Руководство Tristar BQ-2883 Барбекю

Вам нужно руководство для вашего Tristar BQ-2883 Барбекю? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 1 часто задаваемый вопрос, 1 комментарий и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

BQ-2883
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESC
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZ
ĘŚC
I / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČ
1
3
4
2
5
6
[WEEE LOGO]
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
WWW.TRISTAR.EU
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach
of children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
WARNING: Charcoal or similar combustible
fuels must not be used with this appliance.
To prevent fire or shock hazard do not expose
this appliance to rain or moisture.
Surface are liable to get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. Thermostat knob
2. Grease tray
3. Heating element
4. Adjustable grill
5. Storage rack
6. Base
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Clean before usetheappliance with a dampcloth.
By using the appliance for the first time, the appliance may smell and
emit some smoke. This is normal, the grease that may have adhered
to the element during manufacture is burning off.
USE
Make sure you place a heat resistance coating under the appliance in
order to prevent traces due to heat and grease stains on your table.
Fill the grease tray with water, make sure the water level remains
below the element.
Slide the heating element into its position. Note: the heating element is
equipped with a safety switch, if the element is not placed in the
correct position the element will not function.
Place the grill on the appliance.
During the use the water will evaporate and should be refilled. Note:
make sure you do not drip water on to the element.
Covering the BBQ with aluminium foil or other material is dangerous!
The heat cannot get away and will cause the BBQ to melt and
malfunction.
CLEANING AND MAINTENANCE
Always unplug the device and let it cool down completely before
cleaning
Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the
tray in warm, soapy water.
Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no
moisture, oil or grease enters the cooling slots.
Never use abrasive cleaners, metal brushes or paint thinner to clean
the base, otherwise the barbecue will be damaged.
Never immerse the device under water, the device and the various
parts are not dishwasher-proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Houtskool of soortgelijke
brandstoffen mogen niet worden gebruikt met
dit apparaat.
Het apparaat niet aan regen of vocht
blootstellen om brand- of schokgevaar te
voorkomen.
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
PARTS DESCRIPTION
1. Thermostaatknop
2. Lekbak
3. Verwarmingselement
4. Verstelbare grill
5. Opbergrek
6. Onderstel
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige
doek
Bij het eerste gebruik kunnen geurtjes en rook ontstaan. Dit is normaal,
het zijn resten van oliën die bij fabricage niet verwijderd zijn.
GEBRUIK
Zorg voor een hittebestendige laag onder het apparaat om sporen door
warmte en vetvlekken op uw tafel te voorkomen.
Vul de lekbak met water. Zorg ervoor dat het waterniveau onder het
element blijft.
Schuif het verwarmingselement op zijn plaats. Let op: het
verwarmingselement is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. In geval
van incorrecte plaatsing zal het element niet werken.
Plaats de grill op het apparaat.
Tijdens gebruik zal het water verdampen en moet het worden bijgevuld.
Let op: Zorg ervoor dat er geen water op het element druppelt.
Het bedekken van de BBQ met aluminium folie en andere materialen is
erg gevaarlijk! De hitte kan hierdoor niet wegkomen waardoor de BBQ
gaat smelten en stuk gaat.
CLEANING AND MAINTENANCE
Verwijder voor reiniging altijd de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat volledig afkoelen.
Verwijder en leeg de vetopvangbak na ieder gebruik . Reinig de bak in
warm sop.
Reinig de buitenkant uitsluitend met een licht vochtige doek. Zorg ervoor
dat er geen vocht, olie of vet via de koelspleten naar binnen sijpelt.
Gebruik voor reiniging van het onderstel nooit schurende
reinigingsmiddelen, metalen borstels of thinner om beschadiging van de
barbecue te voorkomen.
Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat en de
verschillende onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
AVERTISSEMENT: Le charbon de bois et les
combustibles similaires ne doivent pas être
utilisés avec cet appareil.
Pour prévenir des incendies ou des chocs
électriques, n'exposez pas cet appareil à la
pluie ou à l'humidité.
La surface peut devenir chaude à l'usage.
PARTS DESCRIPTION
1. Molette de thermostat
2. Bac à graisse
3. Élément chauffant
4. Grill réglable
5. Étagère de rangement
6. Base
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le
film ou le plastique protecteur de l’appareil.
Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
Lors de la première utilisation de l’appareil, l’appareil peut dégager une
légère odeur et de la fumée. Ceci est normal, il se peut qu’un enduit
graisseux se soit collé à la résistance lors de la fabrication et qu’il se
consume.
UTILISATION
Assurez-vous de placer un revêtement thermorésistant sous l'appareil
pour éviter les traces dues à la chaleur et les taches de graisse sur votre
table.
Remplissez d'eau le bac à graisse en vous assurant que le niveau d'eau
reste sous l'élément.
Glissez l'élément chauffant sur sa position. Note : l'élément chauffant
comporte un interrupteur de sécurité. Si l'élément chauffant n'est pas
correctement positionné, il ne fonctionne pas.
Placez la grille sur l'appareil.
Durant l'usage, l'eau s'évapore et doit être réapprovisionnée. Note :
assurez-vous de ne pas laisser tomber de gouttes d'eau sur l'élément.
Couvrir le barbecue d’aluminium ou d’un autre matériau est dangereux !
La chaleur ne peut pas être dégagée, ce qui peut faire fondre le
barbecue ou entraîner des défaillances.
CLEANING AND MAINTENANCE
Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir complètement avant
de le nettoyer.
Retirez et videz le bac de récupération de graisse après chaque usage
et lavez-le à l'eau savonneuse chaude.
Essuyez l'extérieur uniquement avec un chiffon légèrement humide, en
veillant à ce qu'aucune humidité, huile ou graisse ne pénètre dans les
orifices de refroidissement.
N'utilisez jamais de détergents abrasifs, de brosses en métal ou de
diluant pour peinture afin de nettoyer la base. Le barbecue serait
endommagé.
N’immergez jamais l’appareil sous l’eau. L’appareil et les différents
accessoires ne sont pas prévus pour le lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
WARNUNG: Holzkohle und ähnliche
Brennstoffe dürfen mit diesem Gerät nicht
verwendet werden.
Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
Feuchtigkeit aus.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
PARTS DESCRIPTION
1. Thermostatknopf
2. Fettbehälter
3. Heizelement
4. Einstellbarer Grill
5. Aufbewahrungsregal
6. Basis
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
Bei Erstinbetriebnahme des Geräts können aus dem Gerät Gerüche und
etwas Rauch austreten. Das ist normal, weil das während der
Herstellung am Heizelement angehaftete Fett verbrennt.
GEBRAUCH
Legen Sie eine hitzefeste Unterlage unter das Gerät, um Spuren durch
Hitzeeinwirkung sowie Fettflecken auf Ihrem Tisch zu vermeiden.
Füllen Sie die Fettauffangschale mit Wasser und stellen Sie dabei sicher,
dass der Wasserstand unterhalb des Elements bleibt.
Schieben Sie das Heizelement in seine Position. Hinweis: Das
Heizelement verfügt über einen Sicherheitsschalter. Wenn das
Heizelement nicht in die korrekte Position gebracht wurde, wird es nicht
funktionieren.
Legen Sie den Grill auf das Gerät.
Während des Gebrauchs verdampft das Wasser und sollte nachgefüllt
werden. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf das Element
tropft.
Es ist gefährlich, den Grill mit Aluminiumfolie oder anderen Materialien
abzudecken! Die Hitze kann nicht entweichen, was dazu führt, dass der
Grill schmilzt und nicht mehr funktioniert.
CLEANING AND MAINTENANCE
Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das
Gerät vollständig abkühlen.
Entfernen und leeren Sie die Fettauffangschale nach jedem Gebrauch
und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.
Das Äußere des Geräts mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch
abwischen und darauf achten, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in
die Kühlschlitze eindringt.
Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Drahtbürsten oder
Farbverdünner, um die Basis zu reinigen. Andernfalls wird der Grill
beschädigt.
Das Gerät niemals in Wasser tauchen, das Gerät und die verschiedenen
Teile sind nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
ADVERTENCIA: No debe utilizarse carbón ni
combustibles similares con este aparato.
Para evitar el peligro de fuego o descarga
eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia
o humedad.
La superficie puede calentarse durante el
uso.
PARTS DESCRIPTION
1. Mando del termostato
2. Bandeja recogegrasa
3. Elemento calefactor
4. Parrilla ajustable
5. Cesta de almacenamiento
6. Base
ANTES DEL PRIMER USO
Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
Antes de utilizarlo, limpie el aparato con un paño húmedo.
Al utilizar el aparato por primera vez, este puede desprender olor y algo
de humo. Esto es normal y se produce al quemarse la grasa que se
puede haber adherido al elemento durante la fabricación.
USO
Asegúrese de colocar una cobertura resistente al calor bajo el aparato
para evitar marcas en la mesa debidas al calor y a manchas de grasa.
Llene de agua la bandeja recogegrasa. Asegúrese de que el nivel de
agua permanezca por debajo del elemento.
Deslice el elemento calefactor en su posición. Nota: el elemento
calefactor está equipado con un interruptor de seguridad; si el elemento
no se coloca en la posición correcta, este no funcionará.
Coloque la parrilla en el aparato.
Durante el uso, el agua se evaporará y debe rellenarse. Nota: asegúrese
de que no gotee agua sobre el elemento.
Es peligroso cubrir la barbacoa con papel de aluminio u otro material, ya
que el calor no puede salir y hace que la barbacoa se derrita y funcione
mal.
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.65 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Tristar BQ-2883 Барбекю, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Tristar BQ-2883 Барбекю?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Tristar BQ-2883 Барбекю. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Jan Eikelboom 01-07-2020
Где я могу найти предохранительный выключатель Tristar BQ_2883?

ответить | Это было полезно (1) (Переведено Google)

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Tristar BQ-2883 Барбекю. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Tristar. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Tristar BQ-2883 Барбекю на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Tristar
Модель BQ-2883
Категория Барбекю
Тип файла PDF
Размер файла 0.65 MB

Все инструкции для Tristar Барбекю
Больше руководств Барбекю

Часто задаваемые вопросы о Tristar BQ-2883 Барбекю

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

В чем разница между древесным углем и брикетами? Проверенный

Брикеты состоят из остатков древесного угля, которые придают ему различные свойства. Древесный уголь горит быстрее и может достигать более высоких температур. Брикеты горят дольше и поддерживают более постоянную температуру.

Это было полезно (228) Читать далее
Руководство Tristar BQ-2883 Барбекю

Сопутствующие товары

Связанные категории