Руководство Nedis RDFM2200WT Радиоприемник

Вам нужно руководство для вашего Nedis RDFM2200WT Радиоприемник? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 2 часто задаваемых вопроса, 5 комментариев и имеет 6 голосов со средним рейтингом продукта 17/100. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

14
8
913
7 6 5 4 3 2
10
1
11
12
English - Description
1. On/o button Press and hold the button to switch the device on or o.
2. Volume + button
3. Volume - button
Press the button to increase the volume.
Press the button to decrease the volume.
4. Tuning + button
5. Tuning - button
Press the buttons to manually tune to the required frequency.
Press and hold the buttons to search the for radio stations automatically.
6. Frequency button
Alarm set button
Press the button to adjust the frequency. Press the button again to conrm
the frequency.
Alarm mode: Press the button to set the alarm.
7. Program button
Clock set button
Press the button to enter programming mode.
Clock mode: Press the button to set the clock.
8. Snooze button If the alarm sounds, press the button to activate the snooze function.
9. Digit buttons Press one of the buttons to select a preset radio station.
10. Display
11. Headphone jack Connect the headphones to the headphone jack.
Note: Do not use headphones at high volume levels to prevent hearing damage.
12. DC input To charge the device, connect the USB cable to the DC input of the device and
to the USB interface or charger.
13. Battery compartment Open the battery compartment.
Insert the batteries (3.7 V Li-ion / 3x AAA) into the battery compartment.
Close the battery compartment.
14. Antenna Extend the antenna for best possible radio reception.
Use
Presetting radio stations
Manually presetting:
Tune to your desired radio station.
Press the program button to enter programming mode.
Press the tuning +/- button to select the memory location.
Press the program button to conrm the selected radio station.
Automatically presetting:
Press and hold the program button until the frequency on the display starts to run.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
the device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Houd de knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Volume + knop
3. Volume - knop
Druk op de knop om het volume te verhogen.
Druk op de knop om het volume te verlagen.
4. Afstemmen + knop
5. Afstemmen - knop
Druk op de knoppen om handmatig op de gewenste frequentie af te
stemmen.
Houd de knoppen om automatisch radiostations te zoeken.
6. Frequentieknop
Knop voor alarm instellen
Druk op de knop om de frequentie af te stellen. Druk nogmaals op de knop om
de frequentie te bevestigen.
Alarmmodus: Druk op de knop om het alarm in te stellen.
7. Programmaknop
Knop voor klok instellen
Druk op de knop om de programmeermodus te openen.
Klokmodus: Druk op de knop om de klok in te stellen.
8. Sluimerknop Druk als het alarm afgaat op de knop om de sluimerfunctie te activeren.
9. Cijfertoetsen Druk op één van de knoppen om een vooraf ingesteld radiostation te kiezen.
10. Display
11. Hoofdtelefoonaansluiting Sluit de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan.
Opmerking: Gebruik geen hoofdtelefoons bij een hoog volumeniveau om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
12. DC-ingang Sluit om het apparaat op te laden de USB-kabel op de DC-ingang van het
apparaat en op de USB-interface of oplader aan.
13. Batterijcompartiment Open het batterijcompartiment.
Plaats de batterijen (3,7 V Li-ion / 3x AAA) in het batterijcompartiment.
Sluit het batterijcompartiment.
14. Antenne Verleng de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.
Gebruik
De radiostations vooraf instellen
Handmatig vooraf instellen:
Stem op het gewenste radiostation af.
Druk op de programmeerknop om de programmeermodus te openen.
Druk op de knop afstemmen +/- om de geheugenlocatie te kiezen.
Druk op de programmeerknop om het gekozen station te bevestigen.
Automatisch vooraf instellen:
Houd de programmeerknop ingedrukt tot de frequentie op de display begint te lopen.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Drücken und halten Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. Lautstärke + Taste
3. Lautstärke - Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
4. Tuning + Taste
5. Tuning - Taste
Drücken Sie die Tasten, um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen.
Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen.
6. Frequenztaste
Alarmeinstelltaste
Drücken Sie auf die Taste, um die Frequenz einzustellen. Drücken Sie die Taste
erneut, um die Frequenz zu bestätigen.
Weckmodus: Drücken Sie auf die Taste, um den Alarm einzustellen.
7. Programmtaste
Uhrenstelltaste
Drücken Sie die Taste, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Uhrenmodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Uhr einzustellen.
8. Schlummer-Taste Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Taste, um die Schlummerfunktion
zu aktivieren.
9. Zierntasten Drücken Sie eine der Tasten, um einen voreingestellten Radiosender
auszuwählen.
10. Display
11. Kopfhörerbuchse Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.
Hinweis: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit hoher Lautstärke, um Hörschäden
zu vermeiden.
12. DC-Eingang Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an den DC-Eingang des
Geräts und an die USB-Schnittstelle oder das Ladegerät an.
13. Batteriefach Önen Sie das Batteriefach.
Legen Sie die Batterien (3,7 V Li-Ion / 3x AAA) in das Batteriefach ein.
Schließen Sie das Batteriefach.
14. Antenne Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.
Gebrauch
Radiosender voreinstellen
Manuelle Voreinstellung:
Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein.
Drücken Sie die Programmtaste, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Drücken Sie die Tuning +/- Taste, um den Speicherplatz zu wählen.
Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Radiosender zu bestätigen.
Automatische Voreinstellung:
Halten Sie die Programmtaste gedrückt, bis die Frequenz auf dem Display zu laufen beginnt.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/
support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/
apagado
Pulse y mantenga pulsado el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Botón volumen +
3. Botón volumen -
Pulse el botón para aumentar el volumen.
Pulse el botón para disminuir el volumen.
4. Botón de sintonización +
5. Botón de sintonización -
Pulse los botones para sintonizar manualmente la frecuencia deseada.
Pulse y mantenga pulsados los botones para buscar emisoras de radio
automáticamente.
6. Botón de frecuencia
Botón de ajuste de alarma
Pulse el botón para ajustar la frecuencia. Pulse el botón de nuevo para
conrmar la frecuencia.
Modo de alarma: Pulse el botón para ajustar la alarma.
7. Botón de programa
Botón de ajuste de reloj
Pulse el botón para acceder al modo de programación.
Modo de reloj: Pulse el botón para ajustar el reloj.
8. Botón de retardo de alarma Si suena la alarma, pulse el botón para activar la función de repetición.
9. Botones numéricos Pulse uno de los botones para seleccionar una emisora de radio
presintonizada.
10. Pantalla
11. Toma de auriculares Conecte los auriculares a la toma de auriculares.
Nota: No utilice auriculares a niveles elevados de volumen para evitar daños
auditivos.
12. Entrada CC Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB a la entrada CC del dispositivo y
a la interfaz USB o cargador.
13. Compartimento de las pilas Abra el compartimento de las pilas.
Introduzca las pilas (litio-ión de 3,7 V / 3x AAA) en el compartimento de las
pilas.
Cierre el compartimento de las pilas.
14. Antena Extienda la antena para obtener la mejor recepción de radio posible.
Uso
Presintonización de emisoras de radio
Presintonización manual:
Sintonice su emisora de radio deseada.
Pulse el botón de programa para acceder al modo de programación.
Pulse los botones de sintonización +/- para seleccionar la ubicación de memoria.
Pulse el botón de programa para conrmar la emisora de radio seleccionada.
Presintonización automática:
Pulse y mantenga pulsado el botón de programa hasta que la frecuencia en la pantalla empiece a correr.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour allumer /éteindre l'appareil.
2. Bouton volume +
3. Bouton volume -
Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
4. Bouton de syntonisation +
5. Bouton de syntonisation -
Appuyez sur les boutons pour syntoniser manuellement la fréquence voulue.
Appuyez sur les boutons sans les relâcher pour eectuer une recherche
automatique des stations de radio.
6. Bouton de fréquence
Bouton de réglage d'alarme
Appuyez sur le bouton pour régler la fréquence. Appuyez sur le bouton à
nouveau pour conrmer la fréquence.
Mode alarme : Appuyez sur le bouton pour régler l'alarme.
7. Bouton de programme
Bouton de réglage d'horloge
Appuyez sur le bouton pour accéder au mode programmation.
Mode horloge : Appuyez sur le bouton pour régler l'horloge.
8. Bouton rappel de réveil Si l'alarme retentit, appuyez sur le bouton pour activer la fonction de report.
9. Boutons des chires Appuyez sur l'un des boutons pour sélectionner une station de radio
préréglée.
10. Achage
11. Prise casque Connectez le casque à la prise casque.
Remarque: N'utilisez pas les écouteurs à des niveaux de volume élevés pour éviter
tout dommage auditif.
12. Entrée CC Pour charger l'appareil, connectez le câble USB à l'entrée CC de l'appareil et à
l'interface USB ou au chargeur.
13. Compartiment de pile Ouvrez le compartiment de pile.
Insérez les piles (3,7 V Li-ion / 3x AAA) dans le compartiment de pile.
Fermez le compartiment de pile.
14. Antenne Étendez l'antenne pour la meilleure réception radio possible.
Usage
Préréglage de stations de radio
Préréglage manuel :
Syntonisez votre station de radio voulue.
Appuyez sur le bouton de programme pour accéder au mode programmation.
Appuyez sur le bouton de syntonisation +/- pour sélectionner l'emplacement de mémoire.
Appuyez sur le bouton de programme pour conrmer la station de radio sélectionnée.
Préréglage automatique :
Appuyez sur le bouton de programme sans le relâcher pour que la fréquence achée commence à changer.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le
manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
N'utilisez aucune rallonge.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
propre et sec.
Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di accensione/
spegnimento
Tenere premuto il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Pulsante volume +
3. Pulsante volume -
Premere il pulsante per aumentare il volume.
Premere il pulsante per diminuire il volume.
4. Pulsante di sintonizzazione +
5. Pulsante di sintonizzazione -
Premere i pulsanti per sintonizzarsi manualmente sulla frequenza richiesta.
Tenere premuti i pulsanti per cercare automaticamente le stazioni radio.
6. Pulsante Frequenza
Pulsante impostazione
sveglia
Premere il pulsante per regolare la frequenza. Premere nuovamente il pulsante
per confermare la frequenza.
Modalità sveglia: Premere il pulsante per impostare la sveglia.
7. Pulsante Programma
Pulsante impostazione
orologio
Premere il pulsante per entrare in modalità programmazione.
Modalità orologio: Premere il pulsante per impostare l’ora.
8. Pulsante snooze Quando la sveglia suona, premere il pulsante per attivare la funzione snooze.
9. Pulsanti numerici Premere uno dei pulsanti per selezionare una stazione radio preimpostata.
10. Display
11. Jack per cue Collegare le cue all'apposito jack.
Nota: Per evitare danni all'udito, non utilizzare le cue a volume elevato.
12. Ingresso CC Per caricare il dispositivo, collegare il cavo USB all’ingresso CC del dispositivo e
all’interfaccia USB o a un caricabatterie.
13. Vano batterie Aprire il vano batterie.
Inserire le batterie (3,7 V Li-ion / 3x AAA) nel vano batterie.
Chiudere il vano batterie.
14. Antenna Estendere l’antenna per ottenere una ricezione radio ottimale.
Uso
Preimpostazione delle stazioni radio
Preimpostazione manuale:
Impostare la stazione radio desiderata.
Premere il pulsante programma per entrare in modalità programmazione.
Premere i pulsanti di preimpostazione +/- per selezionare la posizione di memoria.
Premere il pulsante programma per confermare la stazione radio selezionata.
Preimpostazione automatica:
Tenere premuto il pulsante programma nché la frequenza sul display non cambia rapidamente.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e
asciutto.
Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/desligar Prima e mantenha o botão premido para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Botão volume +
3. Botão volume -
Prima o botão para aumentar o volume.
Prima o botão para reduzir o volume.
4. Botão de sintonização +
5. Botão de sintonização -
Prima os botões para sintonizar manualmente a frequência pretendida.
Prima e mantenha os botões premidos para procurar as estações de rádio
automaticamente.
6. Botão de frequência
Botão de denição do alarme
Prima o botão para ajustar a frequência. Prima o botão novamente para
conrmar a frequência.
Modo de alarme: Prima o botão para denir o alarme.
7. Botão de programa
Botão de regulação do
relógio
Prima o botão para aceder ao modo de programação.
Modo de relógio: Prima o botão para regular o relógio.
8. Botão de suspensão Se o alarme soar, prima o botão para ativar a função de suspensão.
9. Botões dos dígitos Prima um dos botões para selecionar uma estação de rádio predenida.
10. Visor
11. Tomada para auscultadores Ligue os auscultadores à tomada para auscultadores.
Nota: Não utilize os auscultadores com níveis de volume altos para evitar
problemas auditivos.
12. Entrada CC Para carregar o dispositivo, ligue o cabo USB à entrada CC do dispositivo e à
interface USB ou ao carregador.
13. Compartimento das pilhas Abra o compartimento das pilhas.
Coloque as pilhas (3,7 V, iões de lítio / 3x AAA) no compartimento das pilhas.
Feche o compartimento das pilhas.
14. Antena Estique a antena para obter a melhor receção de rádio possível.
Utilização
Predenir estações de rádio
Predenição manual:
Sintonize a estação de rádio pretendida.
Prima o botão de programa para aceder ao modo de programação.
Prima o botão de sintonização +/- para selecionar a posição na memória.
Prima o botão de programa para conrmar a estação de rádio selecionada.
Predenição automática:
Prima e mantenha o botão de programa premido até que a frequência apresentada no visor comece a avançar.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Não utilize um cabo de extensão.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
limpo e seco.
Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk og hold knappen nede for at tænde og slukke for enheden.
2. Lydstyrke + knap
3. Lydstyrke - knap
Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.
4. Indstilling + knap
5. Indstilling - knap
Tryk på knapperne for manuelt at indstille til den ønskede frekvens.
Tryk og hold nede på knappen for automatisk at søge efter radiostationer.
6. Frekvensknap
Alarm-indstillingsknap
Tryk på knappen for at justere frekvensen. Tryk på knappen igen for at bekræfte
frekvensen.
Alarmtilstand: Tryk på knappen for at indstille alarmen.
7. Programknap
Klokke-indstillingsknap
Tryk på knappen for komme ind i programfunktionen.
Urtilstand: Tryk på knappen for at indstille klokkeslættet.
8. Slumreknap Hvis alarmen går i gang, skal du trykke på knappen for at aktivere slumre-
funktionen.
9. Talknapper Tryk på knappen for at vælge en forudindstillet radiostation.
10. Display
11. Stik til hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne ved hjælp af stikket til hovedtelefoner.
Bemærk: Man bør ikke bruge høretelefoner på høj lydstyrke for at undgå
høreskader.
12. DC-indgang Enheden oplades ved at tilslutte USB-opladerkablet til DC-indgangen på
enheden og en USB-grænseade eller oplader.
13. Batterirum Åbn batterirummet.
Sæt batterierne (3,7 V Li-ion / 3x AAA) i batterirummet.
Luk batterirummet.
14. Antenne Træk antennen ud for at opnå den bedst mulige radiomodtagelse.
Anvendelse
Indstilling af radiostationer
Manuel indstilling:
Stil ind på den ønskede radiostation. Tryk på programknappen for komme ind i programfunktionen.
Tryk på indstilling +/- knappen for at vælge den gemte indstilling.
Tryk på programknappen for at bekræfte den valgte radiostation.
Automatisk indstilling:
Tryk og hold programknappen nede indtil frekvensen på displayet begynder at køre.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Brug ikke forlængerledning.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
enheden er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Hold inne knappen for å slå på eller av enheten.
2. Volum + knapp
3. Volum - knapp
Trykk på knappen for å øke volumet.
Trykk på knappen for å redusere volumet.
4. Søke + knapp
5. Søke - knapp
Trykk på knappene for å stille inn ønsket frekvens manuelt.
Hold inne knappene for å søke etter radiostasjoner automatisk.
6. Frekvensknapp
Alarminnstillingsknapp
Trykk på knappen for å endre frekvensen. Trykk på knappen igjen for å bekrefte
frekvensen.
Alarmmodus: Trykk på knappen for å stille inn alarmen.
7. Alarmknapp
Klokkeinnstillingsknapp
Trykk på knappen for starte programmeringsmodus.
Klokkemodus: Trykk på knappen for å stille inn klokken.
8. Slumre-knapp Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen for å bruke slumrefunksjonen.
9. Numeriske taster Trykk på en av knappene for å velge en lagret radiostasjon.
10. Display
11. Hodetelefonkontakt Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten.
Merk: Ikke bruk hodetelefoner med høyt volumnivå, da det kan føre til
hørselsskade.
12. DC-inngang For å lade opp enheten, koble USB-kabelen til DC-kontakten på enheten og en
USB-adapter eller datamaskin.
13. Batterirom Åpne batterirommet.
Sett inn batteriene (3,7 V Li-ion / 3x AAA) i batterikammeret.
Lukk batterirommet.
14. Antenne Trekk ut antennen for best mulig radiosignal.
Bruk
Programmering av radiostasjoner
Manuell lagring av stasjoner:
Søk opp ønsket radiostasjon.
Trykk på programknappen for starte programmeringsmodus.
Trykk på søke +/- knappen for å velge et programnummer.
Trykk på programknappen for å lagre valgt radiostasjon.
Automatisk programmering:
Hold inne programknappen til frekvensen i displayet begynner å telle.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
Svenska - Beskrivning
1. På/av-knapp Tryck på och håll ned knappen för att sätta på eller stänga av enheten.
2. Volym + knapp
3. Volym - knapp
Tryck på knappen för att öka volymen.
Tryck på knappen för att minska volymen.
4. Inställning + knapp
5. Inställning - knapp
Tryck på knapparna för att manuellt ställa in önskad frekvens.
Tryck och håll inne knapparna för att automatiskt söka efter radiostationer.
6. Frekvens-knapp
Alarminställningsknapp
Tryck på knappen för att justera frekvensen. Tryck på knappen igen för att
bekräfta frekvensen.
Alarmläge: Tryck på knappen för att ställa in alarmet.
7. Program-knapp
Klockinställningsknapp
Tryck på knappen för att gå till programmeringsläge.
Klockläge: Tryck på knappen för att ställa in klockan.
8. Snooze-knapp Om alarmet ljudet, tryck på knappen för att aktivera snooze-funktionen.
9. Sierknappar Tryck på en av knapparna för att välja en förvald radiostation.
10. Display
11. Hörlursuttag Anslut hörlurarna till hörlursuttaget.
OBS: Använd inte hörlurar med hög volym för att förhindra hörselskador.
12. DC-ingång För att ladda enheten, anslut USB-kabeln till enhetens DC-ingång och till USB-
gränssnittet eller laddaren.
13. Batterifack Öppna batterifacket.
Sätt i batterierna (3,7 V Li-ion / 3x AAA) i batterifacket.
Stäng batterifacket.
14. Antenn Dra ut antennen för bästa möjliga radiomottagning.
Användning
Förvalda radiokanaler
Manuell förinställning:
Ställ in din önskade radiostation.
Tryck på program-knappen för att gå till programmeringsläge.
Tryck på inställning +/- knappen för att välja minnesplatsen.
Tryck på program-knappen för att bekräfta den valda radiostationen.
Automatisk förinställning:
Tryck och håll ned programknappen tills frekvensen på displayen börjar köras.
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
Täck inte över enheten.
Placera enheten på en stabil, platt yta.
Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Använd ej förlängningskabel.
Rengöring och underhåll
Varning!
Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills
enheten har kylts av.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
Rengör ventilttionsöppningarna med en n borste.
Support
Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
RD FM2200xx
FM pocket radio
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.94 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Nedis RDFM2200WT Радиоприемник, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Nedis RDFM2200WT Радиоприемник?
Да Нет
17%
83%
6 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Nedis RDFM2200WT Радиоприемник. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

JF R 16-05-2021
избегать абсолютно! Купил мой 82-летний сосед, он бывает у меня дома два раза в день, инструкции (которых я не нашел на французском) непонятны, а регулировать частоты - настоящая проблема.

ответить | Это было полезно (2) (Переведено Google)
hannibal 16-05-2022
вы даже пояснительную записку на французском языке правильно и читабельно, печатно, понятно с этюдом не в состоянии привести!

ответить | Это было полезно (1) (Переведено Google)
Geo Full 09-08-2022
Что это за устройство?

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)
Juha 12-06-2023
Как включить модуляцию am?

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)
[email protected] 07-02-2024
ТОКА-РДФМ2200. Как заряжать аккумулятор рации, если в комплекте нет зарядного устройства?

ответить | Это было полезно (0) (Переведено Google)

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Nedis RDFM2200WT Радиоприемник. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Nedis. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Nedis RDFM2200WT Радиоприемник на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Nedis
Модель RDFM2200WT
Категория Радиоприемники
Тип файла PDF
Размер файла 0.94 MB

Все инструкции для Nedis Радиоприемники
Больше руководств Радиоприемники

Часто задаваемые вопросы о Nedis RDFM2200WT Радиоприемник

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что такое DAB +? Проверенный

DAB + является преемником сигнала FM и расшифровывается как Digital Audio Broadcasting. Это цифровой сигнал, который позволяет использовать больше каналов в пределах одной полосы пропускания и упрощает переключение между каналами.

Это было полезно (250) Читать далее

В чем разница между FM и AM? Проверенный

FM и AM - это формы модуляции, используемые для передачи сигнала. FM - это частотная модуляция, а AM - амплитудная модуляция. AM - самая старая форма модуляции. Самая большая разница в том, что сигнал FM намного сильнее сигнала AM.

Это было полезно (190) Читать далее
Руководство Nedis RDFM2200WT Радиоприемник

Сопутствующие товары

Связанные категории