Руководство Nedis RDDB2210BK Радиоприемник

Вам нужно руководство для вашего Nedis RDDB2210BK Радиоприемник? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 2 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

10 2 697815
14
13
4
3
11
1
12
516
English - Description
1. On/o button Press the button to switch the device on or o.
2. Mode button Press the button to set the mode: DAB / FM.
3. Volume + button
4. Volume - button
Press the button to increase the volume.
Press the button to decrease the volume.
5. Next/previous dial
Enter button
Turn the dial to select radio stations manually or control the alarm function.
Press the button to conrm the selection.
6. Scan button Press the button to scan radio stations automatically.
7. Preset button Press the button to preset radio stations.
8. Menu button
Info button
Press the button to access the menu.
DAB / FM: Press and hold the button to change the information shown on the display.
9. Alarm button Press the button to set the alarm when the radio is in stand-by mode.
Note: To control the alarm function, you can use the next/previous dial.
10. Snooze button If the alarm sounds, press the button to activate the snooze function.
11. Display
12. Battery compartment
13. DC input
Open the battery compartment.
Set the battery power switch to the on position (standby mode).
To charge or power the device, connect the USB cable to the DC input of the device
and the USB port of the USB charger. The charging indicator ashes while the battery is
being charged. The charging duration is approximately 2 hours.
Note: Do not charge the battery for more than 24 hours.
14. Headphone jack Connect the headphones to the headphone jack.
Note: Do not use headphones at high volume levels to prevent hearing damage.
15. Antenna Extend the antenna for best possible radio reception.
16. Carrying strap
Use
Manual scanning
Press and hold the menu button.
If the display shows "MANUAL", press the enter button.
Turn the next/previous dial to select the channel (5A-13F).
Press the enter button to select the channel.
Presetting radio stations
Press the mode button to set the mode: DAB / FM.
Press and hold the preset button until the display shows "PRESET" with ashing 1-10 (preset memory locations). If the
preset number is empty, the display shows "Preset empty". If a radio station is saved on the memory location, the display
shows the radio frequency.
Turn the next/previous dial to select the memory location.
Press the enter button to save the selected station.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
the device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Modusknop Druk op de knop om de modus in te stellen: DAB / FM.
3. Volume + knop
4. Volume - knop
Druk op de knop om het volume te verhogen.
Druk op de knop om het volume te verlagen.
5. Draaiknop volgende/
vorige
Enter-knop
Draai de draaiknop om radiostations handmatig te kiezen of de alarmfunctie te
regelen.
Druk op de knop om de selectie te bevestigen.
6. Scanknop Druk op de knop om radiostations automatisch te scannen.
7. Knop voor vooraf instellen Druk op de knop om radiostations vooraf in te stellen.
8. Menuknop
Info-knop
Druk op de knop om het menu te openen.
DAB / FM: Houd de knop ingedrukt om de op de display weergegeven informatie te wijzigen.
9. Alarmknop Druk op de knop om het alarm in te stellen als de radio in de stand-by-modus staat.
Opmerking: U kunt de alarmfunctie met de draaiknop volgende/vorige regelen.
10. Sluimerknop Druk als het alarm afgaat op de knop om de sluimerfunctie te activeren.
11. Display
12. Batterijcompartiment
13. DC-ingang
Open het batterijcompartiment.
Zet de batterijvoedingsschakelaar in de aan-stand (stand-by-modus).
Sluit om het apparaat op te laden of te voeden de USB-kabel op de DC-uitgang van
het apparaat en de USB-poort van de USB-oplader aan. De oplaadindicator knippert
terwijl de batterij wordt opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 2 uur.
Opmerking: Laad de batterij niet langer dan 24 uur op.
14. Hoofdtelefoon-
aansluiting
Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
Opmerking: Gebruik geen hoofdtelefoons bij een hoog volumeniveau om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
15. Antenne Verleng de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.
16. Draagband
Gebruik
Handmatig scannen
Houd de menuknop ingedrukt.
Druk als "MANUAL" op de display verschijnt op de enter-knop.
Draai de draaiknop volgende/vorige om het kanaal (5A-13F) te kiezen.
Druk op de enter-knop om het kanaal te kiezen.
De radiostations vooraf instellen
Druk op de modusknop om de modus in te stellen: DAB / FM.
Houd de knop voor vooraf instellen ingedrukt tot "PRESET" met knipperende cijfers 1-10 (geheugenlocaties voor vooraf
instellen) op de display verschijnt. Als het nummer voor vooraf instellen leeg is, geeft de display "Preset empty" weer. Als
op de geheugenlocatie een radiostation is opgeslagen, toont de display de radiofrequentie.
Draai de draaiknop volgende/vorige om de geheugenlocatie te kiezen.
Druk op de enter-knop om het gekozen station op te slaan.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. Modustaste Drücken Sie auf die Taste, um den Modus einzustellen: DAB / FM.
3. Lautstärke + Taste
4. Lautstärke - Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
5. Weiter/Zurück-Regler
Enter-Taste
Drehen Sie den Regler, um Radiosender manuell auszuwählen oder die
Weckfunktion zu steuern.
Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
6. Scan-Taste Drücken Sie die Taste, um Radiosender automatisch zu suchen.
7. Taste Voreinstellungen Drücken Sie die Taste, um Radiosender voreinzustellen.
8. Menütaste
Info-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um das Menü aufzurufen.
DAB / FM: Halten Sie die Taste gedrückt, um die auf dem Display angezeigten
Informationen zu ändern.
9. Alarmtaste Drücken Sie die Taste, um den Alarm einzustellen, wenn sich das Radio im
Standby-Modus bendet.
Hinweis: Um die Alarmfunktion zu steuern, können Sie den Weiter/Zurück-Regler
verwenden.
10. Schlummer-Taste Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Taste, um die Schlummerfunktion
zu aktivieren.
11. Display
12. Batteriefach
13. DC-Eingang
Önen Sie das Batteriefach.
Stellen Sie den Batteriestromschalter auf Ein (Standby-Modus).
Um das Gerät aufzuladen oder mit Strom zu versorgen, schließen Sie das
USB-Kabel an den DC-Eingang des Geräts und den USB-Anschluss des USB-
Ladegeräts an. Die Ladeanzeige blinkt, während die Batterie geladen wird. Die
Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
Hinweis: Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf.
14. Kopfhörerbuchse Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.
Hinweis: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu
vermeiden.
15. Antenne Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.
16. Tragegurt
Gebrauch
Manueller Scanvorgang
Drücken und halten Sie die Menütaste.
Zeigt das Display "MANUAL" an, drücken Sie die Enter-Taste.
Drehen Sie den Weiter/Zurück-Regler, um den Kanal auszuwählen (5A-13F).
Drücken Sie die Enter-Taste, um den Kanal auszuwählen.
Radiosender voreinstellen
Drücken Sie auf die Modus-Taste, um den Modus einzustellen: DAB / FM.
Halten Sie die Taste Voreinstellungen gedrückt, bis im Display "PRESET" mit blinkenden 1-10 (voreingestellte
Speicherplätze) erscheint. Ist die voreingestellte Nummer leer, zeigt das Display "Preset empty" an. Wenn ein Radiosender
auf dem Speicherplatz gespeichert ist, zeigt das Display die Funkfrequenz an.
Drehen Sie den Weiter/Zurück-Regler, um den Speicherplatz auszuwählen.
Drücken Sie die Enter-Taste, um den gewählten Sender zu speichern.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/apagado Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Botón de modo Pulse el botón para denir el modo: DAB / FM.
3. Botón volumen +
4. Botón volumen -
Pulse el botón para aumentar el volumen.
Pulse el botón para disminuir el volumen.
5. Mando siguiente/anterior
Botón Intro
Gire el mando para seleccionar emisoras de radio manualmente o controlar la
función de alarma.
Pulse el botón para conrmar la selección.
6. Botón de escaneo Pulse el botón para escanear emisoras de radio automáticamente.
7. Botón de presintonización Pulse el botón para presintonizar emisoras de radio.
8. Botón de menú
Botón Info
Pulse el botón para acceder al menú.
DAB / FM: Pulse y mantenga pulsado el botón para cambiar la información que
aparece en la pantalla.
9. Botón de alarma Pulse el botón para ajustar la alarma cuando la radio esté en el modo de espera.
Nota: Para controlar la función de alarma, puede utilizar el mando siguiente/
anterior.
10. Botón de retardo de alarma Si suena la alarma, pulse el botón para activar la función de repetición.
11. Pantalla
12. Compartimento de la batería
13. Entrada CC
Abra el compartimento de la batería.
Sitúe el interruptor de alimentación de batería en la posición de encendido
(modo de espera).
Para cargar o alimentar el dispositivo, conecte el cable USB a la entrada CC del
dispositivo y al puerto USB del cargador USB. El indicador de carga parpadea
mientras la batería se está cargando. La duración de carga es aproximadamente
2 horas.
Nota: No cargue la batería durante más de 24 horas.
14. Toma de auriculares Conecte los auriculares a la toma de auriculares.
Nota: No utilice auriculares a niveles elevados de volumen para evitar daños
auditivos.
15. Antena Extienda la antena para obtener la mejor recepción de radio posible.
16. Correa para transporte
Uso
Escaneo manual
Pulse y mantenga pulsado el botón de menú.
Si la pantalla muestra "MANUAL", pulse el botón Intro.
Gire el mando siguiente/anterior para seleccionar el canal (5A-13F).
Pulse el botón Intro para seleccionar el canal.
Presintonización de emisoras de radio
Pulse el botón de modo para denir el modo: DAB / FM.
Pulse y mantenga pulsado el botón de presintonización hasta que la pantalla muestre "PRESET" con parpadeo 1-10
(ubicaciones de memorias presintonizadas). Si el número de presintonía está vacío, la pantalla muestra "Preset empty". Si
se guarda una emisora de radio en la ubicación de la memoria, la pantalla muestra la frecuencia de radio.
Gire el mando siguiente/anterior para seleccionar la ubicación de la memoria.
Pulse el botón Intro para guardar la emisora seleccionada.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre l'appareil.
2. Bouton mode Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode : DAB / FM.
3. Bouton volume +
4. Bouton volume -
Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
5. Molette suivant /précédent
Bouton entrée
Tournez la molette pour sélectionner les stations de radio manuellement ou
commander la fonction d'alarme.
Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
6. Bouton de scan Appuyez sur le bouton pour scanner automatiquement les stations de radio.
7. Bouton de préréglage Appuyez sur le bouton pour prérégler les stations de radio.
8. Bouton de menu
Bouton d'infos
Appuyez sur le bouton pour accéder au menu.
DAB / FM : Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour changer les
informations achées.
9. Bouton d'alarme Appuyez sur le bouton pour régler l'alarme lorsque la radio est en mode veille.
Remarque: Pour commander la fonction d'alarme, utilisez la molette suivant /
précédent.
10. Bouton rappel de réveil Si l'alarme retentit, appuyez sur le bouton pour activer la fonction de report.
11. Achage
12. Compartiment de pile
13. Entrée CC
Ouvrez le compartiment de pile.
Positionnez l'interrupteur d'alimentation de batterie sur marche (mode veille).
Pour charger l'appareil ou l'alimenter, connectez le câble USB à l'entrée CC
de l'appareil et le port USB au chargeur USB. L'indicateur de charge clignote
pendant que la batterie est en charge. La charge dure environ 2 heures.
Remarque: Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures.
14. Prise casque Connectez le casque à la prise casque.
Remarque: N'utilisez pas les écouteurs à des niveaux de volume élevés pour éviter
tout dommage auditif.
15. Antenne Étendez l'antenne pour la meilleure réception radio possible.
16. Bandoulière
Usage
Scan manuel
Appuyez sur le bouton de menu sans le relâcher.
Si l'achage indique "MANUAL", appuyez sur le bouton entrée.
Tournez la molette suivant /précédent pour sélectionner le canal (5A-13F).
Appuyez sur le bouton entrée pour sélectionner le canal.
Préréglage de stations de radio
Appuyez sur le bouton mode pour régler le mode : DAB / FM.
Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour que l'achage indique "PRESET" avec 1-10 clignotant (emplacements
de mémoire préréglés). Si le numéro préréglé est vide, l'achage indique "Preset empty". Si une station de radio est
enregistrée à l'emplacement de mémoire, l'achage indique la fréquence de la radio.
Tournez la molette suivant /précédent pour sélectionner l'emplacement de mémoire.
Appuyez sur le bouton entrée pour enregistrer la station sélectionnée.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
N'utilisez aucune rallonge.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
propre et sec.
Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di accensione/
spegnimento
Premere il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Pulsante modalità Premere il pulsante per impostare la modalità: DAB / FM.
3. Pulsante volume +
4. Pulsante volume -
Premere il pulsante per aumentare il volume.
Premere il pulsante per diminuire il volume.
5. Selettore successivo/
precedente
Pulsante Invio
Ruotare il selettore per selezionare le stazioni radio manualmente o controllare
la funzione sveglia.
Premere il pulsante per confermare la selezione.
6. Pulsante di scansione Premere il pulsante per scansionare automaticamente le stazioni radio.
7. Pulsante di preimpostazione Premere il pulsante per preimpostare le stazioni radio.
8. Pulsante menu
Pulsante info
Premere il pulsante per accedere al menu.
DAB / FM: Tenere premuto il pulsante per modicare le informazioni visualizzate
sul display.
9. Pulsante sveglia Premere il pulsante per impostare la sveglia quando la radio è in modalità
standby.
Nota: Per controllare la funzione sveglia, è possibile utilizzare il selettore Successivo/
precedente.
10. Pulsante snooze Quando la sveglia suona, premere il pulsante per attivare la funzione snooze.
11. Display
12. Vano batterie
13. Ingresso CC
Aprire il vano batterie.
Impostare l'interruttore di alimentazione a batteria sulla posizione on (modalità
standby).
Per caricare o alimentare il dispositivo, collegare il cavo USB all’ingresso CC
del dispositivo e alla porta USB del caricabatterie USB. L'indicatore di ricarica
lampeggia quando il dispositivo è in fase di ricarica. La durata della ricarica è
di circa 2 ore.
Nota: Non caricare la batteria per più di 24 ore.
14. Jack per cue Collegare le cue all'apposito jack.
Nota: Per evitare danni all'udito, non utilizzare le cue a volume elevato.
15. Antenna Estendere l’antenna per ottenere una ricezione radio ottimale.
16. Fascetta da trasporto
Uso
Scansione manuale
Tenere premuto il pulsante del menu.
Se sul display viene visualizzato "MANUAL", premere il pulsante invio.
Ruotare il selettore successivo/precedente per selezionare il canale (5A-13F).
Premere il pulsante invio per selezionare il canale.
Preimpostazione delle stazioni radio
Premere il pulsante modalità per impostare la modalità: DAB / FM.
Tenere premuto il pulsante di preimpostazione nché sul display non compare il messaggio "PRESET" con 1-10
lampeggiante (preimpostare le posizioni di memoria). Se il numero della preimpostazione è vuoto, sul display compare il
messaggio "Preset empty". Se la postazione radio viene salvata nella posizione di memoria, sul display viene visualizzata
la frequenza radio.
Ruotare il selettore successivo/precedente per selezionare la posizione di memoria.
Premere il pulsante invio per salvare la stazione selezionata.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e
asciutto.
Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/desligar Prima o botão para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Botão de modo Prima o botão para denir o modo: DAB / FM.
3. Botão volume +
4. Botão volume -
Prima o botão para aumentar o volume.
Prima o botão para reduzir o volume.
5. Botão anterior/seguinte
Botão de aceitar
Rode o botão para selecionar estações de rádio manualmente ou controlar a
função de alarme.
Prima o botão para conrmar a seleção.
6. Botão de digitalização Prima o botão para procurar estações de rádio automaticamente.
7. Botão de predenição Prima o botão para predenir estações de rádio.
8. Botão menu
Botão de informação
Prima o botão para aceder ao menu.
DAB / FM: Prima e mantenha o botão premido para alterar as informações
apresentadas no visor.
9. Botão de alarme Prima o botão para denir o alarme quando o rádio está no modo de espera.
Nota: Para controlar a função de alarme, pode utilizar o botão anterior/seguinte.
10. Botão de suspensão Se o alarme soar, prima o botão para ativar a função de suspensão.
11. Visor
12. Compartimento das pilhas
13. Entrada CC
Abra o compartimento das pilhas.
Coloque o interruptor de alimentação por bateria na posição de ligar (modo
de espera).
Para carregar ou alimentar o dispositivo, ligue o cabo USB à entrada CC do
dispositivo e à porta USB do carregador USB. O indicador de carregamento
pisca durante o carregamento da bateria. O tempo de carregamento é de,
aproximadamente, 2 horas.
Nota: Não carregue a bateria durante mais de 24 horas.
14. Tomada para auscultadores Ligue os auscultadores à tomada para auscultadores.
Nota: Não utilize os auscultadores com níveis de volume altos para evitar problemas
auditivos.
15. Antena Estique a antena para obter a melhor receção de rádio possível.
16. Alça para transporte
Utilização
Procura manual
Prima e mantenha o botão de menu premido.
Se o visor apresentar a indicação "MANUAL", prima o botão de aceitar.
Rode o botão anterior/seguinte para selecionar o canal (5A-13F).
Prima o botão de aceitar para selecionar o canal.
Predenir estações de rádio
Prima o botão de modo para denir o modo: DAB / FM.
Prima e mantenha o botão de predenição premido até que o visor apresente a indicação "PRESET" com 1-10 a piscar
(posições predenidas na memória). Se o número da predenição estiver vazio, o visor apresenta a indicação "Preset
empty". Se for guardada uma estação de rádio na posição da memória, o visor apresenta a frequência de rádio.
Rode o botão anterior/seguinte para selecionar a posição na memória.
Prima o botão para aceitar para guardar a estação de rádio selecionada.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Não utilize um cabo de extensão.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
limpo e seco.
Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at tænde og slukke for enheden.
2. Tilstandsknap Tryk på knappen for at vælge funktion: DAB / FM.
3. Lydstyrke + knap
4. Lydstyrke - knap
Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.
5. Næste/tidligere-skive
Enter-knap
Drej på skiven for at vælge radiostationer manuelt eller styre alarmfunktionen.
Tryk på knappen for at bekræfte valget.
6. Scan-knap Tryk på knappen for automatisk at scanne efter radiostationer.
7. Forudindstillet-knap Tryk på knappen for at indstille en radiostation.
8. Menuknap
Info-knap
Tryk på knappen for at åbne menuen.
DAB / FM: Tryk og hold knappen nede for at ændre de oplysninger der vises
på displayet.
9. Alarmknap Tryk på knappen for at indstille alarmen når radioen i standby-tilstand.
Bemærk: Alarmfunktionen kan styres ved at bruge skiven næste/tidligere.
10. Slumreknap Hvis alarmen går i gang, skal du trykke på knappen for at aktivere slumre-
funktionen.
11. Display
12. Batterirum
13. DC-indgang
Åbn batterirummet.
Stil batterikontakten i position on / til (standby-tilstand).
Enheden oplades eller strømføres ved at tilslutte USB-opladerkablet
til DC-indgangen på enheden og USB-porten i USB-adapteren.
Opladningsindikatoren blinker mens batteriet oplades. Opladningen varer
ca. 2 timer.
Bemærk: Oplad ikke batteriet i mere end 24 timer.
14. Stik til hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne ved hjælp af stikket til hovedtelefoner.
Bemærk: Man bør ikke bruge høretelefoner på høj lydstyrke for at undgå
høreskader.
15. Antenne Træk antennen ud for at opnå den bedst mulige radiomodtagelse.
16. Bærestrop
Anvendelse
Manuel scanning
Tryk og hold menu-knappen inde.
Hvis displayet viser ”MANUAL, så tryk på enter-knappen.
Drej på skiven næste/tidligere for at vælge kanalen (5A-13F).
Tryk på enter-knappen for at vælge kanalen.
Indstilling af radiostationer
Tryk på funktionsknappen for at vælge funktion: DAB / FM.
Tryk og hold forudindstil-knappen nede indtil displayet viser ”PRESET” med blinkende 1-10 (allerede gemte indstillinger).
Hvis det forudindstillede tal er tomt, viser displayet "Preset empty". Hvis radiostationen er gemt ved den gemte
indstilling, viser displayet radiofrekvensen.
Drej på skiven næste/tidligere for at vælge den gemte indstilling.
Tryk på enter-knappen for at gemme den valgte radiostation.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Brug ikke forlængerledning.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
enheden er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/
support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Trykk på knappen for å slå på eller av enheten.
2. Modusknapp Trykk på knappen for å velge modus: DAB / FM.
3. Volum + knapp
4. Volum - knapp
Trykk på knappen for å øke volumet.
Trykk på knappen for å redusere volumet.
5. Neste/forrige-skive
Enter-knapp
Drei skiven for å velge radiostasjoner manuelt eller bruke alarmfunksjonen.
Trykk på knappen for å bekrefte valget.
6. Søkeknapp Trykk på knappen for automatisk stasjonssøk.
7. Knapp for lagrede stasjoner Trykk på knappen for lagre radiostasjoner.
8. Menyknapp
Info-knapp
Trykk på knappen for å åpne menyen.
DAB / FM: Hold inne knappen for å endre informasjonen som vises i displayet.
9. Alarmknapp Trykk på knappen for å stille inn alarmen når radioen er i standbymodus.
Merk: Bruk neste/forrige-skiven for å bruke alarmfunksjonen.
10. Slumre-knapp Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen for å bruke slumrefunksjonen.
11. Display
12. Batterirom
13. DC-inngang
Åpne batterirommet.
Slå på batteristrømbryteren (standbymodus).
For å lade opp eller gi strøm til enheten, kan du koble USB-kabelen til DC-
inngangen på enheten og USB-laderen. Ladeindikatoren blinker når batteriet
lades. Ladingen tar ca. 2 timer.
Merk: Ikke lad batteriet i mer enn 24 timer.
14. Hodetelefonkontakt Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten.
Merk: Ikke bruk hodetelefoner med høyt volumnivå, da det kan føre til
hørselsskade.
15. Antenne Trekk ut antennen for best mulig radiosignal.
16. Bærestropp
Bruk
Manuelt søk
Hold inne menyknappen.
Hvis displayet viser "MANUAL", trykker du på Enter-knappen.
Drei neste/forrige-skiven for å velge kanal (5A-13F).
Trykk på Enter-knappen for å velge kanal.
Programmering av radiostasjoner
Trykk på modusknappen for å velge modus: DAB / FM.
Hold inne programknappen til displayet viser "PRESET" med blinkende 1-10 (programnummer). Hvis programnummeret
er tomt, viser displayet "Preset empty". Hvis en radiostasjon er lagret på et nummer, viser displayet radiofrekvensen.
Drei neste/forrige-skiven for å velge programnummer.
Trykk på Enter for å lagre valgt radiostasjon.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
RDDB2210xx
Portable DAB+/FM radio
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.98 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Nedis RDDB2210BK Радиоприемник, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Nedis RDDB2210BK Радиоприемник?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Nedis RDDB2210BK Радиоприемник. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Nedis RDDB2210BK Радиоприемник. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Nedis. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Nedis RDDB2210BK Радиоприемник на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Nedis
Модель RDDB2210BK
Категория Радиоприемники
Тип файла PDF
Размер файла 0.98 MB

Все инструкции для Nedis Радиоприемники
Больше руководств Радиоприемники

Часто задаваемые вопросы о Nedis RDDB2210BK Радиоприемник

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что такое DAB +? Проверенный

DAB + является преемником сигнала FM и расшифровывается как Digital Audio Broadcasting. Это цифровой сигнал, который позволяет использовать больше каналов в пределах одной полосы пропускания и упрощает переключение между каналами.

Это было полезно (250) Читать далее

В чем разница между FM и AM? Проверенный

FM и AM - это формы модуляции, используемые для передачи сигнала. FM - это частотная модуляция, а AM - амплитудная модуляция. AM - самая старая форма модуляции. Самая большая разница в том, что сигнал FM намного сильнее сигнала AM.

Это было полезно (190) Читать далее
Руководство Nedis RDDB2210BK Радиоприемник

Сопутствующие товары

Связанные категории