Руководство Nedis RDFM1310GY Радиоприемник

Вам нужно руководство для вашего Nedis RDFM1310GY Радиоприемник? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 2 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

15
17 16 6 79 811 10
3 42 5 1
14
13
12
English - Description
1. On/o button Press the button to switch the device on or o.
2. Volume + button
3. Volume - button
Press the button to increase the volume.
Press the button to decrease the volume.
4. Tuning + button
5. Tuning - button
Press buttons to manually tune to the required frequency. Press and hold the
buttons to search the for radio stations automatically.
6. Mode button
Alarm set button
Press the button to set the mode: FM / USB / Memory card / AUX.
Alarm mode: Press the button to set the alarm when the device is in stand-by
mode.
7. Preset + button
Next button (USB)
8. Preset - button
Previous button (USB)
FM: Press the button to preset radio stations. Press and hold the button to view
the radio station list.
USB: Press the button to select tracks.
9. Program button
Clock set button
Play/pause button
FM: Press the button to enter programming mode. Press and hold the button
for automatic programming.
Clock mode: Press the button to set the clock.
USB: Press the button to play or pause the track.
10. Snooze button If the alarm sounds, press the button to activate the snooze function.
Repeatedly press the button to increase the snooze duration.
11. Display
12. AUX input Connect an AUX cable to the AUX input of the device.
13. USB port Connect a USB device (max. 32 GB) with MP3 music les to the USB port. The
device automatically starts to play the MP3 music les.
14. Memory card slot (SD) Insert the SD card (max. 32 GB) with MP3 music les. The device automatically
starts to play the MP3 music les.
15. Battery compartment Open the battery compartment.
Insert the batteries (3x R14/UM2/C) into the battery compartment.
Close the battery compartment.
16. Antenna Extend the antenna for best possible radio reception.
17. Carrying handle Pull out the handle to carry the radio.
Use
Presetting radio stations
Press the program button to enter programming mode.
Tune to your desired radio station.
Press the program button to conrm the selected radio station.
Press the preset +/- buttons to select the memory location.
Press the program button to conrm the selected memory location.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
the device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Volume + knop
3. Volume - knop
Druk op de knop om het volume te verhogen.
Druk op de knop om het volume te verlagen.
4. Afstemmen + knop
5. Afstemmen - knop
Druk op de knoppen om handmatig op de gewenste frequentie af te stemmen.
Houd de knoppen om automatisch radiostations te zoeken.
6. Modusknop
Knop voor alarm instellen
Druk op de knop om de modus in te stellen: FM / USB / Geheugenkaart / AUX.
Alarmmodus: Druk op de knop om het alarm in te stellen als het apparaat in de
stand-by-modus staat.
7. Knop voor vooraf instellen +
Volgende-knop (USB)
8. Knop voor vooraf instellen -
Vorige-knop (USB)
FM: Druk op de knop om radiostations vooraf in te stellen. Houd de knop
ingedrukt om de lijst met radiostations te bekijken.
USB: Druk op de knop om nummers te selecteren.
9. Programmaknop
Knop voor klok instellen
Afspelen/pauze-knop
FM: Druk op de knop om de programmeermodus te openen. Houd de knop
ingedrukt voor automatisch programmeren.
Klokmodus: Druk op de knop om de klok in te stellen.
USB: Druk op de knop om het nummer af te spelen of tijdelijk te stoppen.
10. Sluimerknop Druk als het alarm afgaat op de knop om de sluimerfunctie te activeren.
Druk herhaaldelijk op de knop om de sluimertijd te verlengen.
11. Display
12. AUX-ingang Sluit een AUX-kabel op de AUX-ingang van het apparaat aan.
13. USB-poort Sluit een USB-apparaat (max. 32 GB) met MP3 muziekbestanden op de
USB-poort aan. Het apparaat start automatisch het afspelen van de MP3
muziekbestanden.
14. Geheugenkaartsleuf (SD) Plaats de SD-kaart (max. 32 GB) met MP3 muziekbestanden. Het apparaat start
automatisch het afspelen van de MP3 muziekbestanden.
15. Batterijcompartiment Open het batterijcompartiment.
Plaats de batterijen (3x R14/UM2/C) in het batterijcompartiment.
Sluit het batterijcompartiment.
16. Antenne Verleng de antenne voor de best mogelijke radio-ontvangst.
17. Draaggreep Trek de greep naar buiten om de radio te dragen.
Gebruik
De radiostations vooraf instellen
Druk op de programmeerknop om de programmeermodus te openen.
Stem op het gewenste radiostation af.
Druk op de programmeerknop om het gekozen station te bevestigen.
Druk op de knoppen Vooraf instellen +/- om de geheugenlocatie te kiezen.
Druk op de programmeerknop om de gekozen geheugenlocatie te bevestigen.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. Lautstärke + Taste
3. Lautstärke - Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
4. Tuning + Taste
5. Tuning - Taste
Drücken Sie die Tasten, um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen.
Halten Sie die Tasten gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen.
6. Modus-Taste
Alarmeinstelltaste
Drücken Sie auf die Taste, um den Modus einzustellen: FM / USB /
Speicherkarte / AUX.
Weckmodus: Drücken Sie die Taste, um den Alarm einzustellen, wenn sich das
Gerät im Standby-Modus bendet.
7. Voreinstellungen + Taste
Nächste Taste (USB)
8. Voreinstellungen - Taste
Vorherige Taste (USB)
FM: Drücken Sie die Taste, um Radiosender voreinzustellen. Halten Sie die Taste
gedrückt, um die Liste der Radiosender anzuzeigen.
USB: Drücken Sie auf die Taste, um Titel zu wählen.
9. Programmtaste
Uhrenstelltaste
Play/Pause-Taste
FM: Drücken Sie die Taste, um in den Programmiermodus zu gelangen. Halten
Sie die Taste für die automatische Programmierung gedrückt.
Uhrenmodus: Drücken Sie auf die Taste, um die Uhr einzustellen.
USB: Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben oder anzuhalten.
10. Schlummer-Taste Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Taste, um die Schlummerfunktion
zu aktivieren.
Drücken Sie wiederholt die Taste, um die Schlummerzeit zu erhöhen.
11. Display
12. AUX-Eingang Schließen Sie ein AUX-Kabel an den AUX-Eingang des Geräts an.
13. USB-Anschluss Schließen Sie ein USB-Gerät (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien an den
USB-Anschluss an. Das Gerät startet automatisch die Wiedergabe der MP3-
Musikdateien.
14. Speicherkartenschlitz (SD) Legen Sie die SD-Karte (max. 32 GB) mit MP3-Musikdateien ein. Das Gerät
startet automatisch die Wiedergabe der MP3-Musikdateien.
15. Batteriefach Önen Sie das Batteriefach.
Legen Sie die Batterien (3x R14/UM2/C) in das Batteriefach ein.
Schließen Sie das Batteriefach.
16. Antenne Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen Radioempfang zu erzielen.
17. Tragegri Ziehen Sie den Gri heraus, um das Radio zu tragen.
Gebrauch
Radiosender voreinstellen
Drücken Sie die Programmtaste, um in den Programmiermodus zu gelangen.
Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein.
Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Radiosender zu bestätigen.
Drücken Sie die Voreinstellungen +/- Tasten, um den Speicherplatz zu wählen.
Drücken Sie die Programmtaste, um den gewählten Speicherplatz zu bestätigen.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln
kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/apagado Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Botón volumen +
3. Botón volumen -
Pulse el botón para aumentar el volumen.
Pulse el botón para disminuir el volumen.
4. Botón de sintonización +
5. Botón de sintonización -
Pulse los botones para sintonizar manualmente la frecuencia deseada.
Pulse y mantenga pulsados los botones para buscar emisoras de radio
automáticamente.
6. Botón de modo
Botón de ajuste de alarma
Pulse el botón para denir el modo: FM / USB / Tarjeta de memoria / AUX.
Modo de alarma: Pulse el botón para ajustar la alarma cuando el dispositivo
esté en el modo de espera.
7. Botón de presintonización +
Botón siguiente (USB)
8. Botón de presintonización -
Botón anterior (USB)
FM: Pulse el botón para presintonizar emisoras de radio. Pulse y mantenga
pulsado el botón para ver la lista de emisoras de radio.
USB: Pulse el botón para seleccionar pistas.
9. Botón de programa
Botón de ajuste de reloj
Botón de reproducción/pausa
FM: Pulse el botón para acceder al modo de programación. Pulse y
mantenga pulsado el botón para la programación automática.
Modo de reloj: Pulse el botón para ajustar el reloj.
USB: Pulse el botón para reproducir o poner en pausa la pista.
10. Botón de retardo de alarma Si suena la alarma, pulse el botón para activar la función de repetición.
Pulse repetidamente el botón para aumentar la duración de la repetición.
11. Pantalla
12. Entrada AUX Conecte un cable AUX a la entrada AUX del dispositivo.
13. Puerto USB Conecte un dispositivo USB (máx. 32 GB) con archivos de música MP3
al puerto USB. El dispositivo empieza a reproducir automáticamente los
archivos de música MP3.
14. Ranura de tarjeta de memoria
(SD)
Inserte la tarjeta SD (máx. 32 GB) con archivos de música MP3. El dispositivo
empieza a reproducir automáticamente los archivos de música MP3.
15. Compartimento de las pilas Abra el compartimento de las pilas.
Introduzca las pilas (3x R14/UM2/C) en el compartimento de las pilas.
Cierre el compartimento de las pilas.
16. Antena Extienda la antena para obtener la mejor recepción de radio posible.
17. Asa de transporte Saque el asa para llevar la radio.
Uso
Presintonización de emisoras de radio
Pulse el botón de programa para acceder al modo de programación.
Sintonice su emisora de radio deseada.
Pulse el botón de programa para conrmar la emisora de radio seleccionada.
Pulse los botones de presintonización +/- para seleccionar la ubicación de memoria.
Pulse el botón de programa para conrmar la ubicación de memoria seleccionada.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre l'appareil.
2. Bouton volume +
3. Bouton volume -
Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
4. Bouton de syntonisation +
5. Bouton de syntonisation -
Appuyez sur les boutons pour syntoniser manuellement la fréquence voulue.
Appuyez sur les boutons sans les relâcher pour eectuer une recherche
automatique des stations de radio.
6. Bouton de mode
Bouton de réglage d'alarme
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode : FM / USB / Carte mémoire
/ AUX.
Mode alarme : Appuyez sur le bouton pour régler l'alarme lorsque l'appareil
est en mode veille.
7. Bouton de préréglage +
Bouton suivant (USB)
8. Bouton de préréglage -
Bouton précédent (USB)
FM: Appuyez sur le bouton pour prérégler les stations de radio. Appuyez sur le
bouton sans le relâcher pour acher la liste des stations de radio.
USB: Appuyez sur le bouton pour sélectionner les pistes.
9. Bouton de programme
Bouton de réglage d'horloge
Bouton lecture/pause
FM: Appuyez sur le bouton pour accéder au mode programmation. Appuyez
sur le bouton sans le relâcher pour une programmation automatique.
Mode horloge : Appuyez sur le bouton pour régler l'horloge.
USB: Appuyez sur le bouton pour lire ou mettre en pause la piste.
10. Bouton rappel de réveil Si l'alarme retentit, appuyez sur le bouton pour activer la fonction de report.
Appuyez sur le bouton de manière répétée pour augmenter la durée du report
d'alarme.
11. Achage
12. Entrée AUX Connectez un câble AUX à l'entrée AUX de l'appareil.
13. Port USB Connectez un appareil USB (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3
au port USB. L'appareil démarre automatiquement la lecture des chiers de
musique MP3.
14. Logement de carte mémoire
(SD)
Insérez la carte SD (maxi. 32Go) avec des chiers de musique MP3. L'appareil
démarre automatiquement la lecture des chiers de musique MP3.
15. Compartiment de pile Ouvrez le compartiment de pile.
Insérez les piles (3x R14/UM2/C) dans le compartiment de pile.
Fermez le compartiment de pile.
16. Antenne Étendez l'antenne pour la meilleure réception radio possible.
17. Poignée de transport Tirez la poignée pour porter la radio.
Usage
Préréglage de stations de radio
Appuyez sur le bouton de programme pour accéder au mode programmation.
Syntonisez votre station de radio voulue.
Appuyez sur le bouton de programme pour conrmer la station de radio sélectionnée.
Appuyez sur les boutons prérégler +/- pour sélectionner l'emplacement de mémoire.
Appuyez sur le bouton de programme pour conrmer l'emplacement de mémoire sélectionné.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
N'utilisez aucune rallonge.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
propre et sec.
Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di accensione/
spegnimento
Premere il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Pulsante volume +
3. Pulsante volume -
Premere il pulsante per aumentare il volume.
Premere il pulsante per diminuire il volume.
4. Pulsante di sintonizzazione +
5. Pulsante di sintonizzazione -
Premere i pulsanti per sintonizzarsi manualmente sulla frequenza richiesta.
Tenere premuti i pulsanti per cercare automaticamente le stazioni radio.
6. Pulsante modalità
Pulsante impostazione
sveglia
Premere il pulsante per impostare la modalità: FM / USB / scheda di memoria
/ AUX.
Modalità sveglia: Premere il pulsante per impostare la sveglia quando il
dispositivo è in modalità stand-by.
7. Pulsante di preimpostazione
+
Pulsante Avanti (USB)
8. Pulsante di preimpostazione -
Pulsante Indietro (USB)
FM: Premere il pulsante per preimpostare le stazioni radio. Tenere premuto il
pulsante per visualizzare l'elenco delle stazioni radio.
USB: Premere il pulsante per selezionare i brani.
9. Pulsante Programma
Pulsante imposta orologio
Pulsante Riproduzione/pausa
FM: Premere il pulsante per entrare in modalità programmazione. Tenere
premuto il pulsante per la programmazione automatica.
Modalità orologio: Premere il pulsante per impostare l’ora.
USB: Premere il pulsante per riprodurre o interrompere il brano.
10. Pulsante snooze Quando la sveglia suona, premere il pulsante per attivare la funzione snooze.
Premere ripetutamente il pulsante per aumentare la durata della funzione
snooze.
11. Display
12. Ingresso AUX Collegare il cavo AUX all’ingresso AUX del dispositivo.
13. Porta USB Collegare un dispositivo USB (massimo 32 GB) con le musicali MP3 alla porta
USB. Il dispositivo inizia automaticamente a riprodurre i le musicali MP3.
14. Slot della scheda di memoria
(SD)
Inserire la scheda SD (massimo 32 GB) con le musicali MP3. Il dispositivo inizia
automaticamente a riprodurre i le musicali MP3.
15. Vano batterie Aprire il vano batterie.
Inserire le batterie (3x R14/UM2/C) nel vano batterie.
Chiudere il vano batterie.
16. Antenna Estendere l’antenna per ottenere una ricezione radio ottimale.
17. Maniglia per il trasporto Estrarre la maniglia per trasportare la radio.
Uso
Preimpostazione delle stazioni radio
Premere il pulsante programma per entrare in modalità programmazione.
Impostare la stazione radio desiderata.
Premere il pulsante programma per confermare la stazione radio selezionata.
Premere i pulsanti di preimpostazione +/- per selezionare la posizione di memoria.
Premere il pulsante programma per confermare la posizione di memoria selezionata.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e
asciutto.
Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/desligar Prima o botão para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Botão volume +
3. Botão volume -
Prima o botão para aumentar o volume.
Prima o botão para reduzir o volume.
4. Botão de sintonização +
5. Botão de sintonização -
Prima os botões para sintonizar manualmente a frequência pretendida.
Prima e mantenha os botões premidos para procurar as estações de rádio
automaticamente.
6. Botão de modo
Botão de denição do alarme
Prima o botão para denir o modo: FM / USB / Cartão de memória / AUX.
Modo de alarme: Prima o botão para denir o alarme quando o dispositivo
está no modo de espera.
7. Botão de predenição +
Botão seguinte (USB)
8. Botão de predenição -
Botão anterior (USB)
FM: Prima o botão para predenir estações de rádio. Prima e mantenha o
botão premido para ver a lista de estações de rádio.
USB: Prima o botão para selecionar faixas.
9. Botão de programa
Botão de regulação do
relógio
Botão reproduzir/pausa
FM: Prima o botão para aceder ao modo de programação. Prima e mantenha o
botão premido para a programação automática.
Modo de relógio: Prima o botão para regular o relógio.
USB: Prima o botão para reproduzir ou colocar a faixa em pausa.
10. Botão de suspensão Se o alarme soar, prima o botão para ativar a função de suspensão.
Prima repetidamente o botão para aumentar a duração da suspensão.
11. Visor
12. Entrada AUX Ligue um cabo AUX à entrada AUX do dispositivo.
13. Porta USB Ligue um dispositivo USB (máx. 32 GB) com cheiros de música MP3 à porta
USB. O dispositivo inicia automaticamente a reprodução dos cheiros de
música MP3.
14. Ranhura para cartão de
memória (SD)
Insira o cartão SD (máx. 32 GB) com cheiros de música MP3. O dispositivo
inicia automaticamente a reprodução dos cheiros de música MP3.
15. Compartimento das pilhas Abra o compartimento das pilhas.
Coloque as pilhas (3x R14/UM2/C) no compartimento das pilhas.
Feche o compartimento das pilhas.
16. Antena Estique a antena para obter a melhor receção de rádio possível.
17. Pega para transporte Puxe a pega para fora para transportar o rádio.
Utilização
Predenir estações de rádio
Prima o botão de programa para aceder ao modo de programação.
Sintonize a estação de rádio pretendida.
Prima o botão de programa para conrmar a estação de rádio selecionada.
Prima os botões de predenição +/- para selecionar a posição na memória.
Prima o botão de programa para conrmar a posição selecionada na memória.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Não utilize um cabo de extensão.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
limpo e seco.
Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at tænde og slukke for enheden.
2. Lydstyrke + knap
3. Lydstyrke - knap
Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.
4. Indstilling + knap
5. Indstilling - knap
Tryk på knapperne for manuelt at indstille til den ønskede frekvens. Tryk og
hold nede på knappen for automatisk at søge efter radiostationer.
6. Funktionsknap
Alarm-indstillingsknap
Tryk på knappen for at vælge funktion: FM / USB / Hukommelseskort / AUX.
Alarmtilstand: Tryk på knappen for at indstille alarmen når apparatet i
standby-tilstand.
7. Forudindstillet + knap
Næste-knap (USB)
8. Forudindstillet - knap
Tidligere-knap (USB)
FM: Tryk på knappen for at indstille en radiostation. Tryk og hold knappen
nede for at se hele listen med stationer.
USB: Tryk på knappen for at vælge spor.
9. Programknap
Klokkeslæt-knap
Afspil/pause-knap
FM: Tryk på knappen for komme ind i programfunktionen. Tryk og hold
knappen nede for automatisk programmering.
Urtilstand: Tryk på knappen for at indstille klokkeslættet.
USB: Tryk på knappen for at afspille eller stille sporet i pause.
10. Slumreknap Hvis alarmen går i gang, skal du trykke på knappen for at aktivere slumre-
funktionen.
Tryk gentagne gange på knappen for at øge slumre-varigheden.
11. Display
12. AUX-indgang Tilslut et AUX-kabel til AUX-porten på enheden.
13. USB-port Tilslut en USB-enhed (maks. 32 GB) med MP3 musikler til en USB-port.
Enheden begynder automatisk at spille MP3 musiklerne.
14. Slot til hukommelseskort (SD) Sæt SD-kortet (maks. 32 GB) i med MP3 musikler. Enheden begynder
automatisk at spille MP3 musiklerne.
15. Batterirum Åbn batterirummet.
Sæt batterierne (3x R14/UM2/C) i batterirummet.
Luk batterirummet.
16. Antenne Træk antennen ud for at opnå den bedst mulige radiomodtagelse.
17. Bærehåndtag Træk håndtaget ud for at bære radioen.
Anvendelse
Indstilling af radiostationer
Tryk på programknappen for komme ind i programfunktionen.
Stil ind på den ønskede radiostation.
Tryk på programknappen for at bekræfte den valgte radiostation.
Tryk på forudindstillet +/- knapperne for at vælge den gemte indstilling.
Tryk på programknappen for at bekræfte den valgte gemte indstilling.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Brug ikke forlængerledning.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
enheden er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/
support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Trykk på knappen for å slå på eller av enheten.
2. Volum + knapp
3. Volum - knapp
Trykk på knappen for å øke volumet.
Trykk på knappen for å redusere volumet.
4. Søke + knapp
5. Søke - knapp
Trykk på knappene for å stille inn ønsket frekvens manuelt. Hold inne
knappene for å søke etter radiostasjoner automatisk.
6. Modus-knapp
Alarminnstillingsknapp
Trykk på knappen for å velge modus: FM / USB / minnekort / AUX.
Alarmmodus: Trykk på knappen for å stille inn alarmen når enheten er i
standbymodus.
7. Knapp for lagret stasjon +
Neste-knapp (USB)
8. Knapp for lagret stasjon -
Forrige-knapp (USB)
FM: Trykk på knappen for lagre radiostasjoner. Hold inne knappen for å åpne
radiostasjonslisten.
USB: Trykk på knappen for å velge spor.
9. Programknapp
Klokkeinnstillingsknapp
Avspillings-/pause-knapp
FM: Trykk på knappen for starte programmeringsmodus. Hold inne knappen
for automatisk programmering.
Klokkemodus: Trykk på knappen for å stille inn klokken.
USB: Trykk på knappen for å spille av eller pause musikken.
10. Slumre-knapp Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen for å bruke slumrefunksjonen.
Trykk gjentatte ganger for å øke varigheten på slumretiden.
11. Display
12. AUX-inngang Koble AUX-kabelen til AUX-porten til enheten.
13. USB-port Koble til en USB-enhet (maks 32 GB) med MP3-ler til USB-porten. Enheten
starter automatisk å spille av MP3-lene.
14. Minnekortspor (SD) Sett inn et SD-kort (maks 32 GB) med MP3-ler. Enheten starter automatisk å
spille av MP3-lene.
15. Batterirom Åpne batterirommet.
Sett inn batteriene (3x R14/UM2/C) i batterikammeret.
Lukk batterirommet.
16. Antenne Trekk ut antennen for best mulig radiosignal.
17. Bærehåndtak Trekk ut håndtaket for å bære radioen.
Bruk
Programmering av radiostasjoner
Trykk på programknappen for starte programmeringsmodus.
Søk opp ønsket radiostasjon.
Trykk på programknappen for å lagre valgt radiostasjon.
Trykk på knappene for lagret stasjon +/- for å velge et programnummer.
Trykk på programknappen for å bekrefte det valgte programnummeret.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
RDFM1310xx
Portable FM radio
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.95 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Nedis RDFM1310GY Радиоприемник, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Nedis RDFM1310GY Радиоприемник?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Nedis RDFM1310GY Радиоприемник. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Nedis RDFM1310GY Радиоприемник. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Nedis. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Nedis RDFM1310GY Радиоприемник на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Nedis
Модель RDFM1310GY
Категория Радиоприемники
Тип файла PDF
Размер файла 0.95 MB

Все инструкции для Nedis Радиоприемники
Больше руководств Радиоприемники

Часто задаваемые вопросы о Nedis RDFM1310GY Радиоприемник

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что такое DAB +? Проверенный

DAB + является преемником сигнала FM и расшифровывается как Digital Audio Broadcasting. Это цифровой сигнал, который позволяет использовать больше каналов в пределах одной полосы пропускания и упрощает переключение между каналами.

Это было полезно (250) Читать далее

В чем разница между FM и AM? Проверенный

FM и AM - это формы модуляции, используемые для передачи сигнала. FM - это частотная модуляция, а AM - амплитудная модуляция. AM - самая старая форма модуляции. Самая большая разница в том, что сигнал FM намного сильнее сигнала AM.

Это было полезно (190) Читать далее
Руководство Nedis RDFM1310GY Радиоприемник

Сопутствующие товары

Связанные категории