Руководство Sony HD-S1A Жесткий диск

Вам нужно руководство для вашего Sony HD-S1A Жесткий диск? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 3 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

HD-E Series HD-S Series
HD-E Séries HD-S Séries
Серия HD-E Серия HD-S
HD-E қатары HD-S қатары
Серія HD-E Серія HD-S
Instrukcja obsługi/
Használati útmutató/Návod k
obsluze/Návod na obsluhu/Οδηγίε
λειτουργίαInstrucţiuni de utilizare/Инструкции за
експлоатация/Посібник з експлуатації/Инструкция
по эксплуатации/
Пайдалану нұсқаулығы/
Kullanma kılavuzu
© 2016 Sony Corporation Printed in China
Отпечатано в Китае
Қытайда басып шығарылған
Надруковано у Китаї
4-528-280-
04
(1)
External Hard Drive
Внешний жесткий диск
Сыртқы қатты дискі
Зовнішній жорсткий диск
Urządzenie do rejestracji
danych
Najpierw przeczytaj to
Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w pliku „Operating Instructions.
pdf, w tym urządzeniu.
Patrz ilustracja
, pokazująca sposób podłączenia.
Jeśli urządzenie jest używane ze sprzętem audiowizualnym, należy się
również zapoznać z instrukcjami obsługi takiego sprzętu audiowizualnego.
[Model HD-E/HD-S]
Urządzenie to jest zainicjalizowane w formacie NTFS.
W przypadku korzystania z tego urządzenia wraz ze sprzętem
audiowizualnym lub z komputerem połączonym z urządzeniem
audiowizualnym należy najpierw przeprowadzić inicjalizację
urządzenia na danym urządzeniu audiowizualnym lub na
komputerze, za pomocą załączonego oprogramowania „FAT32
Formatter”.
Przed użyciem tego urządzenia z PS3™ (PlayStation® 3) należy
najpierw dokonać inicjalizacji urządzenia na komputerze za
pomocą załączonego oprogramowania „FAT32 Formatter”.
(Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi systemu
PS3™).
Aby nagrywać z urządzenia audiowizualnego na dysk może być
konieczna inicjalizacja lub rejestracja dysku na danym urządzeniu
audiowizualnym. W takim przypadku dysk zmieni format na
format urządzenia audiowizualnego i może nie być możliwe
wykorzystywanie dysku z komputerem lub innym urządzeniem
audiowizualnym.
Uwaga
Inicjalizacja lub rejestracja dysku spowoduje skasowanie
WSZYSTKICH zapisanych na nim danych.
Oprogramowanie
Oprogramowanie jest załadowane fabrycznie do tego urządzenia.
Oprogramowanie to jest dla użytkowników systemu operacyjnego
Windows.
Do instalacji oprogramowania wymagane są uprawnienia administratora.
Uwagi na temat użytkowania
Niniejszy dysk jest urządzeniem precyzyjnym. Zapisane dane mogą zostać
utracone w wyniku nagłej awarii. W ramach zabezpieczenia przed ewentualną
awarią należy regularnie zapisywać dane znajdujące się na tym dysku
w innym miejscu. Firma Sony w żadnym wypadku nie podejmuje się naprawy,
odzyskiwania ani odtwarzania zapisanych danych.
Firma Sony nie odpowiada również za żadne uszkodzenia ani utratę
zapisanych danych spowodowane z jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku korzystania z innych urządzeń USB, podczas gdy dysk jest
podłączony do urządzenia, należy pamiętać, że:
Prędkość przesyłu danych dysku może się zmniejszyć.
Jeśli dysk jest podłączony do urządzenia poprzez hub USB, korzystanie
z dysku może być niemożliwe. W takim wypadku należy ponownie
podłączyć dysk bezpośrednio do portu USB urządzenia.
Nie podłączać do dysku niewłaściwego kabla USB, ponieważ może on
uszkodzić gniazdo.
Nie odłączać dysku od urządzenia podczas zapisywania, odczytywania lub
usuwania danych. Nie uderzać, wyginać, upuszczać, moczyć urządzenia
ani nie wywierać na niego nadmiernego nacisku. Może to spowodować
uszkodzenie danych.
Jeśli dysk pozostanie podłączony do komputera w poniższych sytuacjach,
komputer może nie działać prawidłowo.
Podczas uruchamiania lub restartowania komputera.
Kiedy komputer przechodzi w tryb wstrzymania lub hibernacji lub
rozpoczyna pracę po zakończeniu tych trybów.
Przed wspomnianymi operacjami dysk należy odłączyć od komputera.
Gwarancja naszego produktu obejmuje tylko sam Zewnętrzny twardy dysk,
kiedy jest normalnie używany zgodnie z tą instrukcją obsługi oraz
z wykorzystaniem wyposażenia dodatkowego, które jest zawarte
w tym zespole, w środowisku określonego lub zalecanego systemu. Usługi
świadczone przez Firmę, takie jak wsparcie techniczne klienta, podlegają
takim samym ograniczeniom.
Jak obchodzić się z dyskiem
Dysk nie posiada zabezpieczeń przed uderzaniem, pyłem, pryskaniem ani wodą.
Nie używać ani nie przechowywać dysku w wymienionych poniżej
miejscach. Może to spowodować nieprawidłowe działanie dysku.
W miejscach bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych
Nie wolno zostawiać dysku w miejscach narażonych na oddziaływanie
wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednim słońcu, w pobliżu
grzejnika lub latem w zamkniętym samochodzie. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie lub odkształcenie dysku.
W miejscach o niskim ciśnieniu (3 000 m lub więcej nad poziomem
morza lub 0,5 atmosfery lub mniej)
W miejscach oddziaływania silnego pola magnetycznego lub
promieniowania
W miejscach narażonych na drgania lub duży hałas lub na niestabilnej
powierzchni
W miejscach o słabej wentylacji
W miejscach zapylonych lub wilgotnych
Wysoka temperatura dysku
Główny korpus dysku nagrzewa się podczas użytkowania. Nie jest to usterka.
W zależności od stanu pracy temperatura może wzrosnąć do 40 °C lub więcej.
Długotrwałe dotykanie tak nagrzanego dysku może spowodować lekkie
oparzenie.
Załączone oprogramowanie
W przypadku utworzenia obszaru zabezpieczonego hasłem za pomocą
oprogramowania do ochrony hasłem nie będzie można używać dysku
z urządzeniem innym niż komputer.
Skuteczność oprogramowania przyspieszającego zależy od warunków
(wielkości lub ilości przesyłanych plików, specy kacji komputera itd.).
Odłączanie dysku od komputera
W tej części opisana została procedura odłączania dysku od komputera,
podczas gdy komputer jest włączony.
Użytkownicy systemu Windows
1
Kliknąć w obszarze powiadomień na dole po prawej
stronie pulpitu.
Na ekranie zostaną wyświetlone urządzenia aktualnie podłączone do
danego komputera.
2
Kliknąć na dysk zewnętrzny.
3
Poczekać na wyświetlenie komunikatu „Safe to Remove
Hardware, a odłączyć kabel USB od komputera.
Użytkownicy systemu Mac OS
1
Przeciągnąć i upuścić znajdującą się na pulpicie ikonę
dysku zewnętrznego do [Kosz].
2
Odłączyć kabel USB od komputera.
Znaki towarowe
PlayStation jest zarejestrowanym znakiem towarowym  rmy Sony
Computer Entertainment Inc.
PS3 jest zarejestrowanym znakiem towarowym  rmy Sony Computer
Entertainment Inc.
Microso i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi amerykańskiej  rmy Microso Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Mac OS jest zarejestrowanym znakiem towarowym  rmy Apple Inc.
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie pozostałe nazwy systemów i nazwy produktów wymienione
w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi należącymi do odpowiednich  rm. W niniejszych instrukcjach
nie zastosowano oznaczeń
oraz
®
.
Strona Pomocy
Szczegółowe informacje na temat tego urządzenia można znaleźć na poniższej
stronie internetowej.
http://www.sony.net/hdd/
Adatrögzítő eszköz
Először ezt olvassa el
A részletes használati útmutatót az egységen lévő „Operating Instructions.
pdf” fájlban találja.
A csatlakoztatás módját az
ábrán láthatja.
Ha az egységet audiovizuális készülékkel használja, olvassa el az
audiovizuális készülék kezelési útmutatóját is.
[HD-E/HD-S modell]
Az egység NTFS formátumra van inicializálva.
Ha az egységet audiovizuális berendezéssel vagy számítógéppel
összekapcsolt audiovizuális berendezéssel kívánja használni, előzőleg
inicializálja az egységet az audiovizuális berendezéssel, vagy egy
számítógépen a mellékelt „FAT32 Formatter” szoftver segítségével.
Ha az egységet a PS3™ (PlayStation® 3) eszközön kívánja
használni, előzőleg inicializálja egy számítógépen a mellékelt
„FAT32 Formatter” szoftverrel. (A részleteket olvassa el a PS3™
rendszer használati útmutatójában.)
Ha audiovizuális berendezésről kíván adatokat rögzíteni
az egységen, lehet, hogy a regisztrálnia kell az egységet az
audiovizuális berendezésen. Ezáltal az egység formátuma
megváltozik az audiovizuális berendezés formátumára, és lehet,
hogy az egységet nem fogja tudni számítógépen vagy más
audiovizuális berendezésen használni.
Vigyázat
Az egység inicializálása vagy regisztrációja során az egységen
tárolt ÖSSZES adat törlődik.
Szoftver
A szo ver előre fel van telepítve az egységre.
Ez a szo ver Windows-felhasználóknak szolgál.
A szo ver telepítéséhez adminisztrátori jogosultságokkal kell rendelkeznie.
Használatra vonatkozó megjegyzések
Ez az egység egy precíziós készülék. Az elmentett adatok váratlan
meghibásodás esetén elveszhetnek. A lehetséges meghibásodások elleni
óvintézkedésként rendszeresen mentse az egységen lévő adatokat más
hordozóra. A Sony semmilyen körülmények között nem vállalja a rögzített
adatok javítását, visszaállítását vagy másolását.
Továbbá a Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített
adatok bármilyen okból meghibásodnak vagy elvesznek.
Ha az egységet készülékhez csatlakoztatja, más USB-eszközök használata
esetén tartsa szem előtt a következőket.
Az egység adatátviteli sebessége csökkenhet.
Ha az egységet USB hub segítségével csatlakoztatja a készülékhez, lehet,
hogy nem fog működni. Az ilyen esetben csatlakoztassa az egységet
közvetlenül a készülék USB portjához.
Ne csatlakoztasson hibás USB-kábelt a berendezéshez, mert megrongálhatja
a csatlakozót.
Ne csatlakoztassa le az egységet a berendezésről, amíg az adatokat ír,
olvas vagy töröl. Ne üsse, hajlítsa, ejtse le, nedvesítse be az egységet, és ne
alkalmazzon rajta túlzott erőt. Az adatok megsérülhetnek.
Ha az egység az alábbi feltételek mellett is csatlakoztatva van, lehet, hogy
a számítógép nem fog helyesen működni.
Ha indítja vagy újraindítja a számítógépet.
Ha a számítógép alvó vagy hibernált állapotban van, vagy felújítja
működését ezekből.
Az említett műveletek előtt csatlakoztassa le az egységet a számítógépről.
A termékre vonatkozó garancia csak magára a külső merevlemezre
vonatkozik, feltéve, hogy azt kizárólag a meghatározott vagy javasolt
rendszerkörnyezetben, a mellékelt tartozékokkal együtt és jelen használati
útmutató előírásainak megfelelően rendeltetésszerűen használja.
E megkötések vonatkoznak a gyártó által nyújtott szolgáltatásokra is, például
a terméktámogatásra is.
Az egység kezelése
Az egység nem rendelkezik ütés-, por-, csepp- vagy vízálló tulajdonságokkal.
Ne használja vagy ne tárolja a berendezést a következő helyeken. Ellenkező
esetben ez a berendezés hibás működéséhez vezethet.
Rendkívül forró, hideg vagy párás helyeken
Sose hagyja a berendezést magas hőmérsékletű helyen, például
közvetlenül a napon, fűtőtest mellett, vagy nyáron bezárt autóban.
Ellenkező esetben ez a berendezés hibás működéséhez vagy
deformációjához vezethet.
Alacsony légnyomású (3 000 m vagy nagyobb tengerszint feletti
magasságban, vagy 0,5 atmoszféra nyomás alatti) helyen
Erős mágneses térben vagy erős sugárzásnak kitett helyen
Rázkódásnak vagy erős hangoknak kitett helyeken, vagy nem stabil
felületen
Elégtelenül szellőztetett helyen
Poros vagy párás helyen
A berendezés magas hőmérséklete
A berendezés használata során a fő egység felforrósodhat. Ez nem
meghibásodás jele. A működtetéstől függően előfordulhat, hogy
a hőmérséklete a 40 °C-ot is meghaladja. Huzamosabb ideig történő érintése
alacsony hőmérsékletű égési sérülést okoztat.
A mellékelt szoftver
Ha a jelszavas védelmet biztosító szo verrel jelszó által védett területet hoz
létre, az egység csak számítógéppel lesz használható.
Működésgyorsító szo ver hatása a körülményektől függően eltérő lehet (az
átvitt adatok mérete és száma, a számítógép műszaki adatai, stb.).
Az egység lecsatlakoztatása
a számítógépről
Ebben a részben ismertetjük az egység lecsatlakoztatását a számítógépről
bekapcsolt számítógép esetén.
Windows felhasználók
1
Kattintson az asztal jobb alsó sarkában található
értesítési terület
ikonjára.
A képernyőn megjelennek a jelenleg csatlakoztatott eszközök.
2
Kattintson erre az egységre.
3
Várjon, amíg megjelenik a „Safe to Remove Hardware”
üzenet, majd húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
Mac OS felhasználók
1
Húzza egérrel az egység ikonját az asztalon lévő [Trash]
ikonra.
2
Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
Védjegyek
A PlayStation a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A PS3 a Sony Computer Entertainment Inc. védjegye.
A Microso és a Windows az Egyesült Államokbeli Microso Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban.
A kezelési útmutatókban használt egyéb rendszernevek és terméknevek
fejlesztőcégeik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A kezelői útmutató nem
tünteti fel a
és a
®
jeleket.
Terméktámogatás weboldala
A berendezésre vonatkozó további részleteket az alábbi támogatási oldalon találhat.
http://www.sony.net/hdd/
Zařízení k záznamu dat
K přečtení před použitím
Podrobný návod k obsluze najdete v souboru „Operating Instructions.pdf
v této jednotce.
Způsob připojení naleznete na obrázku
.
Když tuto jednotku používáte s audiovizuálním zařízením, přečtěte si také
návod k obsluze audiovizuálního zařízení.
[Model HD-E/HD-S]
Tato jednotka je zinicializována ve formátu NTFS.
Chcete-li tuto jednotku používat s audiovizuálním zařízením nebo
s počítačem v kombinaci s audiovizuálním zařízením, předtím
tuto jednotku zinicializujte pomocí audiovizuálního zařízení nebo
pomocí přiloženého softwaru „FAT32 Formatter“ na počítači.
Chcete-li tuto jednotku používat se systémem PS3™ (PlayStation®
3), předtím tuto jednotku zinicializujte pomocí přiloženého
softwaru „FAT32 Formatter“ na počítači. (Podrobnosti najdete
v návodu k obsluze svého systému PS3™.)
K nahrávání z audiovizuálního zařízení na tuto jednotku bude
zřejmě třeba inicializovat či registrovat tuto jednotku s daným
audiovizuálním zařízením. Tím dojde k přeformátování jednotky
na formát audiovizuálního zařízení a pak zřejmě nebude možné
tuto jednotku používat s počítačem ani jiným audiovizuálním
zařízením.
Upozornění
Inicializace či registrace této jednotky vymaže VŠECHNA na ní
uložená data.
Software
So ware je v této jednotce již předem načtený.
Tento so ware je určený pro uživatele systému Windows.
K instalaci so waru jsou potřeba oprávnění administrátora.
Poznámky k použití
Tato jednotka je přesným přístrojem. Kvůli náhlé závadě může dojít ke ztrá
uložených dat. Jako preventivní opatření vůči možné závadě pravidelně
ukládejte data z této jednotky jinam. Společnost Sony za žádných okolností
neopraví, neobnoví ani nezkopíruje nahraný obsah.
Navíc společnost Sony neponese odpovědnost za jakékoli škody či ztrátu
nahraných dat z jakékoli příčiny.
Při použití dalších zařízení USB spolu s připojením této jednotky k zařízení
mějte na paměti následující záležitosti.
Přenosová rychlost této jednotky se může snižovat.
Tuto jednotku zřejmě nebude možné použít, je-li připojena k zařízení
prostřednictvím rozbočovače USB. V takovém případě připojte tuto
jednotku přímo ke konektoru USB zařízení.
K této jednotce nepřipojujte nesprávný kabel USB, který může poškodit
konektor.
Během zápisu, čtení nebo mazání dat tuto jednotku neodpojujte od zařízení.
Zabraňte úderu, ohnutí, pádu, namočení nebo vystavení této jednotky
nadměrné síle. Jinak může dojít k poškození dat.
Počítač nemusí správně fungovat v případě, že je tato jednotka stále
připojena k počítači v následujících situacích.
Při spuštění nebo restartování počítače.
Při přechodu počítače do režimu spánku či hibernace nebo obnovení
z těchto režimů.
Před prováděním těchto operací odpojte tuto jednotku od počítače.
Naše záruka na výrobek se vztahuje pouze na samotný externí pevný disk,
pokud se používá normálně ve shodě s těmito provozními pokyny
a s příslušenstvími, která jsou spolu s touto jednotkou používána ve
speci ckém nebo doporučeném systémovém prostředí. Služby poskytované
společností, jako je uživatelská podpora, rovněž podléhají těmto omezením.
Zacházení s touto jednotkou
Tato jednotka není odolná před úderem, prachotěsná, odolná před politím
kapalinou ani vodovzdorná.
Tuto jednotku nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech. Jinak
může dojít k závadě této jednotky.
Extrémně horké, chladné nebo vlhké místo
Tuto jednotku nikdy nevystavujte účinkům vysoké teploty, jako je přímé
sluneční světlo, poblíž topení nebo uvnitř zavřeného auta v létě. Jinak
může dojít k závadě nebo deformaci této jednotky.
Místo s nízkým tlakem (nadmořská výška 3 000 m a větší nebo 0,5
atmosféry a menší)
Místo se silným magnetickým polem či radiací
Místo s vibracemi či silným hlukem nebo s nestabilním povrchem
Místo s nedostatečným odvětráním
Prašné či vlhké místo
Vysoká teplota této jednotky
Při používání této jednotky dojde k zahřátí její skříňky. Nejedná se o závadu.
V závislosti na provozním stavu může teplota vzrůst na hodnotu 40 °C a vyšší.
Dlouhodobé dotýkání se jednotky v tomto stavu může způsobit nízkoteplotní
spálení.
Přiložený software
Vytvoříte-li oblast chráněnou heslem pomocí so waru pro zabezpečení
heslem, tuto jednotku nelze použít s jiným zařízením než s počítačem.
Efekt so waru pro zrychlení záleží na daných podmínkách (velikost či počet
přenášených souborů, technické údaje počítače atd.).
Odpojení této jednotky od počítače
V této části je popsán postup pro odpojení této jednotky od počítače, který
je zapnutý.
Uživatelé Windows
1
Klikněte na v oznamovací oblasti v pravém dolním
rohu plochy.
Na obrazovce se zobrazí aktuálně připojená zařízení k počítači.
2
Klepněte na tuto jednotku.
3
Počkejte na zobrazení zprávy „Safe to Remove Hardware“
a odpojte kabel USB od počítače.
Uživatelé Mac OS
1
Ikonu této jednotky na ploše přetáhněte do koše [Trash].
2
Odpojte kabel USB od počítače.
Ochranné známky
PlayStation je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 je ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
Microso a Windows jsou buď registrované ochranné známky nebo
ochranné známky americké společnosti Microso Corporation ve
Spojených státech anebo v dalších zemích.
Mac OS je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. ve
Spojených státech a v dalších zemích.
Všechny ostatní názvy systémů a názvy produktů uvedené v tomto návodu
k obsluze jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vývojových společností. Tento návod k obsluze neuvádí značky
a
®
.
Webové stránky podpory
Podrobnější informace o této jednotce viz následující stránky podpory.
http://www.sony.net/hdd/
Zariadenie na záznam
údajov
Prečítajte si najskôr
Podrobnosti ohľadne návodu na obsluhu nájdete v dokumente „Operating
Instructions.pdf, ktorý je súčasťou tejto jednotky.
Spôsob pripojenia nájdete na obrázku
.
Ak budete túto jednotku používať v spojení s audiovizuálnym zariadením,
pozrite si aj návod na obsluhu audiovizuálneho zariadenia.
[Model HD-E/HD-S]
Táto jednotka je inicializovaná vo formáte NTFS.
Ak chcete túto jednotku používať v spojení v audiovizuálnym
zariadením alebo s počítačom v kombinácii s audiovizuálnym
zariadením, najprv vykonajte inicializáciu tejto jednotky
pomocou audiovizuálneho zariadenia alebo v počítači pomocou
dodávaného softvéru „FAT32 Formatter“.
Ak chcete túto jednotku používať v spojení so systémom PS3™
(PlayStation® 3), najprv vykonajte inicializáciu tejto jednotky
v počítači pomocou dodávaného softvéru „FAT32 Formatter“.
(Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho systému PS3™.)
Aby ste mohli vykonať nahrávanie z audiovizuálneho zariadenia
na túto jednotku, možno budete musieť vykonať inicializáciu
alebo registráciu tejto jednotky vo vašom audiovizuálnom
zariadení. V tomto prípade dôjde k preformátovaniu jednotky
do formátu audiovizuálneho zariadenia a preto nebudete
môcť túto jednotku používať v spojení s počítačom alebo iným
audiovizuálnym zariadením.
Upozornenie
Inicializovaním alebo registráciou tejto jednotky dôjde
k odstráneniu VŠETKÝCH údajov uložených v jednotke.
Softvér
So vér bol v tejto jednotke predbežne nainštalovaný.
Ide o so vér pre používateľov systému Windows.
Na inštaláciu so véru musíte mať oprávnenia správcu.
Poznámky o používaní
Táto jednotka predstavuje presný prístroj. V dôsledku náhlej poruchy
môže dôjsť k strate uložených údajov. V rámci bezpečnostných opatrení
pred možnou poruchou pravidelne ukladajte údaje z tejto jednotky inde.
Spoločnosť Sony za žiadnych okolností neopraví, neobnoví ani nevytvorí kópiu
zaznamenaného obsahu.
Okrem toho, spoločnosť Sony nezodpovedá za akékoľvek poškodenie alebo
stratu zaznamenaných údajov.
Nasledujúce skutočnosti si uvedomte pri pripojení tejto jednotky
k zariadeniu a pri používaní iných USB zariadení.
Prenosová rýchlosť tejto jednotky môže byť nižšia.
Možno túto jednotku nebudete môcť používať v prípade pripojenia
k zariadeniu pomocou rozbočovača USB. Ak sa to stane, túto jednotku
pripojte priamo k USB portu zariadenia.
K tejto jednotke nepripájajte nesprávny kábel, pretože môže dôjsť
k poškodeniu zásuvky.
Túto jednotku počas zápisu, čítania alebo mazania údajov neodpájajte od
zariadenia. Neudierajte do nej, neohýbajte ju, nenechajte spadnúť, navlhnúť, ani na
ňu neaplikujte prílišnú silu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu údajov.
Ak je jednotka v rámci nasledujúcich podmienok stále pripojená k počítaču,
počítač nemusí fungovať správne.
Pri spúšťaní alebo reštartovaní počítača.
Keď počítač prechádza do režimu spánku alebo dlhodobého spánku,
alebo sa z týchto režimov vracia.
Pred vykonávaním týchto činností odpojte jednotku od počítača.
Záruka na náš výrobok je obmedzená iba na samotný externý pevný disk pri
normálnom používaní v súlade s týmito prevádzkovými inštrukciami
a s príslušenstvom, ktoré bolo dodané s týmto zariadením v špeci kovanom
alebo odporúčanom systémovom prostredí. Služby poskytované
spoločnosťou, ako napr. užívateľská podpora, tiež podliehajú týmto
obmedzeniam.
Manipulácia s touto jednotkou
Táto jednotka nie je odolná voči nárazu, prachu ani pošpliechaniu, a nie je
vodotesná.
Túto jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach.
V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu fungovania jednotky.
Veľmi horúce, chladné alebo vlhké miesta
Túto jednotku nikdy nevystavuje účinkom vysokých teplôt, ako je priame
slnečné žiarenie, blízkosť ohrievačov alebo počas leta v uzatvorenom
aute. V opačnom prípade môže dôjsť k zlyhaniu fungovania jednotky
alebo k jej deformovaniu.
Miesta s nízkym tlakom (nadmorská výška 3 000 alebo viac metrov alebo
0,5 a menej atmosfér)
Miesta so silným magnetickým poľom alebo žiarením
Miesta vystavené účinkom vibrácií alebo hlasitého zvuku, alebo
nestabilný povrch
Zle vetrané miesta
Prašné alebo vlhké miesta
Vysoká teplota tejto jednotky
Počas používania tejto jednotky sa môže jej hlavná časť veľmi zohriať. Nejde
o poruchu. V závislosti na prevádzkovom stave môže jej teplota dosiahn
alebo prekročiť hodnotu 40 °C. Dlhodobý dotyk v takomto stave môže mať za
následok popáleniny spôsobené nízkou teplotou.
Dodávaný softvér
Ak pomocou so véru na ochranu heslom vytvoríte heslom chránenú oblasť,
túto jednotku nebudete môcť okrem počítača používať s iným zariadením.
Účinok so véru na zvýšenie rýchlosti sa líši v závislosti na podmienkach
(veľkosť alebo počet prenášaných súborov, špeci kácie počítača a pod.).
Odpojenie tejto jednotky od počítača
V tejto časti popisujeme postup odpojenia tejto jednotky od počítača, pokiaľ
je počítač zapnutý.
Používatelia systému Windows
1
V oblasti oznámení v pravom spodnom rohu pracovnej
plochy kliknite na .
Na obrazovke sa zobrazia zariadenia aktuálne pripojené k počítaču.
2
Kliknite na túto jednotku.
3
Počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie „Safe to Remove
Hardware“ a od počítača odpojte USB kábel.
Používatelia systému Mac OS
1
Presuňte ikonu tejto jednotky na pracovnej ploche do
položky koša [Trash].
2
Od počítača odpojte USB kábel.
Ochranné známky
PlayStation je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 je ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
Microso a Windows sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné
známky americkej spoločnosti Microso Corporation registrované v USA a/
alebo ďalších krajinách.
Mac OS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Všetky ostatné názvy systémov a názvy výrobkov uvedené v tomto návode
na obsluhu so ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami patričných vývojárskych spoločností. V tomto návode na obsluhu
sa neuvádzajú značky
a
®
.
Webová lokalita s podporou
Viac informácií o tejto jednotke nájdete na nasledujúcej stránke s podporou.
http://www.sony.net/hdd/
Συσκευή καταγραφή
δεδοένων
Διαβάστε πρώτα αυτό
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο αρχείο
"Operating Instructions.pdf " σε αυτήν τη μονάδα.
Δείτε την εικόνα
για τη μέθοδο σύνδεσης.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα με οπτικοακουστικό εξοπλισμό,
ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες λειτουργίας του οπτικοακουστικού
εξοπλισμού.
[Μοντέλο HD-E/HD-S]
Η ονάδα αυτή έχει προετοιαστεί σε ορφή NTFS.
Για να χρησιοποιήσετε αυτήν τη ονάδα ε οπτικοακουστικό
εξοπλισό ή ε υπολογιστή σε συνδυασό ε οπτικοακουστικό
εξοπλισό, προετοιάστε αυτήν τη ονάδα εκ των προτέρων ε
τον οπτικοακουστικό εξοπλισό ή ε το παρεχόενο λογισικό
"FAT32 Formatter" σε υπολογιστή.
Για να χρησιοποιήσετε αυτήν τη ονάδα ε ένα σύστηα PS3™
(PlayStation® 3), προετοιάστε τη ονάδα εκ των προτέρων ε το
παρεχόενο λογισικό "FAT32 Formatter" σε έναν υπολογιστή.
ια λεπτοέρειε, ανατρέξτε στι οδηγίε λειτουργία του
συστήατο PS3™.)
Για την εγγραφή από οπτικοακουστικό εξοπλισό σε αυτή
τη ονάδα, ενδέχεται να πρέπει να προετοιάσετε ή να
καταχωρήσετε αυτή τη ονάδα ε τον οπτικοακουστικό
εξοπλισό σα. Η ενέργεια αυτή διαορφώνει ξανά τη ονάδα στη
ορφή του οπτικοακουστικού εξοπλισού, εποένω ίσω δεν θα
πορείτε να χρησιοποιήσετε αυτή τη ονάδα ε υπολογιστή ή
άλλο οπτικοακουστικό εξοπλισό.
Προσοχή
Η προετοιασία ή καταχώρηση αυτή τη ονάδα διαγράφει ΟΛΑ
τα δεδοένα που είναι αποθηκευένα σε αυτήν.
Λογισμικό
Η μονάδα αυτή έχει προφορτωμένο λογισμικό.
Το λογισμικό αυτό είναι για χρήστες των Windows.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση
Η μονάδα αυτή είναι ένα όργανο ακριβείας. Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια
των αποθηκευμένων δεδομένων λόγω ξαφνικής βλάβης. Ως προφύλαξη
ενάντια σε πιθανή βλάβη, αποθηκεύετε ανά τακτές περιόδους τα δεδομένα
από αυτήν τη μονάδα σε άλλο σημείο. Η Sony δεν θα επισκευάσει, ανακτήσει
ή αντιγράψει τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Επίσης, η Sony δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια
των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει από οποιαδήποτε αιτία.
Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές USB
ενώ είναι συνδεδεμένη αυτή η μονάδα σε εξοπλισμό.
Η ταχύτητα μετάδοσης αυτής της μονάδας ενδέχεται να γίνει πιο αργή.
Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα αν
είναι συνδεδεμένη σε εξοπλισμό μέσω διανομέα USB. Αν συμβεί αυτό,
επανασυνδέστε τη μονάδα απευθείας στη θύρα USB του εξοπλισμού.
Μη συνδέσετε λάθος καλώδιο USB σε αυτήν τη μονάδα, που μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή.
Μην αφαιρέσετε τη μονάδα αυτή από τον εξοπλισμό κατά την εγγραφή,
ανάγνωση ή διαγραφή δεδομένων. Μη χτυπήσετε, λυγίσετε, ρίξετε, βρέξετε ή
πιέσετε υπερβολικά τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα.
Αν η μονάδα είναι ακόμα συνδεδεμένη με τον υπολογιστή στις παρακάτω
περιπτώσεις, ο υπολογιστής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Όταν ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή
αδρανοποίησης ή επανέρχεται από αυτές τις καταστάσεις.
Αποσυνδέστε αυτή τη μονάδα από τον υπολογιστή πριν πραγματοποιήσετε
αυτές τις λειτουργίες.
Η εγγύηση του προϊόντος μας περιορίζεται στον ίδιο τον Εξωτερικό σκληρό
δίσκο, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και
με τα εξαρτήματα που τον συνόδευαν στο καθορισμένο και συνιστώμενο
περιβάλλον. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία, όπως είναι η
υποστήριξη χρηστών, υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους περιορισμούς.
Χειρισό τη ονάδα
Η μονάδα αυτή δεν πληροί προδιαγραφές κατά των κραδασμών, της
σκόνης, του πιτσιλίσματος ή του νερού.
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτήν τη μονάδα στις παρακάτω
τοποθεσίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της
μονάδας.
Σε υπερβολικά θερμό, κρύο ή υγρό μέρος
Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία,
όπως σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή στο εσωτερικό
ενός κλειστού αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας ή να παραμορφωθεί.
Σε μέρη με χαμηλή πίεση (3.000 m ή περισσότερο πάνω από το επίπεδο
της θάλασσας ή σε 0,5 ατμόσφαιρα ή λιγότερο)
Σε μέρη όπου υπάρχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο ή ακτινοβολία
Σε μέρη που υπόκεινται σε δονήσεις ή ισχυρό θόρυβο ή πάνω σε ασταθή
επιφάνεια
Σε μέρος με ανεπαρκή εξαερισμό
Σε σκονισμένο ή υγρό μέρος
Υψηλή θεροκρασία αυτή τη ονάδα
Κατά τη χρήση αυτής της μονάδας, το κύριο μέρος της μονάδας θερμαίνεται.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας, η
θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 °C ή περισσότερο. Ακουμπώντας την
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να προκληθούν
εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.
Παρεχόενο λογισικό
Αν δημιουργήσετε μια περιοχή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης
με λογισμικό προστασίας με κωδικό πρόσβασης, η μονάδα δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με άλλο εξοπλισμό εκτός από υπολογιστή.
Η επίδραση του λογισμικού επιτάχυνσης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες
(μέγεθος ή αριθμός μεταφερόμενων αρχείων, προδιαγραφές υπολογιστή,
κ.λπ.).
Αποσύνδεση αυτής της μονάδας από τον
υπολογιστή
Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφεται η διαδικασία για την αποσύνδεση αυτής
της μονάδας από τον υπολογιστή ενώ είναι ενεργοποιημένος ο υπολογιστής.
Χρήστε Windows
1
Κάντε κλικ στο στην περιοχή ειδοποιήσεων στην
κάτω δεξιά γωνία τη επιφάνεια εργασία.
Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή
εμφανίζονται στην οθόνη.
2
Κάντε κλικ σε αυτήν τη ονάδα.
3
Περιένετε έω ότου εφανιστεί το ήνυα "Safe to
Remove Hardware" και αποσυνδέστε το καλώδιο USB από
τον υπολογιστή.
Χρήστε Mac OS
1
Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο τη ονάδα από
την επιφάνεια εργασία στο [Trash].
2
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
Εμπορικά σήματα
Η επωνυμία PlayStation είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer
Entertainment Inc.
Η επωνυμία PS3 είναι εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment
Inc.
Οι επωνυμίες Microso και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της Microso Corporation των Ηνωμένων Πολιτειών στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία Mac OS είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες.
Όλα τα άλλα ονόματα συστημάτων και ονόματα προϊόντων που αναφέρονται
σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών ανάπτυξής τους. Αυτές οι οδηγίες
λειτουργίας δεν εμφανίζουν τις ενδείξεις
και
®
.
Τοποθεσία Web υποστήριξης
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη μονάδα, επισκεφτείτε την
παρακάτω τοποθεσία υποστήριξης.
http://www.sony.net/hdd/
Dispozitiv de înregistrare a
datelor
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Pentru detalii cu privire la instrucţiunile de utilizare, consultaţi  şierul
Operating Instructions.pdf ” din această unitate.
A se vedea ilustraţia
pentru metoda de conectare.
La utilizarea acestei unităţi cu un echipament audio-video, consultaţi de
asemenea instrucţiunile de utilizare ale echipamentului audio-video.
[Modelul HD-E/HD-S]
Această unitate este iniţializată în format NTFS.
Pentru a folosi această unitate cu un echipament audio-video sau
cu un computer, în combinaţie cu un echipament audio-video,
iniţializaţi în prealabil unitatea cu echipamentul audio-video sau
cu programul „FAT32 Formatter” livrat pe computer.
Pentru a folosi această unitate cu un sistem PS3™ (PlayStation® 3),
iniţializaţi în prealabil unitatea cu programul „FAT32 Formatter”
livrat pe computer. (Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale sistemului PS3™.)
Pentru a înregistra de pe echipamentul audio-video pe această
unitate, este posibil să  e nevoie să iniţializaţi sau să înregistraţi
unitatea cu echipamentul audio-video. Procedând în acest fel, veţi
reformata unitatea la formatul echipamentului audio-video şi este
posibil să nu puteţi folosi această unitate cu un computer sau alt
echipament audio-video.
Atenţie
Iniţializarea sau înregistrarea acestei unităţi va şterge TOATE
datele stocate pe aceasta.
Programul
Programul este încărcat deja în unitate.
Acest program este pentru utilizatorii Windows.
Aveţi nevoie de drepturi de administrator pentru a instala programul.
Observaţii privind utilizarea
Această unitate este un instrument preţios. Datele salvate pot  pierdute
datorită unei defecţiuni neaşteptate. Ca o măsură de precauţie împotriva unei
posibile defectări, salvaţi periodic pe un alt suport datele a ate pe această
unitate. Sony, în niciun caz, nu va repara, recupera sau duplica conţinutul
înregistrat.
Mai mult, Sony, în niciun caz, nu va  răspunzătoare pentru nicio daună sau
pierdere a datelor înregistrate.
Reţineţi următoarele aspecte când folosiţi alte dispozitive USB în cazul în
care conectaţi această unitate la echipament.
Este posibil ca viteza de transfer a acestei unităţi să se reducă.
Este posibil să nu puteţi folosi această unitate dacă este conectată la
echipament printr-un hub USB. În acest caz, reconectaţi unitatea în mod
direct la portul USB al echipamentului.
Nu conectaţi un cablu USB incorect la această unitate, întrucât soclul poate
deteriorat.
Nu deconectaţi această unitate de la echipament în timpul scrierii, citirii sau
ştergerii datelor. Nu loviţi, îndoiţi, aruncaţi, udaţi sau aplicaţi forţă excesivă
asupra aceste unităţi. În caz contrar, datele pot  deteriorate.
Dacă această unitate este încă conectată la computer în următoarele situaţii,
este posibil ca acest computer să nu funcţioneze corespunzător.
Când porniţi sau reporniţi computerul.
Când computerul intră în modul de aşteptare sau hibernare ori revine
din aceste stări.
Deconectaţi unitatea de la computer înainte de a efectua aceste operaţiuni.
Garanţia oferită produsului este limitată numai la hard diskul extern,
când este utilizat normal, în conformitate cu aceste condiţii de utilizare şi
cu accesoriile care au fost incluse cu această unitate în mediul de sistem
speci cat sau recomandat. Serviciile oferite de companie, cum ar  asistenţa
pentru utilizator, sunt condiţionate de aceste restricţii.
Manipularea acestei unităţi
Această unitate nu deţine speci caţii de protecţie împotriva șocului,
prafului, stropirii sau apei.
Nu folosiţi sau depozitaţi această unitate în următoarele amplasamente. În
caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze.
Locuri foarte  erbinţi, reci sau umede
Niciodată nu lăsaţi această unitate expusă la temperaturi ridicate, cum
ar  lumina solară directă, lângă un încălzitor sau într-o maşină închisă
vara. În caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze sau să se
deformeze.
Amplasamente cu presiune joasă (3.000 m sau mai mult peste nivelul
mării ori la 0,5 atmosfere sau mai puţin)
Locuri cu câmpuri magnetice sau radiaţii puternice
Amplasamente supuse vibraţiilor sau zgomotelor puternice ori pe
suprafeţe instabile
Spaţii ventilate necorespunzător
Spaţii cu praf sau umede
Temperatura ridicată a acestei unităţi
În timpul folosirii unităţii, aceasta devine  erbinte. Aceasta nu reprezintă
funcţionare necorespunzătoare. În funcţie de gradul de folosire, temperatura
poate urca până la 40 °C sau mai mult. Atingerea unităţii pe timp îndelungat în
aceste condiţii poate cauza arsură de temperatură redusă.
Programul livrat
Dacă creaţi o zonă protejată cu parolă cu programul de protecţie prin parolă,
această unitate nu poate  folosită cu un alt echipament decât un computer.
Efectul programului de optimizare a vitezei diferă în funcţie de anumite
condiţii (mărimea  şierelor transferate, speci caţiile computerului etc.).
Deconectarea unităţii de la computer
În această secţiune, descriem procedura de deconectare a acestei unităţi de la
computer în timp ce computerul este pornit.
Utilizatorii Windows
1
Faceţi clic pe din zona de noti care din partea dreaptă
de jos a ecranului.
Dispozitivele conectate în prezent la computer apar pe ecran.
2
Faceţi clic pe această unitate.
3
Aşteptaţi până când se a şează mesajul „Safe to Remove
Hardware şi deconectaţi cablul USB de la computer.
Utilizatorii Mac OS
1
Trageţi cu mausul pictograma acestei unităţi de pe
desktop în [Trash].
2
Deconectaţi cablul USB de la computer.
Mărcile comerciale
PlayStation este o marcă comercială înregistrată a Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 este o marcă comercială a Sony Computer Entertainment Inc.
Microso şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microso Corporation din Statele Unite şi/sau alte ţări.
Mac OS este o marcă comercială înregistrată a Apple Inc. din Statele Unite
şi alte ţări.
Toate celelalte nume de sisteme şi nume de produse menţionate în aceste
instrucţiuni de utilizare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective care le-au dezvoltat. Aceste instrucţiuni
de utilizare nu arată mărcile
şi
®
.
Asistenţă pe Web
Pentru mai multe detalii cu privire la unitate, vizitaţi următorul site de
asistenţă.
http://www.sony.net/hdd/
Устройство за запис на
данни
Прочетете първо това
За подробности относно инструкциите за експлоатация направете
справка в “Operating Instructions.pdf” на това устройство.
Виж илюстрация
за начина на свързване.
При използване на това устройство с аудио-визуално оборудване
направете справка и с инструкциите за експлоатация на аудио-
визуалното оборудване.
[Модел HD-E/HD-S]
Това устройство е инициализирано във формат NTFS.
За да го използвате с аудио-визуално оборудване
или с компютър в комбинация с такова оборудване,
инициализирайте го предварително на компютър чрез аудио-
визуалното оборудване или чрез предоставения софтуер
“FAT32 Formatter”.
За да използвате това устройство със система PS3™
(PlayStation® 3), инициализирайте го предварително на
компютър с предоставения софтуер “FAT32 Formatter”.
(За подробности направете справка в инструкциите за
експлоатация на системата PS3™.)
За да правите запис от аудио-визуално оборудване в това
устройство, може да се наложи да инициализирате или
регистрирате устройството с аудио-визуалното оборудване.
Това ще преформатира устройството във формата на аудио-
визуалното оборудване, така че няма да можете да използвате
това устройство с компютър или други аудио-визуални
устройства.
Внимание
Инициализирането или регистрацията на това устройство ще
изтрие ВСИЧКИ запазени в него данни.
Софтуер
Софтуерът е предварително зареден в това устройство.
Той е за потребители на Windows .
За да инсталирате софтуера, трябва да имате администраторски права.
Забележки относно използването
Това устройство е прецизен компонент. При внезапно възникване на
неизправност запазените данни може да бъдат загубени. Като предпазна
мярка срещу възможно възникване на неизправност, периодично
запазвайте данните от това устройство на друго място. При никакви
обстоятелства Sony няма да поправя, възстановява или възпроизвежда
записаното съдържание.
Освен това Sony не носи отговорност за никакви щети или загуба на
записаните данни по каквато и да е причина.
Когато използвате други USB устройства, имайте предвид следното
при свързване на това устройство към дадено оборудване.
Скоростта на прехвърляне на информация на това устройство може
да намалее.
Възможно е да не можете да използвате това устройство, ако е
свързано към оборудването чрез USB хъб. В такъв случай свържете
устройството директно към USB порта на оборудването.
Не свързвайте погрешен USB кабел към това устройство, тъй като
може да повредите гнездото.
Не изваждайте това устройство от оборудването по време на запис,
четене или изтриване на данни. Не удряйте, не прегъвайте, не
изпускайте, не мокрете и не прилагайте прекомерна сила към това
устройство. В противен случай можете да повредите данните.
Ако това устройство остава свързано с компютъра в посочените по-
долу ситуации, възможно е той да не работи нормално.
При стартиране или рестартиране на компютъра.
Когато компютърът влиза в режим на заспиване или в състояние на
бездействие, или излиза от тях.
Изключвайте устройството от компютъра преди да предприемете тези
операции.
Нашата гаранция за продукта е ограничена само до самия външен
твърд диск при нормално използване в съответствие с тези работни
инструкции и съвместно с аксесоарите, включени заедно с това
устройство в определената или препоръчана работна среда. Услугите,
предоставяни от компанията, например поддръжка на потребителите,
също се подчиняват на тези изисквания.
Боравене с устройството
Това устройство не е устойчиво на удари, прах, пръски или вода.
Не го използвайте и не го съхранявайте на следните места. В противен
случай в него може да възникне неизправност.
На много горещо, студено или влажно място.
В никакъв случай не оставяйте това устройство изложено на висока
температура, например на директна слънчева светлина, близо
до отоплителен уред или в затворен автомобил през лятото. В
противен случай в него може да възникне неизправност или то да
се деформира.
На места с ниско налягане (3 000 m или повече над морското
равнище или 0,5 атмосфери или по-малко)
На места със силно магнитно поле или радиация
На места, изложени на вибрации или силен шум, или върху
нестабилна повърхност
На места с лоша вентилация
На прашни или влажни места
Нагряване на устройството до висока
температура
При използване на това устройство основният му корпус се нагорещява.
Това не е неизправност. В зависимост от работното състояние
температурата може да нарасне до 40 °C и повече. Докосването
му за продължително време в това състояние може да предизвика
нискотемпературно изгаряне.
Предоставен софтуер
Ако създавате зона, защитена с парола, чрез съответен софтуер,
това устройство не може да се използва с устройство, различно от
съответния компютър.
Влиянието на софтуера за ускоряване на работата е различно в
зависимост от условията (големина или брой на прехвърляните
файлове, технически характеристики на компютъра и т.н.).
Изключване на устройството от
компютъра
В този раздел е описана процедурата за изключване на това устройство
от компютъра при изключването на компютъра.
Потребители на Windows
1
Кликнете върху в зоната за известия в долната
дясна част на десктопа.
Текущо свързаните към компютъра устройства се показват на екрана
2
Кликнете върху това устройство.
3
Изчакайте да се покаже съобщението “Safe to Remove
Hardware и изключване на USB кабела от компютъра.
Потребители на Mac OS
1
Изтеглете и пуснете в [Trash] иконата на това
устройство върху работния плот.
2
Изключeтe USB кабела от компютъра.
Търговски марки
PlayStation е регистрирана търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
PS3 е търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
Microso и Windows са регистрирани търговски марки или
търговски марки на американската компания Microso Corporation в
Съединените щати и/или други държави.
Mac OS е регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и други
държави.
Всички други имена на системи и продукти, споменати в тези
инструкции за експлоатация, са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните компании-разработчици. В тези
инструкции за експлоатация не са показани символите
и
®
.
Уебсайт за поддръжка
За повече подробности относно това устройство, посетете следния сайт
за поддръжка.
http://www.sony.net/hdd/
2
1
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.32 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Sony HD-S1A Жесткий диск, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Sony HD-S1A Жесткий диск?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Sony HD-S1A Жесткий диск. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Sony HD-S1A Жесткий диск. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Sony. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Sony HD-S1A Жесткий диск на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Sony
Модель HD-S1A
Категория Жесткие дискы
Тип файла PDF
Размер файла 0.32 MB

Все инструкции для Sony Жесткие дискы
Больше руководств Жесткие дискы

Часто задаваемые вопросы о Sony HD-S1A Жесткий диск

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Почему я не могу копировать большие файлы на жесткий диск? Проверенный

Возможно, на жестком диске используется файловая система FAT32. Это ограничивает размер файлов примерно до 4 ГБ, но может вызвать проблемы с файлами от 2 ГБ и выше. Чтобы иметь возможность использовать файлы большего размера, жесткий диск необходимо отформатировать в другую файловую систему, например NTFS. Осторожность! При форматировании жесткого диска все файлы на нем будут потеряны!

Это было полезно (41) Читать далее

В чем разница между жестким диском и твердотельным накопителем (SSD)? Проверенный

Жесткий диск представляет собой набор вращающихся дисков. Он позволяет хранить большие объемы данных, однако потребляет много энергии, и его легко повредить. SSD-накопитель состоит не из подвижных деталей, а из микросхем памяти, как USB-флешка. Преимущества этого накопителя — скорость и небольшой вес, однако он способен хранить меньше данных.

Это было полезно (9) Читать далее

Сколько килобайт, мегабайт, гигабайт и терабайт? Проверенный

Один килобайт (КБ) состоит из 1000 байтов. 1 мегабайт (МБ) = 1000 килобайт. 1 гигабайт (ГБ) = 1000 мегабайт. 1 терабайт (ТБ) = 1000 гигабайт.

Это было полезно (7) Читать далее
Руководство Sony HD-S1A Жесткий диск

Сопутствующие товары

Связанные категории