Руководство Nedis RDFM2100WT Радиоприемник

Вам нужно руководство для вашего Nedis RDFM2100WT Радиоприемник? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 2 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 1 голос со средним рейтингом продукта 100/100. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

14
15
16 6 9 8 7 45
3211117
10
13
12
English - Description
1. On/o button Press and hold the button to switch the device on or o.
When the device is switched on, press the button to enter standby mode and
view the date and time.
When the alarm sounds, press the button to stop the alarm.
2. Volume + button
3. Volume - button
Press the button to increase the volume.
Press the button to decrease the volume.
4. Tuning + button
5. Tuning - button
Press buttons to manually tune to the required frequency.
Press and hold the buttons to search the for radio stations automatically.
6. Mode button Press the button to set the mode: FM / USB / Memory card.
7. Preset + button
Next button (USB)
8. Preset - button
Previous button (USB)
FM: Press the button to preset radio stations. Press and hold the button to view
the radio station list.
USB: Press the button to select tracks.
9. Play/pause button
Program button
Press the button to play or pause a track.
Press the button to conrm a memory location.
10. Digit buttons Press one of the buttons to select a preset radio station.
11. Display
12. USB port Connect a USB device (max. 32GB) with MP3 music les to the USB port. The
device automatically starts to play the MP3 music les.
13. Memory card slot (SD) Insert the SD card (max. 32GB) with MP3 music les. The device automatically
starts to play the MP3 music les.
14. Headphone jack Connect the headphones to the headphone jack.
Note: Do not use headphones at high volume levels to prevent hearing damage.
15. DC input To charge the device, connect the USB cable to the DC input of the device and
to the USB interface or charger.
16. Battery compartment Open the battery compartment.
Insert the batteries (3.7 V Li-ion) into the battery compartment.
Close the battery compartment.
17. Antenna Extend the antenna for best possible radio reception.
Use
Presetting radio stations
Manually presetting:
Press the program button to enter programming mode.
Tune to your desired radio station.
Press the program button to conrm the selected radio station.
Press the preset +/- buttons to select the memory location.
Press the program button to conrm the selected memory location.
Automatically presetting:
Press and hold the program button until the frequency on the display starts to run.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is
required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait
until the device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Houd de knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Druk als het apparaat is ingeschakeld op de knop om naar de stand-by-modus
te gaan en de datum en de tijd te bekijken.
Druk als het alarm afgaat op de knop om het alarm te stoppen.
2. Volume + knop
3. Volume - knop
Druk op de knop om het volume te verhogen.
Druk op de knop om het volume te verlagen.
4. Afstemmen + knop
5. Afstemmen - knop
Druk op de knoppen om handmatig op de gewenste frequentie af te stemmen.
Houd de knoppen om automatisch radiostations te zoeken.
6. Modusknop Druk op de knop om de modus in te stellen: FM / USB / Geheugenkaart.
7. Knop voor vooraf
instellen +
Volgende-knop (USB)
8. Knop voor vooraf instellen -
Vorige-knop (USB)
FM: Druk op de knop om radiostations vooraf in te stellen. Houd de knop
ingedrukt om de lijst met radiostations te bekijken.
USB: Druk op de knop om nummers te selecteren.
9. Afspelen/pauze-knop
Programmaknop
Druk op de knop om een nummer af te spelen of tijdelijk te stoppen.
Druk op de knop om een geheugenlocatie te bevestigen.
10. Cijfertoetsen Druk op één van de knoppen om een vooraf ingesteld radiostation te kiezen.
11. Display
12. USB-poort Sluit een USB-apparaat (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden op de
USB-poort aan. Het apparaat start automatisch het afspelen van de MP3
muziekbestanden.
13. Geheugenkaartsleuf (SD) Plaats de SD-kaart (max. 32GB) met MP3 muziekbestanden. Het apparaat start
automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
14. Hoofdtelefoonaansluiting Sluit de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan.
Opmerking: Gebruik geen hoofdtelefoons bij een hoog volumeniveau om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
15. DC-ingang Sluit om het apparaat op te laden de USB-kabel op de DC-ingang van het
apparaat en op de USB-interface of oplader aan.
16. Batterijcompartiment Open het batterijcompartiment.
Plaats de batterijen (3,7 V, Li-ion) in het batterijcompartiment.
Sluit het batterijcompartiment.
17. Antenne Verleng de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.
Gebruik
De radiostations vooraf instellen
Handmatig vooraf instellen:
Druk op de programmeerknop om de programmeermodus te openen.
Stem op het gewenste radiostation af.
Druk op de programmeerknop om het gekozen station te bevestigen.
Druk op de knoppen Vooraf instellen +/- om de geheugenlocatie te kiezen.
Druk op de programmeerknop om de gekozen geheugenlocatie te bevestigen.
Automatisch vooraf instellen:
Houd de programmeerknop ingedrukt tot de frequentie op de display begint te lopen.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële
doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water
bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op
elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de
netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden
vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot
het apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw
apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een
schone, droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Drücken und halten Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um in den Standby-
Modus zu gelangen und das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.
Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie auf die Taste, um den Alarm
auszuschalten.
2. Lautstärke + Taste
3. Lautstärke - Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
4. Tuning + Taste
5. Tuning - Taste
Drücken Sie die Tasten, um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen.
Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen.
6. Modustaste Drücken Sie auf die Taste, um den Modus einzustellen: FM / USB /
Speicherkarte.
7. Voreinstellungen + Taste
Nächste Taste (USB)
8. Voreinstellungen - Taste
Vorherige Taste (USB)
FM: Drücken Sie die Taste, um Radiosender voreinzustellen. Halten Sie die Taste
gedrückt, um die Liste der Radiosender anzuzeigen.
USB: Drücken Sie auf die Taste, um Titel zu wählen.
9. Play/Pause-Taste
Programmtaste
Drücken Sie auf die Taste, um einen Titel wiederzugeben oder anzuhalten.
Drücken Sie die Taste, um einen Speicherplatz zu bestätigen.
10. Zierntasten Drücken Sie eine der Tasten, um einen voreingestellten Radiosender
auszuwählen.
11. Display
12. USB-Anschluss Schließen Sie ein USB-Gerät (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien an den
USB-Anschluss an. Das Gerät startet automatisch die Wiedergabe der MP3-
Musikdateien.
13. Speicherkartenschlitz (SD) Legen Sie die SD-Karte (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien ein. Das Gerät
startet automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
14. Kopfhörerbuchse Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.
Hinweis: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit hoher Lautstärke, um Hörschäden
zu vermeiden.
15. DC-Eingang Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an den DC-Eingang des
Geräts und an die USB-Schnittstelle oder das Ladegerät an.
16. Batteriefach Önen Sie das Batteriefach.
Legen Sie die Batterien (3,7 V Li-Ion) in das Batteriefach ein.
Schließen Sie das Batteriefach.
17. Antenne Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.
Gebrauch
Radiosender voreinstellen
Manuelle Voreinstellung:
Drücken Sie die Programmtaste, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein.
Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Radiosender zu bestätigen.
Drücken Sie die Voreinstellungen +/- Tasten, um den Speicherplatz zu wählen.
Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Speicherplatz zu bestätigen.
Automatische Voreinstellung:
Halten Sie die Programmtaste gedrückt, bis die Frequenz auf dem Display zu laufen beginnt.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch
die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder
Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die
Wasser enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose
und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
neues aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/
support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/
apagado
Pulse y mantenga pulsado el botón para encender o apagar el dispositivo.
Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón para acceder al modo de
espera y ver la fecha y la hora.
Cuando suene la alarma, pulse el botón para detener la alarma.
2. Botón volumen +
3. Botón volumen -
Pulse el botón para aumentar el volumen.
Pulse el botón para disminuir el volumen.
4. Botón de sintonización +
5. Botón de sintonización -
Pulse los botones para sintonizar manualmente la frecuencia deseada.
Pulse y mantenga pulsados los botones para buscar emisoras de radio
automáticamente.
6. Botón de modo Pulse el botón para denir el modo: FM / USB / Tarjeta de memoria.
7. Botón de presintonización +
Botón siguiente (USB)
8. Botón de presintonización -
Botón anterior (USB)
FM: Pulse el botón para presintonizar emisoras de radio. Pulse y mantenga
pulsado el botón para ver la lista de emisoras de radio.
USB: Pulse el botón para seleccionar pistas.
9. Botón de reproducción/pausa
Botón de programa
Pulse el botón para reproducir o poner en pausa una pista.
Pulse el botón para conrmar una ubicación de memoria.
10. Botones numéricos Pulse uno de los botones para seleccionar una emisora de radio
presintonizada.
11. Pantalla
12. Puerto USB Conecte un dispositivo USB (máx. 32 GB) con archivos de música MP3 al
puerto USB. El dispositivo empieza a reproducir automáticamente los archivos
de música MP3.
13. Ranura de tarjeta de
memoria (SD)
Inserte la tarjeta SD (máx. 32 GB) con archivos de música MP3. El dispositivo
empieza a reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
14. Toma de auriculares Conecte los auriculares a la toma de auriculares.
Nota: No utilice auriculares a niveles elevados de volumen para evitar daños
auditivos.
15. Entrada CC Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB a la entrada CC del dispositivo
y a la interfaz USB o cargador.
16. Compartimento de las pilas Abra el compartimento de las pilas.
Introduzca las pilas (litio-ión de 3,7 V) en el compartimento de las pilas.
Cierre el compartimento de las pilas.
17. Antena Extienda la antena para obtener la mejor recepción de radio posible.
Uso
Presintonización de emisoras de radio
Presintonización manual:
Pulse el botón de programa para acceder al modo de programación.
Sintonice su emisora de radio deseada.
Pulse el botón de programa para conrmar la emisora de radio seleccionada.
Pulse los botones de presintonización +/- para seleccionar la ubicación de memoria.
Pulse el botón de programa para conrmar la ubicación de memoria seleccionada.
Presintonización automática:
Pulse y mantenga pulsado el botón de programa hasta que la frecuencia en la pantalla empiece a correr.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por
no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando
necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o
el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico
autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y
seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton pour passer en mode veille et
acher la date et l'heure.
Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton pour l'éteindre.
2. Bouton volume +
3. Bouton volume -
Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
4. Bouton de syntonisation
+
5. Bouton de syntonisation -
Appuyez sur les boutons pour syntoniser manuellement la fréquence voulue.
Appuyez sur les boutons sans les relâcher pour eectuer une recherche
automatique des stations de radio.
6. Bouton mode Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode : FM / USB / Carte mémoire.
7. Bouton de préréglage +
Bouton suivant (USB)
8. Bouton de préréglage -
Bouton précédent (USB)
FM: Appuyez sur le bouton pour prérégler les stations de radio. Appuyez sur le
bouton sans le relâcher pour acher la liste des stations de radio.
USB: Appuyez sur le bouton pour sélectionner les pistes.
9. Bouton lecture/pause
Bouton de programme
Appuyez sur le bouton pour lire une piste ou la mettre en pause.
Appuyez sur le bouton pour conrmer un emplacement de mémoire.
10. Boutons des chires Appuyez sur l'un des boutons pour sélectionner une station de radio préréglée.
11. Achage
12. Port USB Connectez un appareil USB (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3
au port USB. L'appareil démarre automatiquement la lecture des chiers de
musique MP3.
13. Logement de carte
mémoire (SD)
Insérez la carte SD (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3. L'appareil
démarre automatiquement la lecture des chiers de musique MP3.
14. Prise casque Connectez le casque à la prise casque.
Remarque: N'utilisez pas les écouteurs à des niveaux de volume élevés pour éviter
tout dommage auditif.
15. Entrée CC Pour charger l'appareil, connectez le câble USB à l'entrée CC de l'appareil et à
l'interface USB ou au chargeur.
16. Compartiment de pile Ouvrez le compartiment de pile.
Insérez les piles (3,7 V Li-ion) dans le compartiment de pile.
Fermez le compartiment de pile.
17. Antenne Étendez l'antenne pour la meilleure réception radio possible.
Usage
Préréglage de stations de radio
Préréglage manuel :
Appuyez sur le bouton de programme pour accéder au mode programmation.
Syntonisez votre station de radio voulue.
Appuyez sur le bouton de programme pour conrmer la station de radio sélectionnée.
Appuyez sur les boutons prérégler +/- pour sélectionner l'emplacement de mémoire.
Appuyez sur le bouton de programme pour conrmer l'emplacement de mémoire sélectionné.
Préréglage automatique :
Appuyez sur le bouton de programme sans le relâcher pour que la fréquence achée commence à changer.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans
le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de
l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
RDFM2100xx
FM radio
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.94 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Nedis RDFM2100WT Радиоприемник, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Nedis RDFM2100WT Радиоприемник?
Да Нет
100%
0%
1 проголосовать

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Nedis RDFM2100WT Радиоприемник. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Nedis RDFM2100WT Радиоприемник. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Nedis. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Nedis RDFM2100WT Радиоприемник на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Nedis
Модель RDFM2100WT
Категория Радиоприемники
Тип файла PDF
Размер файла 0.94 MB

Все инструкции для Nedis Радиоприемники
Больше руководств Радиоприемники

Часто задаваемые вопросы о Nedis RDFM2100WT Радиоприемник

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что такое DAB +? Проверенный

DAB + является преемником сигнала FM и расшифровывается как Digital Audio Broadcasting. Это цифровой сигнал, который позволяет использовать больше каналов в пределах одной полосы пропускания и упрощает переключение между каналами.

Это было полезно (250) Читать далее

В чем разница между FM и AM? Проверенный

FM и AM - это формы модуляции, используемые для передачи сигнала. FM - это частотная модуляция, а AM - амплитудная модуляция. AM - самая старая форма модуляции. Самая большая разница в том, что сигнал FM намного сильнее сигнала AM.

Это было полезно (190) Читать далее
Руководство Nedis RDFM2100WT Радиоприемник

Сопутствующие товары

Связанные категории