Руководство Nedis RDFM5310BN Радиоприемник

Вам нужно руководство для вашего Nedis RDFM5310BN Радиоприемник? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 2 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 1 голос со средним рейтингом продукта 0/100. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

English - Description
1. On/o button Press and hold the button to switch the device on or o.
2. Mode button Press the button to set the mode:
FM / USB / Memory card / Bluetooth / AUX
3. EQ button
4. EQ indicators
FM / USB / Memory card / Bluetooth: Press the button to set the EQ tone. The
corresponding EQ tone indicator comes on.
5. Bluetooth button Press the button to disconnect Bluetooth.
6. Multi-function dial Volume control: Turn the dial to increase or derease the volume.
USB / Memory card / Bluetooth / AUX: Press the dial to play or pause tracks.
FM / AUX: Press the dial to mute the sound.
Calls: When paired with a smartphone, press the dial to answer an incoming call. Press and
hold the dial to reject an incoming call. During a call, press the dial to end the call.
7. Next button Press the button to play the next track or go to the next radio station.
8. Previous button Press the button to play the previous track or go to the previous radio station.
9. Microphone
10. Speaker
11. Handgrip
12. USB port Connect a USB device (max. 32GB) with MP3 music les to the USB port. The device
automatically starts to play the MP3 music les.
13. AUX input Connect an AUX cable to the AUX input of the device and the audio device.
14. Memory card slot Insert the SD card (max. 32GB) with MP3 music les. The device automatically starts to play
the MP3 music les.
15. DC input To charge or power the device, connect the power adapter to the DC input of the device
and to the wall socket. The red charging indicator on the speaker comes on. The device
starts charging.
When the charging process is completed, the red charging indicator goes o.
16. Headphone jack Connect the headphones to the headphone jack.
Note: Do not use headphones at high volume levels to prevent hearing damage.
17. Reset button To reset the device, use a small needle or a paper clip to press and hold the reset button
for 3 seconds.
18. Antenna Extend the antenna for best possible radio reception.
19. Display
Pairing the device
Switch on the device.
Activate Bluetooth on your Bluetooth device.
Search for new devices on the Bluetooth device.
Select the device: "RDFM5310". If a password is required, enter "0000".
The Bluetooth device will conrm when the pairing is completed.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
the device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Houd de knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Modusknop Druk op de knop om de modus in te stellen:
FM / USB / Geheugenkaart / Bluetooth / AUX
3. EQ-knop
4. EQ-indicatoren
FM / USB / Geheugenkaart / Bluetooth: Druk op de knop om de EQ-toon in te
stellen. De betreende EQ-toonindicator gaat branden.
5. Bluetooth-knop Druk op de knop om Bluetooth af te koppelen.
6. Multifunctionele
draaiknop
Volumeregelaar: Draai de knop om het volume te verhogen of te verlagen.
USB / Geheugenkaart / Bluetooth / AUX: Druk op de knop om tracks af te spelen of
tijdelijk te stoppen.
FM / AUX: Druk op de knop om het geluid te dempen.
Oproepen: Druk als het apparaat aan een smartphone is gekoppeld op de knop
om een inkomende oproep te beantwoorden. Houd de knop ingedrukt om een
inkomende oproep weg te drukken. Druk tijdens een gesprek op de knop om het
gesprek te beëindigen.
7. Volgende-knop Druk op de knop om de volgende track af te spelen of om naar het volgende
radiostation te gaan.
8. Vorige-knop Druk op de knop om de vorige track af te spelen of om naar het vorige radiostation
te gaan.
9. Microfoon
10. Speaker
11. Handgreep
12. USB-poort Sluit een USB-apparaat (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden op de USB-poort
aan. Het apparaat start automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
13. AUX-ingang Sluit een AUX-kabel op de AUX-ingangspoort van het apparaat en het audio-
apparaat aan.
14. Geheugenkaartsleuf Plaats de SD-kaart (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden. Het apparaat start
automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
15. DC-ingang Sluit de voedingsadapter aan op de DC-ingang van het apparaat en op het
stopcontact om het apparaat op te laden of te voeden. De rode oplaadindicator op
de speaker gaat branden. Het apparaat begint met opladen.
Na voltooiing van het oplaadproces gaat de rode oplaadindicator uit.
16. Hoofdtelefoonaansluiting Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
Opmerking: Gebruik geen hoofdtelefoons bij een hoog volumeniveau om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
17. Resetknop Gebruik voor het resetten van het apparaat een kleine naald of een paperclip om
de resetknop 3 seconden ingedrukt te houden.
18. Antenne Verleng de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.
19. Display
Het apparaat koppelen
Schakel het apparaat in.
Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.
Zoek naar nieuwe apparaten op het Bluetooth-apparaat.
Selecteer het apparaat: "RDFM5310". Voer als een wachtwoord wordt gevraagd "0000" in.
Het Bluetooth-apparaat zal een bevestiging geven als het koppelen is voltooid.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat
het apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Drücken und halten Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. Modustaste Drücken Sie auf die Taste, um den Modus einzustellen:
FM / USB / Speicherkarte / Bluetooth / AUX
3. EQ-Taste
4. EQ-Anzeigen
FM / USB / Speicherkarte / Bluetooth: Drücken Sie auf die Taste, um den EQ-Ton zu
programmieren. Die entsprechende EQ-Tonanzeige leuchtet auf.
5. Bluetooth-Taste Drücken Sie die Taste, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.
6. Multifunktionsregler Lautstärkeregler: Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
USB / Speicherkarte / Bluetooth / AUX: Drücken Sie den Regler, um Titel abzuspielen
oder anzuhalten.
FM / AUX: Drücken Sie auf den Regler, um den Ton stummzuschalten.
Anrufe: Wenn Sie mit einem Smartphone verbunden sind, drücken Sie den Regler, um
einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Halten Sie den Regler gedrückt, um
einen eingehenden Anruf abzulehnen. Drücken Sie während eines Gesprächs den Regler,
um das Gespräch zu beenden.
7. Weiter-Taste Drücken Sie die Taste, um den nächsten Titel abzuspielen oder zum nächsten
Radiosender zu gehen.
8. Zurück-Taste Drücken Sie die Taste, um den vorherigen Titel abzuspielen oder zum vorherigen
Radiosender zu wechseln.
9. Mikrofon
10. Lautsprecher
11. Handgri
12. USB-Anschluss Schließen Sie ein USB-Gerät (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien an den USB-Anschluss
an. Das Gerät startet automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
13. AUX-Eingang Verbinden Sie ein AUX-Kabel mit dem AUX-Eingang des Geräts und dem Audiogerät.
14. Speicherkartenschlitz Legen Sie die SD-Karte (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien ein. Das Gerät startet
automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
15. DC-Eingang Zur Spannungsversorgung bzw. um die Batterien des Geräts aufzuladen, verbinden Sie
den Netzadapter mit dem DC-Eingang des Geräts und mit der Wandsteckdose. Die rote
Ladeanzeige am Lautsprecher leuchtet auf. Das Gerät startet den Ladevorgang.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Ladeanzeige.
16. Kopfhörerbuchse Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.
Hinweis: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit hoher Lautstärke, um Hörschäden zu vermeiden.
17. Reset-Taste Um das Gerät zurückzusetzen, verwenden Sie eine kleine Nadel oder eine Büroklammer,
um die Reset-Taste zu drücken und 3 Sekunden lang zu halten.
18. Antenne Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.
19. Display
Koppeln des Geräts
Schalten Sie das Gerät ein.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten.
Wählen Sie das Gerät: "RDFM5310". Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
Das Bluetooth-Gerät bestätigt, wenn die Kopplung vollzogen ist.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues
aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
Español - Descripción
1. Botón de
encendido/
apagado
Pulse y mantenga pulsado el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Botón de modo Pulse el botón para denir el modo:
FM / USB / Tarjeta de memoria / Bluetooth / AUX
3. Botón EQ
4. Indicadores EQ
FM / USB / Tarjeta de memoria / Bluetooth: Pulse el botón para denir el tono EQ. El indicador
de tono EQ correspondiente se enciende.
5. Botón Bluetooth Pulse el botón para desconectar el Bluetooth.
6. Mando
multifunción
Control de volumen: Gire el mando para aumentar o disminuir el volumen.
USB / Tarjeta de memoria / Bluetooth / AUX: Pulse el mando para reproducir o poner en pausa
las pistas.
FM / AUX: Pulse el mando para silenciar el sonido.
Llamadas: Cuando esté emparejada con un smartphone, pulse el mando para responder una
llamada entrante. Pulse y mantenga pulsado el mando para rechazar una llamada entrante.
Durante una llamada, pulse el mando para nalizar la llamada.
7. Botón siguiente Pulse el botón para reproducir la pista siguiente o ir a la emisora de radio siguiente.
8. Botón anterior Pulse el botón para reproducir la pista anterior o ir a la emisora de radio anterior.
9. Micrófono
10. Altavoz
11. Mango
12. Puerto USB Conecte un dispositivo USB (máx. 32 GB) con archivos de música MP3 al puerto USB. El
dispositivo empieza a reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
13. Entrada AUX Conecte un cable AUX a la entrada AUX del dispositivo y el dispositivo de audio.
14. Ranura de tarjeta
de memoria
Inserte la tarjeta SD (máx. 32 GB) con archivos de música MP3. El dispositivo empieza a
reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
15. Entrada CC Para cargar o alimentar el dispositivo, conecte el adaptador de alimentación a la entrada CC
del dispositivo y a la toma de pared. El indicador de carga rojo del altavoz se enciende. El
dispositivo empieza a cargar.
Cuando naliza el proceso de carga, el indicador de carga rojo se apaga.
16. Toma de
auriculares
Conecte los auriculares a la toma de auriculares.
Nota: No utilice auriculares a niveles elevados de volumen para evitar daños auditivos.
17. Botón de reinicio Para reiniciar el dispositivo, utilice un aller o un clip para presionar y mantener presionado el
botón de reinicio durante 3 segundos.
18. Antena Extienda la antena para obtener la mejor recepción de radio posible.
19. Pantalla
Emparejamiento del dispositivo
Encienda el dispositivo.
Active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
Busque nuevos dispositivos en el dispositivo Bluetooth.
Seleccione el dispositivo: "RDFM5310". Si es necesaria una contraseña, introduzca "0000".
El dispositivo Bluetooth conrmará cuando haya nalizado el emparejamiento.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
2. Bouton mode Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode :
FM / USB / Carte mémoire / Bluetooth / AUX
3. Bouton EQ
4. Indicateurs EQ
FM / USB / Carte mémoire / Bluetooth : Appuyez sur le bouton pour régler la tonalité EQ.
L'indicateur de tonalité EQ correspondant s'allume.
5. Bouton Bluetooth Appuyez sur le bouton pour déconnecter le Bluetooth.
6. Molette
multifonction
Commande de volume : Tournez la molette pour augmenter ou réduire le volume.
USB / Carte mémoire / Bluetooth / AUX : Appuyez sur la molette pour lire ou mettre en
pause les pistes.
FM / AUX: Appuyez sur la molette pour couper le son.
Appels : En cas d'appariement avec un smartphone, appuyez sur la molette pour prendre
un appel entrant. Appuyez sur la molette sans la relâcher pour rejeter un appel entrant.
Durant un appel, appuyez sur la molette pour y mettre n.
7. Bouton suivant Appuyez sur le bouton pour lire la piste suivante ou passer à la station de radio suivante.
8. Bouton précédent Appuyez sur le bouton pour lire la piste précédente ou passer à la station de radio précédente.
9. Microphone
10. Haut-parleur
11. Poignée
12. Port USB Connectez un appareil USB (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3 au port USB.
L'appareil démarre automatiquement la lecture des chiers de musique MP3.
13. Entrée AUX Connectez un câble AUX à l'entrée AUX de l'appareil et du dispositif audio.
14. Logement de carte
mémoire
Insérez la carte SD (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3. L'appareil démarre
automatiquement la lecture des chiers de musique MP3.
15. Entrée CC Pour charger ou alimenter l'appareil, connectez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée CC
de l'appareil et à la prise murale. L'indicateur de charge rouge sur le haut-parleur s'allume.
L'appareil est en charge.
Une fois le processus de charge terminé, l'indicateur de charge rouge s'éteint.
16. Prise casque Connectez le casque à la prise casque.
Remarque: N'utilisez pas les écouteurs à des niveaux de volume élevés pour éviter tout
dommage auditif.
17. Bouton de
réinitialisation
Pour réinitialiser l'appareil, utilisez une petite aiguille ou un trombone an d'appuyer sur
le bouton de réinitialisation sans relâcher pendant 3 secondes.
18. Antenne Étendez l'antenne pour la meilleure réception radio possible.
19. Achage
Appariement de l'appareil
Allumez l'appareil.
Activez le Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
Recherchez de nouveaux appareils sur l'appareil Bluetooth.
Sélectionnez l'appareil : "RDFM5310". Si un mot de passe est exigé, utilisez "0000".
L'appareil Bluetooth conrme la n de l'appariement.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
N'utilisez aucune rallonge.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
propre et sec.
Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di
accensione/
spegnimento
Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Pulsante modalità Premere il pulsante per impostare la modalità:
FM / USB / scheda di memoria / Bluetooth / AUX
3. Pulsante EQ
4. Indicatori EQ
FM / USB / scheda di memoria / Bluetooth: Premere il pulsante per impostare il tono EQ.
L'indicatore del tono EQ corrispondente si accende.
5. Pulsante Bluetooth Premere il pulsante per disconnettersi dalla modalità Bluetooth.
6. Selettore
multifunzione
Controllo del volume: Ruotare il selettore per aumentare o diminuire il volume.
USB / scheda di memoria / Bluetooth / AUX: Premere il selettore per riprodurre o
interrompere i brani.
FM / AUX: Premere il selettore per silenziare l'audio.
Chiamate: Quando il dispositivo è accoppiato con uno smartphone, premere il selettore
per rispondere a una chiamata in arrivo. Tenere premuto il selettore per riutare la
chiamata in arrivo. Durante una chiamata, premere il selettore per terminare la chiamata.
7. Pulsante successivo Premere il pulsante per riprodurre il brano successivo o passare alla stazione radio successiva.
8. Pulsante precedente Premere il pulsante per riprodurre il brano precedente o passare alla stazione radio precedente.
9. Microfono
10. Altoparlante
11. Impugnatura
12. Porta USB Collegare un dispositivo USB (massimo 32 GB) con le musicali MP3 alla porta USB. Il
dispositivo inizia automaticamente a riprodurre i le musicali MP3.
13. Ingresso AUX Collegare un cavo AUX all'ingresso AUX del dispositivo e del dispositivo audio.
14. Slot della scheda di
memoria
Inserire la scheda SD (massimo 32 GB) con le musicali MP3. Il dispositivo inizia
automaticamente a riprodurre i le musicali MP3.
15. Ingresso CC Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso CC del dispositivo e alla presa a parete
per caricare o alimentare il dispositivo. L’indicatore di ricarica rosso sull'altoparlante si
accende. Il dispositivo inizia a ricaricarsi.
Al termine del processo di ricarica, l'indicatore rosso si spegne.
16. Jack per cue Collegare le cue all'apposito jack.
Nota: Per evitare danni all'udito, non utilizzare le cue a volume elevato.
17. Pulsante di reset Per reimpostare il dispositivo, usare un ago sottile o una graetta e tenere premuto il
pulsante di reset per 3 secondi.
18. Antenna Estendere l’antenna per ottenere una ricezione radio ottimale.
19. Display
Accoppiamento del dispositivo
Accendere il dispositivo.
Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
Cercare i nuovi dispositivi sul dispositivo Bluetooth.
Selezionare il dispositivo: "RDFM5310". Se viene richiesta una password, digitare "0000".
Il dispositivo Bluetooth confermerà l'operazione al termine della fase di accoppiamento.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/desligar Prima e mantenha o botão premido para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Botão de modo Prima o botão para denir o modo:
FM / USB / Cartão de memória / Bluetooth / AUX
3. Botão EQ
4. Indicadores EQ
FM / USB / Cartão de memória / Bluetooth: Prima o botão para denir o tom EQ. O
indicador de tom EQ correspondente acende-se.
5. Botão Bluetooth Prima o botão para desligar o Bluetooth.
6. Botão multifunções Controlo de volume: Rode o botão para aumentar ou reduzir o volume.
USB / Cartão de memória / Bluetooth / AUX: Prima o botão para reproduzir ou colocar
faixas em pausa.
FM / AUX: Prima o botão para desativar o som.
Chamadas: Quando emparelhado com um smartphone, prima o botão para atender
uma chamada recebida. Prima e mantenha o botão premido para rejeitar uma chamada
recebida. Durante uma chamada, prima o botão para terminar a chamada.
7. Botão seguinte Prima o botão para reproduzir a faixa seguinte ou para ir para a estação de rádio
seguinte.
8. Botão anterior Prima o botão para reproduzir a faixa anterior ou para ir para a estação de rádio
anterior.
9. Microfone
10. Altifalante
11. Pega
12. Porta USB Ligue um dispositivo USB (máx. 32 GB) com cheiros de música MP3 à porta USB. O
dispositivo inicia automaticamente a reprodução dos cheiros de música MP3.
13. Entrada AUX Ligue um cabo AUX à entrada AUX do dispositivo e ao dispositivo áudio.
14. Ranhura para cartão
de memória
Insira o cartão SD (máx. 32 GB) com cheiros de música MP3. O dispositivo inicia
automaticamente a reprodução dos cheiros de música MP3.
15. Entrada CC Para carregar ou alimentar o dispositivo, ligue o adaptador de alimentação à entrada
CC do dispositivo e à tomada de parede. O indicador vermelho de carregamento no
altifalante acende-se. O dispositivo começa a carregar.
No nal do carregamento, o indicador de carregamento vermelho apaga-se.
16. Tomada para
auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada para auscultadores.
Nota: Não utilize os auscultadores com níveis de volume altos para evitar problemas auditivos.
17. Botão de repor Para repor o dispositivo, utilize uma pequena agulha ou clipe de papel para premir e
manter premido o botão de repor durante 3 segundos.
18. Antena Estique a antena para obter a melhor receção de rádio possível.
19. Visor
Emparelhar o dispositivo
Ligue o dispositivo.
Ative o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.
Procure novos dispositivos no dispositivo Bluetooth.
Selecione o dispositivo: "RDFM5310". Se for necessária uma palavra-passe, utilize "0000".
O dispositivo Bluetooth conrmará quando o emparelhamento estiver concluído.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Não utilize um cabo de extensão.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
limpo e seco.
Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk og hold på knappen for at tænde og slukke for enheden.
2. Tilstandsknap Tryk på knappen for at vælge funktion:
FM / USB / Hukommelseskort / Bluetooth / AUX
3. EQ-knap
4. EQ-indikatorer
FM / USB / Hukommelseskort / Bluetooth: Tryk på knappen for at indstille EQ-tonen.
Den tilsvarende EQ-tone-indikator tænder.
5. Bluetooth-knap Tryk på knappen for at afbryde Bluetooth.
6. Multi-funktion-skive Regulering af lydstyrke: Drej på skiven for at øge eller sænke lydstyrken.
USB / Hukommelseskort / Bluetooth / AUX: Tryk på skiven for at afspille eller stille
sporene i pause.
FM / AUX: Tryk på skiven for at aktivere lydløs.
Opkald: Når den er parret med en smartphone, skal man trykke på skiven for at svare
på indgående opkald. Tryk og hold skiven nede for at afvise et opkald. Under et
opkald kan man trykle på skiven for at afslutte opkaldet.
7. Næste-knap Tryk på knappen for at afspille næste spor eller gå til den næste radiostation.
8. Foregående-knap Tryk på knappen for at afspille det tidligere spor eller gå til den tidligere radiostation.
9. Mikrofon
10. Højttaler
11. Håndtag
12. USB-port Tilslut en USB-enhed (maks. 32 GB) med MP3 musikler til en USB-port. Enheden
begynder automatisk at spille MP3 musiklerne.
13. AUX-indgang Tilslut et AUX-kabel til AUX-indgangen på enheden og lydenheden.
14. Slot til hukommelseskort Sæt SD-kortet (maks. 32 GB) i med MP3 musikler. Enheden begynder automatisk at
spille MP3 musiklerne.
15. DC-indgang Oplad eller tænd enheden ved at tilslutte strømadapteren til DC-indgangen på
enheden og til vægstikket. Den røde lade-indikator på højtaleren tænder. Enheden
begynder at lade op.
Når opladeprocessen er færdig, slukker den røde lade-indikator.
16. Stik til hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne ved hjælp af stikket til hovedtelefoner.
Bemærk: Man bør ikke bruge høretelefoner på høj lydstyrke for at undgå høreskader.
17. Nulstillingsknap Du skal bruge en tynd nål eller papirclips til at nulstille enheden. Tryk og hold
nulstillingsknappen i 3 sekunder med nålen eller clipsen.
18. Antenne Træk antennen ud for at opnå den bedst mulige radiomodtagelse.
19. Display
Parring af enheden
Tænd for enheden.
Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden.
Søg efter nye enheder på Bluetooth-enhed.
Vælg enheden: "RDFM5310". Indtast "0000", hvis der skal angives en adgangskode.
Bluetooth-enheden bekræfter, når parringen er gennemført.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Brug ikke forlængerledning.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
enheden er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Hold inne knappen for å slå på eller av enheten.
2. Modusknapp Trykk på knappen for å velge modus:
FM / USB / minnekort / Bluetooth / AUX
3. EQ-knapp
4. EQ-indikatorer
FM / USB / minnekort / Bluetooth: Trykk på knappen for å angi EQ-tone. Den
korresponderende EQ-toneindikatoren begynner å lyse.
5. Bluetooth-knapp Trykk på knappen for å koble fra Bluetooth.
6. Multifunksjonsskive Voluminnstilling: Drei skiven for å øke eller senke volumet.
USB / minnekort / Bluetooth / AUX: Trykk på skiven for å spille av eller pause sporene.
FM / AUX: Trykk på skiven for å dempe lyden.
Anrop: Når enheten er koblet til en smarttelefon, kan du trykke på skiven for å svare på
et innkommende anrop. Hold inne skiven for å avvise et innkommende anrop. Under en
samtale kan du trykke på skiven for å avslutte samtalen.
7. Neste knapp Trykk på knappen for å spille av neste spor eller gå til neste radiostasjon.
8. Forrige-knapp Trykk på knappen for å spille av forrige spor eller gå til forrige radiostasjon.
9. Mikrofon
10. Høyttaler
11. Håndtak
12. USB-port Koble til en USB-enhet (maks 32 GB) med MP3-ler til USB-porten. Enheten starter
automatisk å spille av MP3-lene.
13. AUX-inngang Koble en audiokabel til AUX-inngangen på enheten og en lydenhet.
14. Minnekortspor Sett inn et SD-kort (maks 32 GB) med MP3-ler. Enheten starter automatisk å spille av
MP3-lene.
15. DC-inngang For å lade eller drive enheten, koble strømadapteren til DC-inngangen på enheten og til en
stikkontakt. Den røde ladeindikatoren på høyttaleren begynner å lyse. Enheten lades opp.
Når ladingen er ferdig, slår den røde ladeindikatoren seg av.
16. Hodetelefonkontakt Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten.
Merk: Ikke bruk hodetelefoner med høyt volumnivå, da det kan føre til hørselsskade.
17. Nullstillingsknapp For å nullstille enheten, må du bruke en liten nål eller en binders til å trykke og holde inne
nullstillingsknappen i 3 sekunder.
18. Antennen Trekk ut antennen for best mulig radiosignal.
19. Display
Parkobling av enheten
Slå på enheten.
Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten din.
Søk etter nye enheter på Bluetooth-enheten.
Velg enheten: "RDFM5310". Hvis du blir bedt om å angi passord, tast “0000”.
Bluetooth-enheten vil bekrefte at parkoblingen er vellykket.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
Svenska - Beskrivning
1. På/av-knapp Tryck på och håll ned knappen för att sätta på eller stänga av enheten.
2. Lägesknapp Tryck på knappen för att välja läge:
FM / USB / Minneskort / Bluetooth / AUX
3. EQ-knapp
4. EQ-indikatorer
FM / USB / Minneskort / Bluetooth: Tryck på knappen för att ställa in EQ-tonen. Indikatorn
för motsvarande EQ-ton tänds.
5. Bluetooth-knapp Tryck på knappen för att koppla från Bluetooth.
6. Multifunktionsvred Volymkontroll: Vrid på vredet för att öka eller minska volymen.
USB / Minneskort / Bluetooth / AUX: Tryck på vredet för att spela upp eller pausa spår.
FM / AUX: Tryck på vredet för att gå till tyst läge.
Samtal: Om parkopplad med en smartphone, tryck på vredet för att svara på ett
inkommande samtal. Tryck och håll inne vredet för att avvisa ett inkommande samtal.
Under samtal, tryck på vredet för att avsluta samtalet.
7. Nästa-knapp Tryck på knappen för att spela nästa spår eller för att gå till nästa radiostation.
8. Bakåt-knapp Tryck på knappen för att spela föregående spår eller för att gå till föregående radiostation.
9. Mikrofon
10. Högtalare
11. Handtag
12. USB-port Anslut en USB-enhet (max 32GB) med MP3-musikler till USB-porten. Enheten börjar
automatiskt spela upp MP3-musiklerna.
13. AUX-ingång Anslut en AUX-kabel till AUX in på enheten och ljudenheten.
14. Minneskortsplats Sätt i SD-kortet (max 32 GB) med MP3-musikler. Enheten börjar automatiskt spela upp
MP3-musiklerna.
15. DC-ingång För att ladda eller driva enheten, anslut strömadaptern till enhetens DC-ingång och i
vägguttaget. Den röda laddningsindikatorn på högtalaren tänds. Enheten börjar ladda.
När laddningsprocessen är slutförd slocknar den röda laddningsindikatorn.
16. Hörlursuttag Anslut hörlurarna till hörlursuttaget.
OBS: Använd inte hörlurar med hög volym för att förhindra hörselskador.
17. Återställningsknapp För att återställa enheten, använd en lite nål eller ett gem för att trycka och hålla inne
återställningsknappen i 3 sekunder.
18. Antenn Dra ut antennen för bästa möjliga radiomottagning.
19. Display
Para enheten
Sätt på enheten.
Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet.
Sök efter nya enheter på Bluetooth-enheten.
Välj enheten: "RDFM5310". Om ett lösenord krävs använder du "0000".
Bluetooth-enheten kommer att bekräfta när parningen är slutförd.
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
Täck inte över enheten.
Placera enheten på en stabil, platt yta.
Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Använd ej förlängningskabel.
Rengöring och underhåll
Varning!
Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills
enheten har kylts av.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
RDFM5310xx
Portable FM radio
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.91 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Nedis RDFM5310BN Радиоприемник, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Nedis RDFM5310BN Радиоприемник?
Да Нет
0%
100%
1 проголосовать

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Nedis RDFM5310BN Радиоприемник. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Nedis RDFM5310BN Радиоприемник. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Nedis. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Nedis RDFM5310BN Радиоприемник на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Nedis
Модель RDFM5310BN
Категория Радиоприемники
Тип файла PDF
Размер файла 0.91 MB

Все инструкции для Nedis Радиоприемники
Больше руководств Радиоприемники

Часто задаваемые вопросы о Nedis RDFM5310BN Радиоприемник

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что такое DAB +? Проверенный

DAB + является преемником сигнала FM и расшифровывается как Digital Audio Broadcasting. Это цифровой сигнал, который позволяет использовать больше каналов в пределах одной полосы пропускания и упрощает переключение между каналами.

Это было полезно (250) Читать далее

В чем разница между FM и AM? Проверенный

FM и AM - это формы модуляции, используемые для передачи сигнала. FM - это частотная модуляция, а AM - амплитудная модуляция. AM - самая старая форма модуляции. Самая большая разница в том, что сигнал FM намного сильнее сигнала AM.

Это было полезно (190) Читать далее
Руководство Nedis RDFM5310BN Радиоприемник

Сопутствующие товары

Связанные категории