Руководство Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив

Требуется руководство для вашей Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив? Ниже вы можете просмотреть и загрузить бесплатно руководство в формате PDF. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы, рейтинг изделия и отзывы пользователей, что позволит оптимально использовать ваше изделие. Если это не то руководство, которое вы искали, – свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟ
ଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠ
ƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯ
ƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫ
ȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋
1
ĬȬȳǺȕȸȉ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮᙀяႎុᩉႸႮ
įਦ೅ዴ
İȕǣȫǿȸદ˺Ȫȳǰ
ıȕǣȫǿȸțȫȀȸ
IJɤᏩࡈ
ijȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸ
ᲢǷǰȞŴǭȤȎȳŴȋdzȳဇᲣ
ĴȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
ᲢǷǰȞŴǭȤȎȳဇᲣ
ĵȞǦȳȈ
Ķ዁ǓȪȳǰ
ᲢȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹဇᲣ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦǽȋȸဇƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛ AF ƷˮፗƴǻȃȈƠƨཞ७ưǫ
ȡȩƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵȕǩȸǫǹȪȳǰƕ M ƴǻȃȈƞǕƯƍ
LJƢƱŴǫȡȩƷ #( Ȣȸǿȸƕᆰ᠃ƢǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇ
ሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẆἝἅὅဇẏ
ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴ
ᡆᡮƳǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤ
ȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȋdzȳဇƸǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ S
LJƨƸ C ƴǻȃȈƠLJƢŵ
ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭Ƒ
ǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠƯᲢȋdzȳဇƸǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ M ƴǻ
ȃȈƠƯᲣŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕǩȸǫ
ǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤưƸŴ
ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
Ŧ
ƜƷȬȳǺƸŴ
AF
ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱ
NjӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ
AF
ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸ
ȜǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳƷ #( ǫȡȩƷȔȳȈᘙᅆƸßŪàƕᘮϙ˳ƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔཞ
७Ŵߏàƕᘮϙ˳ǑǓNj৖ЭƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔཞ७Ŵ߯àƕᘮϙ˳Ǒ
ǓNjᢒƘƴȔȳȈƕӳƬƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵȔȳȈᘙᅆǛМဇƠƯ
৖ѣưȔȳȈӳǘƤǛƢǔئӳŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯßŪàǛໜ໊ƞ
ƤƯƘƩƞƍŵ
ἧỻ
ỽἋἼἱἕἑ
ᵆἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẆἝἅὅဇᵇ
ƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿ
ȸǛͳƑƯƍLJƢᲢ׋ 5ŵˌɦƷɤെ᨞ƴЏ੭ƑӧᏡưƢŵ
FULLᲢСᨂƳƠᲣ 8m ᳸Đ 4m 8m
ẎἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛȕǩȸǫǹȢȸȉǛǪȸȈȕǩ
ȸǫǹƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛAF”ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢ
Ტ׋ 3ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
ǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M
ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢᲢ׋ 4ŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
ƘƩƞƍŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƕ AF ƷLJLJŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȪȳǰǛ M ƴ
ǻȃȈƢǔƱŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕׅ᠃ƠŴǫȡȩƷ AF Ȣȸǿȸƴ᝟ਃǛ
ƔƚLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ɤᏩࡈ
ƜƷȬȳǺƸŴɤᏩࡈƕኵLjᡂLJǕƯƍLJƢŵɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ
360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್ƷᛦራƕቇҥƴưƖLJƢ(׋ 6)ŵ
ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ APO ȆȬdzȳȐȸǿȸ1.4x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 1.4
̿Ტ700mm F6.3ŴAPO ȆȬdzȳȐȸǿȸ2x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 2 ̿
1000mm F9ᲣƷឬஓᢒȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵᲢƍƣǕNjȞȋȥǢȫȕ
ǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢᲣ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴDG ǿǤȗƷ̅ဇǛƓƢƢNJƠ
LJƢŵ
ŦȩǤȖȓȥȸƴǑǔdzȳȈȩǹȈ AF ೞᏡǛͳƑƨǫȡȩưƸŴȩǤȖȓȥ
ȸ଺ƷǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ
ἧỵἽἑὊ
ƜƷȬȳǺƸŴȬȳǺЭᢿƴȕǣȫǿȸǛӕǓ˄ƚǔƜƱƸưƖLJƤǜŵȕǣȫ
ǿȸƸŴ46mm ƷȕǣȫǿȸǛȕǣȫǿȸțȫȀȸƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠLJƢ
ŵ
ἧỵἽἑὊἭἽἒὊỉ̅ဇ૾ඥ
ȕǣȫǿȸțȫȀȸƴƸƋǒƔơNJȎȸȞȫȕǣȫǿȸƕǻȃȈƞǕƯƍLJƢŵ
ɥᢿȬȐȸǛƭLJLjŴȕǣȫǿȸțȫȀȸǛࡽƖ৷ƖŴȭȸȬȃȈᢿ
A
ƕׅ᠃
ƠƳƍǑƏƴ਀ƑƳƕǒŴȕǣȫǿȸǛ߼ƴׅ᠃ƞƤƯƸƣƠƯƘƩƞƍᲢ׋
7
ŵ
ȕǣȫǿȸƷӕ˄ƚƸŴȭȸȬȃȈᢿ A ƕׅ᠃ƠƳƍǑƏƴ਀ƑƳƕǒŴȕǣ
ȫǿȸǛӫƴׅ᠃ƞƤƯȭȸȬȃȈᢿ A ƴ׍ܭƞƤƯƘƩƞƍŵᲢȕǣȫǿȸ
ƸȭȸȬȃȈᢿ A Ʊɟደƴׅ᠃ƠLJƢŵᲣ
ȕǣȫǿȸƷӕ˄ƚƕܦʕƠƨǒŴ૾ӼǛ᧓ᢌƑƳƍǑƏƴᲢØ46 Ʒᘙᅆƕ߼
ͨƴƳǔǑƏƴᲣȕǣȫǿȸțȫȀȸǛࠀƠᡂLjӝƴ৏ƠLJƢᲢ׋ 8ŵ
Ŧ˄ޓƷǰȬȸƷȕǣȫǿȸƸǵȸǭȥȩȸPL ȕǣȫǿȸưƢŵȕǡǤȳȀȸ
ǛƷƧƖƳƕǒȕǣȫǿȸׅ᠃ȪȳǰǛׅƠƯŴNjƬƱNjјௐƕƋǒǘǕǔ
ˮፗưજࢨƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 9ŵ
Ŧ
ƜƷȬȳǺƸŴȕǣȫǿȸǛԃNJƨཞ७ưŴஇᑣƷࣱᏡƕႆੱưƖǔᚨᚘưƢŵ
ᡫࠝƸȎȸȞȫȕǣȫǿȸǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵȕǣȫǿȸƕǻȃȈƞǕƯ
ƍƳƍƱŴဒឋ˯ɦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵLJƨŴȕǣȫǿȸțȫȀȸǛƸƣƠ
ƨLJLJ̅ဇƢǔƱŴήዴ๨ǕǍȬȳǺϋƴDŽƜǓƕλƍǔҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
Ŧȕǣȫǿȸદ˺ȪȳǰƸŴႸܤƱƠƯਦ೅ƕ˄ƍƯƍLJƢŵᡫࠝŴƲƷˮፗ
ƴƋƬƯNjನƍLJƤǜŵ
ŦࠊᝤƷ 46mm ȕǣȫǿȸNj̅ဇưƖLJƢƕŴȕǣȫǿȸ௒ƕ 5mm ǛឭƑǔ
NjƷᲢȍǸᢿǛᨊƘᲣƸӕ˄ƚưƖLJƤǜᲢ׋ 10ŵ
ŦPL ȕǣȫǿȸƸŴ˄ޓƷݦဇȕǣȫǿȸˌٳƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
Ŧ˄ޓƷ PL ȕǣȫǿȸƸŴ˂ƷȬȳǺƴ̅ဇƢǔƜƱƸưƖLJƤǜŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺ
έᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯŴȭȃǯȍǸư
ᄩܱƴ׍ܭƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 11ŵ
ŦDZȸǹƴӓኛƢǔᨥƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴɥᚡƱӷơᙲ᪸
ư׍ܭƠƯƘƩƞƍŵ
ἉἹἽἒὊἋἚἻἕἩ
ƜƷȬȳǺƸઃ࠘଺ƴ̝МƳǷȧȫȀȸǹȈȩȃȗǛӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖLJ
ƢŵᲢ׋ 12ᲣƷǑƏƴ 2 ̾৑Ʒӕ˄ƚ᣿φƴᄩܱƴӕ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደ
ƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋ
ǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳ
ǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳ
ǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳ
ƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ
׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދ
ٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภ
ࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸ
Ŵ
КኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍ
ŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕ
ƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢ
ŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼ
ήྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Š
ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷư
Ŵ
৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢ
ŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢ
ƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this
instruction booklet thoroughly before using the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Ĭ Lens Hood
ĭ Focus Ring
Į Distance Scale
į Focus Index Line
İ Filter Rotator Ring
ı Filter Holder
IJ Tripod Socket
ij Focus Limiter (for SIGMA / Canon / Nikon)
Ĵ Focus Mode Switch (for SIGMA / Canon)
ĵ Mount
Ķ Diaphragm Control Ring (for Nikon / PENTAX)
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
the same way as the camera manufacturer’s lens. Please refer to the
instruction booklet for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep these clean to ensure proper connection.
ŦWhile changing the lens, be sure to place it front end down to avoid
damaging the rear mount.
ŦIf your lens is for a Sony AF camera, be sure to set the focus ring on the lens
to AF position (fig.3) before attaching the lens to the camera body. If the lens
is attached to certain types of camera bodies while in the “M” position, there
is a possibility that this could damage the motor in the camera.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The Sigma lens functions automatically once attached to the camera. Please
refer to the camera instruction book.
FOCUSING
FOR SIGMA AF, CANON AF and NIKON AF
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM
enables quick and quiet autofocusing.
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF”
position (fig.2) (for Nikon AF, select the autofocus mode on your camera body).
If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the M
position. (For Nikon AF, select the manual focus mode on your camera body as
you would do normally).
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦFor Nikon mount, it is only possible to use AF with camera bodies which
support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not function
if the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
ŦThe viewfinders of some Nikon AF cameras have indicators to display the
focus status. The “Ū symbol indicates that correct focus has been set,
Ź indicates that focus is set in front of the subject, and “Ż indicates that
focus is set behind the subject. When this AF lens is used with Nikon AF
cameras in MF mode, please adjust the lens’ focus until the “Ū symbol is
visible.
FOCUS LIMITER SWITCH
This lens is equipped with a focus limiter switch, which enables the user to limit
the AF range (fig.5). It is possible to switch to the following three modes.
FULL 8m ᳸Đ 4m 8m
FOR SONY AF and PENTAX AF
Select the auto focus mode on your camera body and set the focusing ring on
the lens to the “AF” position (fig.3), your camera will now focus automatically.
To focus manually, select the manual focus mode on your camera body and set
the focus ring on the lens to “M” position (fig.4).
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦEven if you set the focusing ring on the lens to the “M” position, it will rotate
automatically when the camera is set in the autofocus mode. There is a
possibility that this might damage the motor in the camera.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
changes in temperature which cause various components in the lens to
expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob
on the collar, the lens and camera can rotate freely to easily position the
camera horizontally or vertically (fig.6).
ABOUT TELE CONVERTERS
The lens can be used with Sigma’s 1.4x EX (DG) or 2.0x EX (DG) Apo Tele
Converters (optional), becoming a 700mm F6.3 telephoto lens or a 1000mm F9
telephoto lens respectively (both can be used in manual focus only).
ŦDo not use other manufacturers’ teleconverter’s, only those listed above are
compatible.
ŦWe recommend the DG APO Tele-Converters when using with DSLR
cameras.
ŦIt is possible to use auto focus in Live View if the camera is in “contrast
detect” AF mode.
FILTER
Filters cannot be mounted on the front of the lens. To attach a filter to the lens
assembly, please use the filter holder that is inserted into the lens barrel near
the rear of the lens assembly. This unit has a removable filter holder that fits a
46mm filter.
FILTER HOLDER
A normal (clear) filter is already supplied with your Lens Filter Holder. To remove
the filter from the lens, first press together the filter holder clip. Then remove
the filter holder from the lens barrel. In order to remove the filter, you must hold
Ring A in place and then unscrew the filter turning in a counterclockwise
direction (fig.7). To install another filter, you must hold Ring A so that it cannot
move and then place your filter in the holder by turning it in a clockwise
direction. To re-install the filter holder into the lens barrel, the notation (ø46)
must be on the left side of the holder while the lens faces away from you (fig.8).
Ŧ
A Polarizing (PL) filter is supplied with your lens as one of its accessories. The
function of this filter is the reduction of undesired reflections that are produced
by glass or water surfaces. In addition, it increases the contrast of landscape
pictures and darkens blue skies. Please turn your filter rotator ring while
looking through the viewfinder to set the desired picture taking position (fig.9).
ŦThis lens has been designed to deliver optimum performance with a filter
installed in the lens assembly. The quality of the picture decreases if the filter
is not installed inside the lens. Please, always use a filter inside the lens
assembly. Stray light and dust entering from the insertion slot of the filter
holder can affect exposure and cause poor pictures if the filter holder is not in
the lens assembly.
ŦThe position of the white dot on the rotator ring is important for filters that use
rotation movement as a filtering process, such as polarizing (PL) filters.
ŦPlease check the filter dimensions before you purchase extra filters. Some of
the 46mm filters have a very thick ring and impede the filter holder from
being inserted into the filter slot on the lens assembly. The thickness of the
ring over its screw must be less than or equal to 5mm (fig.10).
Ŧ
This lens assembly accepts only Sigma Polarizing (PL) filters. The Polarization
filters of other brands may not be adaptable to your lens assembly.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps
to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside
the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotating, then
lock the knob to fix the hood in place (fig.11).
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
SHOULDER STRAP
Please attach the shoulder strap to the slings as described in figure 12.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water,
prevent it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Ĭ Streulichtblende
ĭ Entfernungsring
Į Entfernungsskala
į Einstellindex
İ Filter-Drehring
ı Filterschublade
IJ Stativanschluß
ij Fokussierbereichsbegrenzer (SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Fokussierschalter (SIGMA / CANON)
ĵ Anschluß
Ķ Blendenring (NIKON / PENTAX)
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich
nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente
zu vermeiden.
Wenn Sie das Objektiv in der Ausführung für Minolta-Kameras besitzen,
stellen Sie vor dem Ansetzen an die Kamera sicher, daß der Fokussierring in
der „
AF
“-Position steht (siehe Abbildung 3). Wenn sich der Fokussierring beim
Ansetzen an das Kameragehäuse in der „
M
“-Position befindet kann es bei einigen
Gehäusetypen zu Beschädigungen des AF-Motors in der Kamera kommen.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
SIGMA AF, CANON AF und NIKON AF
Dieses Objektiv ist mit einem Sigma Hyper Sonic Motor (HSM) ausgerüstet,
der die schnelle und nahezu lautlose Fokussierung gestattet.
Für den AF-Betrieb schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
Position “
AF
” (Abb.2). (Im Nikon-System wählen Sie die AF-Fokussierbetriebsart
bitte am Kameragehäuse).
Wenn Sie manuell fokussieren möchten, schalten Sie den Fokussierschalter
am Objektiv auf die Position “M”. (Im Nikon-System wählen Sie die MF-
Fokussierbetriebsart bitte am Kameragehäuse). Die Schärfe kann nun durch
Drehen des Fokussierringes eingestellt werden.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt werden,
die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird nicht
funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt
ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde
und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring
manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der
Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-
Einstellung.
FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER (SIGMA / CANON / NIKON)
Das Objektiv ist mit einem Bereichsbegrenzer ausgestattet, der den zu
durchlaufenden AF-Bereich limitiert (Abb.5). Folgende 3 Bereiche stehen zur
Auswahl.
FULL 8m ᳸Đ 4m 8m
SONY AF und PENTAX AF䇷㩷
Wählen Sie am Kameragehäuse den AF-Modus und bringen Sie den
Fokussierring des Objektivs in die „AF“-Position (Abb.3). Die Scharfstellung
erfolgt nun automatisch. Um manuell zu fokussieren wählen Sie am
Kameragehäuse den Manuell-Fokus-Modus und bringen Sie den Fokussierring
des Objektivs in die „M“-Position (Abb.4).
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Der Fokussierring wird auch dann vom Autofokusmotor der Kamera bewegt,
wenn der Fokussierring auf „M“ steht, am Kameragehäuse aber der „AF“-
Modus eingestellt ist. In diesem Fall ist es möglich, daß der Autofokusmotor
der Kamera beschädigt wird.
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
STATIVANSCHLUß
Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf
lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es
möglich, die Kamera exakt für Hoch-oder Querformataufnahmen auszurichten. (Abb.6)
ÜBER TELEKONVERTER
Das Objektiv kann verwendet werden mit Sigma 1.4x EX oder 2.0x EX Apo
Tele-Konverter (optional), resultierend zum 700mm F6.3 Tele Objektiv respektive
einem 1000mm F9 Tele Objektiv, die beide manuell fokussiert werden müssen.
Verwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
Wir empfehlen die DG Version der APO Telekonverter zu verwenden sofern
DSLR Kameras eingesetzt werden.
Der Autofokus steht im Live View zur Verfügung, wenn die Kamera im AF
Modus Kontrastvergleich betrieben wird.
FILTER
Es ist nicht möglich, Filter in den Fronttubus des Objektives zu schrauben. Um
einen Filter an dem Objektiv zu verwenden, benutzen Sie bitte die
Filterschublade, die im hinteren Objektivtubus sitzt und Filter in der Größe
46mm aufnimmt.
FILTERSCHUBLADE
Standardmäßig ist ein klarer Filter, der die Abbildung nicht beeinflußt, in das
Gewinde der Filterschublade eingesetzt. Um einen anderen Filter einzusetzen
drücken Sie zunächst die Klemme der Filterschublade und ziehen Sie diese
aus dem Objektiv. Halten Sie dann den Ring “A“ fest und schrauben Sie den
eingesetzten Filter aus dem Gewinde. (Abb.7) Auch beim Einschrauben des
neuen Filters muß der Ring “A“ festgehalten werden. Der Ring “A“ darf sich
weder beim Herausnehmen noch beim Einsetzen des Filters drehen. Beim
Einsetzen der Filterschublade in das Objektiv muß sich die Aufschrift
Ø46“ links befinden (gesehen in Aufnahmerichtung bzw. von hinten ).(Abb.8)
Ein Polarisationsfilter gehört zum Lieferumfang lhres Objektivs. Mit diesem
Filter lassen sich Reflexionen auf nichtmetallischen Oberflächen (z.B. Lack,
Glas oder Wasser) reduzieren bzw. eliminieren. Außerdem lassen sich mit
diesem Filter Kontrast und Farbsättigung steigern. Bei Landschaftsaufnahmen
sorgt der Polarisationsfilter für bessere Fernsicht und sattes Himmelblau. Die
Wirkung des Filters wird durch Drehen verändert. Nutzen Sie zum Verstellen
des Filters das Filter-Drehrad. (Abb.9).
Das Objektiv ist so konzipiert, daß es die optimale Abbildungsleistung bietet,
wenn ein Filter eingesetzt ist. Lassen Sie daher stets einen Filter in der
Filterschublade (standardmäßig ist ein klarer Filter eingesetzt). Befindet sich
die Filterschublade nicht im Objektiv, können Streulicht oder eindringender
Staub die Abbildungsqualität verschlechtern.
Der weiße Punkt auf dem Drehring dient der Kontrolle der Fliterstellung beim
Einsatz von Filtern, deren Wirkung durch Drehen verändert wird (z.B.
Polarisationsfilter, Verlaufsfilter).
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf neuer Filter deren Abmessungen. Manche
Filter mit 46mm x weisen eine dicke Fassung auf, die es unmöglich machet,
die mit dem Filter bestückte Filterschublade wieder ins Objektiv einzusetzen.
Die Filterfassung darf ab Gewinde nicht dicker als 5mm sein. (Abb.10).
Dieses Objektiv kann nur mit Sigma Polarisations (PL) Filtern bestückt
werden. Filter anderer Hersteller lassen sich möglicherweise mit dem
Objektiv nicht nutzen.
STREULICHTBLENDE
Zum Objektiv gehört eine abnehmbare Streulichtblende mit Bajonettanschluß.
Die Streulichtblende hilft, Kontrastminderungen und Reflexe zu vermeiden, die
dutch seitlich einfallendes Licht hervorgerufen werden könnten. Schieben Sie
die Streulichtblende zum Ansetzen auf das Objektiv und drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Drehen Sie dann den Feststellknopf, um die
Streulichtblende zu arretieren. (Abb.11).
Um das Objektiv und die Streulichtblende im Köcher unterzubringen, muß die
Streulichtblende abgenommen, umgedreht und wieder auf das Objektiv
gesetzt weden.
TRAGERIEMEN
Bitte befestigen Sie den Trageriemen so an den Ösen des Objektivs, wie es in
Abb.12 gezeigt wird.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
Ĭ Pare-Soleil
ĭ Bague des distances
Į Echelle des distances
į Repère de distance
İ Bague de rotation du filtre
ı Porte-filtre
IJ Attache pour trépied
ij Limiteur de recherche
(SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Sélecteur de mise au point (SIGMA / CANON)
ĵ Baïonnette
Ķ Bague des diaphragmes (NIKON / PENTAX)
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
ŦEn cas d’utilisation avec un boîtier Sony AF, assurez-vous que la bague de
mise au point de l’objectif est en position « AF » (Fig.3) avant de le placer
sur l’appareil. Sur certains types de boîtiers, le fait d’être alors en position
« M » pourrait endommager le moteur situé dans le boîtier.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
SIGMA AF, CANON AF et NIKON AF
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
Sonic Motor” (HSM) qui permet une mise au point automatique rapide et
silencieuse.
Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF” (Fig.2). (Si vous utilisez un boîtier Nikon AF, sélectionnez
également le mode autofocus sur votre boîtier).
Pour la mise au point manuelle, placez le sélecteur de mise au point en
position “M”.(Si vous utilisez un boîtier Nikon AF, sélectionnez également le
mode manuel sur votre boîtier). La mise au point se fait alors en tournant la
bague de distance.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, la mise au point AF n'est possible qu'avec les
boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type de celui
de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous
pouvez retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la
mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à
mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
Le viseur de certains boîtiers Nikon AF possède un témoin de l’état de mise
au point. Le symbole ٨ indique une mise au point correcte, “ Ź ” signifie
que la mise au point est faite devant le sujet, et “Ż qu’elle est faite en
arrière du sujet. Lorsque cet objectif autofocus est utilisé en mise au point
manuelle avec ce type de boîtier Nikon AF, tournez la bague de mise au
point jusqu’à l’apparition du symbole “٨ ”.
LIMITEUR DE RECHERCHE
Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable de
réduire la plage de distance de mise au point (Fig.5). Il est possible de
sélectionner 3 plages de distances.
FULL 8m ᳸Đ 4m 8m
SONY AF et PENTAX AF䇷㩷
Sélectionnez le mode autofocus sur le boîtier et placez la bague de mise au
point de l’objectif en position « AF » (Fig.3) : l’appareil fera la mise au point
automatiquement. Pour faire la mise au point manuellement, sélectionnez le
mode manuel sur le boîtier, et placez la bague de mise au point en position
« M » (Fig.4).
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
Si vous placez la bague de mise au point en position « M » lorsque le boîtier
est en mode autofocus, la bague tournera malgré tout automatiquement lors
de la mise au point et vous pourriez endommager le moteur situé dans
l’appareil.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le
serrage du collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour
positionner aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (Fig.6)
A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
Cet objectif peut être utilisé avec les téléconvertisseurs Sigma 1,4x EX ou 2,0x
EX Apo (en option), qui le transforment respectivement en 700mm F6.3 ou en
1000mm F9. (en mode de mise au point manuelle seulement).
Il est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
mentionnés ci-dessus.
Il est recommandé d'utiliser la version DG des téléconvertisseurs Sigma Apo
EX lorsque vous utilisez un boîtier numérique.
La mise au point automatique en mode Live View est possible si l'appareil
est en mode AF «détection de contraste».
FILTRE
Pour installer un filtre, il faut utiliser le porte-filtre qui est situé vers I'arrière de
l'objectif. Ce porte-filtre amovible convient aux filtres de diamètre 46mm.
PORTE-FILTRE
Un filtre neutre est instaIIé d'origine dans le porte-filtre. Pour retirer le filtre, appuyez
d'abord sur les pattes du porte-filtre. Retirez ensuite le porte-filtre de l'objectif. Pour
ôter le filtre, tenez la bague A d'une main, et dèvissez le filtre en tournant dans le
sens inverse aux aiguilles d'une montre (Fig.7). Pour placer un autre filtre, tenez
fermement la bague A et vissez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre. Lorsque vous replacez le porte-filtre, l'inscription [Ø46] doit être située sur le
côté gauche en regardant l'objectif (Fig.8).
Un filtre polarisant gris (PL) est fourni avec l'objectif parmi les accessoires. La
fonction de ce filtre est de réduire les réflections indésirables produites par le verre
ou les surfaces d'eau. De plus, il accroît le contraste des paysages et densifie un
ciel bleu. Tournez la bague de rotation du filtre pendant la visée pour placer le
filtre dans la position souhaitable (Fig.9).
Cet objectif est concu pour obtenir une perfomlance optimale avec un filtre présent
dans le porte-filtre. La qualité de l'image sera dégradée s'il n'y a aucun filtre
installé dans le porte-filtre. Veillez donc à toujours placer un filtre dans Ie
porte-filtre. De plus, des lumières parasites et de la poussière entrant par le
porte-filtre vide pourraient diminuer encore la qualité des résultats.
La position du repère blanc sur la bague de rotation du filtre est importante pour
des filtres dont l'effet varie avec la rotation, tels les filtres polarisants (PL).
Vérifiez les dimensions d'un filtre avant de I'acheter. Certains filtres de diamètre
46mm possèdent un rebord très épais qui empêcheraient l'insertion du porte-filtre
dans la fente de l'objectif. L'épaisseur du bord ne doit en aucun cas dépasser
5mm (Fig.10).
Cet objectif n'accepte que les filtres polarisants Sigma. Les filtres polarisants
d'autres marques ne pourraient être insérés dans l'objectif.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est fourni avec l'objectif. Ce
pare-soleil protège des rayons parasites et de la lumière incidente. Il doit être fixé en
le tournant jusqu'à la position de blocage et en vérouillant ensuite, I’écrou de serrage
(Fig.11).
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
dètacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
BANDOULIERE
Veuillez attacher Ia bandoulière comme indiqué à la figure 12.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans
un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
FRANÇAIS
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Om
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat
gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Ĭ Zonnekap
ĭ Scherpstelring
Į Afstandschaal
į Index teken
İ Roterende filter ring
ı Filterhouder
IJ Statief aansluiting
ij Focus Limiter (SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Scherpstelkeuze schakelaar (SIGMA / CANON)
ĵ Vatting
Ķ Diafragmaring (NIKON / PENTAX)
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw camera.
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
Als uw objectief voor de Minolta AF Camera is, zorg er dan voor dat de
focusring van het objectief in de AF-positie staat (fig.3) voordat u het objectief
op de camera bevestigt. De mogelijkheid bestaat dat bij bepaalde type
camera’s, de motor kan beschadigen als het objectief in de “M” positie staat.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Sigma AF, Canon AF en Nikon AF
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk. Zet voor een
autofocus de schakelaar op de “AF-stand” (fig.2). (Voor Nikon AF : selecteer de
autofocusstand op de camerabody.) Wanneer U met de hand scherp wilt stellen
zet U de focus standschakelaar op “MF” (voor de Nikon AF selecteert U op Uw
camerabody de manual focusstand zoals gewoonlijk.) U kunt manueel de
scherpstelling bijsturen door aan de scherpstellingsring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de camera
welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
In de zoeker van sommige Nikon AF camera’s geven indicators de staat van
de scherpstelling aan. Het “Ū symbool geeft aan dat de scherpstelling
correct is, “Ź geeft aan dat er voor het onderwerp is scherpgesteld, en “Ż
geeft aan dat er achter het onderwerp is scherpgesteld. Indien dit objectief
wordt gebruikt op Nikon AF camera’s die zijn ingesteld op MF bediening, draait
u aan de scherpstelring tot dat het “Ū symbool verschijnt.
FOCUS LIMITER SCHAKELAAR
Dit objectief is voorzien van een Focus Limiter om het AF bereik te beperken
indien gewenst (fig.5). De Focus Limiter is in 3 stappen instelbaar.
FULL 8m ᳸Đ 4m 8m
Sony AF en Pentax AF
Zet de camera in de autofocus stand en de focusring van het objectief in de
AF-positie (fig.3), uw camera zal nu automatisch scherpstellen. Bij handmatig
scherpstellen, schakelt u de camera in de MF-positie (manual focus) en de
focusring van het objectief in de “M” positie (fig.4).
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Zelfs als de focusring van het objectief in de “M” positie staat, gaat de
focusring automatisch meedraaien als de camera in de AF-positie staat. De
mogelijkheid bestaat dat de motor in de camera wordt beschadigd.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
STATIEF AANSLUITING
Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de
blokkeerknop op de statiefring losdraait, kunnen objectief en camera vrij
ronddraaien waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als
verticaal gebruikt kan worden (fig.6).
TELE CONVERTERS
Dit objectief kan worden gebruikt met de Sigma 1.4x EX (DG) of 2.0x EX (DG)
Apo Tele Converters (optioneel), waarmee het bereik respectievelijk 700mm
F6.3 en 1000mm F9 wordt. (Beide converters zijn alleen met handmatige
scherpstelling (MF) te gebruiken)
Gebruik geen andere converters als boven vermeld.
Wij adviseren de DG versie te gebruiken indien de converters worden gebruikt
op een Digitale Reflexcamera.
Het is mogelijk de autofocus functie in Live View te gebruiken indien de
camera in de “contrast detect” AF functie is ingesteld.
FILIER
Het is niet mogelijk een filter aan de voorzijde van het objectief te plaatsen. Wij
adviseren u de filterhouder, die aan de achterzijde van het objectief is geplaatst
te gebruiken. In de filterhouder kunnen filters met 46mm draad gebruikt worden.
FILIERHOUDER
Een normaal (heider) filter is reeds voorgemonteerd in de filterhouder. Om dit
filter uit te nemen drukt u de vergrendeling van de filterhouder in. Hierna kunt u
de filterhouder uitnemen. Om het filter te verwijderen houdt u ring A vast en
draait u het filter tegen de klok in los (fig.7). Om een ander filter te plaatsen moet
u ring A vast houden en het filter plaatsen door het in de richting van de wijzers
van de klok te draaien. De filterhouder plaatst u daarna terug in het objectief
waarbij het merkteken (Ø46) zich aan de linkerzijde bevindt terwiji het objectief
naar voren is gericht (fig.8).
Grijs gekleurd polarisatiefilter (PL). Filter is als accessoire meegeleverd bij uw
objectief. De functie van dit filter is het reduceren van ongewenste reflecties
welke ontstaan bij wateroppervlakten en bij glas. Het contrast bij
landschapsfotografie verhoogd en krijgt een blauwe lucht een diepere kleur.
Om het gewenste effect te krijgen draait u aan de roterende filterring terwiji u
door de zoeker van de camera kijkt (fig.9).
Dit objectief is ontwikkeld om optimaal te presteren wanneer er een filter is
geplaatst. De kwaliteit van de foto verslechtert indien er geen filter is geplaatst.
Gebruik dus altijd een filter in de filterhouder. Strooilicht en stof kunnen de
beeldkwaliteit nadelig beïnvioeden indien de filterhouder niet in het objectief is
geplaatst.
De positie van de witte markeringspunt op de roterende filterring is van belang
bij het gebruik van filters welke draaibaar moeten zijn, zoals een polarisatie filter.
Controleer voordat u tot aanschaf van extra filters overgaat de afmetingen van
het filter. Sommige 46mm filters hebben een vrij dikke filterrand, welke het
terugplaatsen van de filterhouder in het objectief onmogelijk maakt. De dikte
van de filterrand beginnend boven de schroefdraad moet minder of gelijk zijn
aan 5 mm (fig.10).
Gebruik bij dit objectief alleen het originele Sigma polarisatie filter. Polarisatie
filters van de andere merken kunnen niet in dit objectief worden gebruikt.
ZONNEKAP
Een afneembare zonnekap met bajonet aansluiting is meegeleverd bij dit
objectief. Deze zonnekap voorkomt schittering van invallend licht van sterke
lichtbronnen afkomstig uit de omgeving van het te fotograferen onderwerp.
Bevestig de zonnekap en draai deze in de richting van de wijzers van de klok
totdat deze vast zit, draai hierna de knop vast om de zonnekap hiermee te
vergrendelen (fig.11).
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
DRAAGRIEM
Bevestig de draagriem aan de lus zoals afgebeeld in fig.12.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (fig.1)
Ĭ Parasol
ĭ Aro de enfoque
Į Escala de distancias
į Línea de índice
İ Aro giratorio del filtro
ı Sujeción del filtro
IJ Zapata para trípode
ij Limitador de enfoque (SIGMA / CANON / NIKON)
Ĵ Selector de enfoque (SIGMA / CANON)
ĵ Montura
Ķ Anillo de diafragmas (NIKON / PENTAX)
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de óptica.
ŦSi su objetivo es de montura Minolta AF asegúrese de ajustar el aro de
enfoque en la posición AF antes de conectarlo al cuerpo de cámara (fig.3). Si
el objetivo se conectara a ciertos tipos de cámaras en posición “M” existe la
posibilidad de dañar el motor de la cámara.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE
SIGMA AF, CANON AF y NIKON AF
La característica de este objetivo Sigma es que incorpora el motor Hipersónico
(HSM), que permite un autofoco rápido y silencioso.
Para trabajar en autofoco, coloque el selector de modo de enfoque del objetivo
en la posición "AF" (fig.2) (Seleccione el modo de autofoco en su cuerpo de
cámara de Nikon AF).
Si desea enfocar manualmente, fije el interruptor de modo de enfoque en el
objetivo en la posición "M" (para Nikon AF, seleccione el modo de enfoque
manual de su cámara como lo haría normalmente). Puede ajustar el enfoque
manualmente girando el anillo de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon solo funcionará el AF con cuerpos que soporten los
motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el AF
estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar
el enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado
automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón disparador
suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala
de distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más
ostensible en ajuste infinito.
Los visores de algunas cámaras fotográficas de Nikon AF tienen
indicadores que muestran el estado del enfoque. El símbolo “٨ indica que
el foco fijado es correcto, “ Ź indica está fijado por delante del tema, y “Ż
indica que el foco está detrás del tema. Cuando este objetivo AF se usa
con cámara fotográficas Nikon AF en modo MF, ajuste el foco del objetivo
hasta que sea visible el símbolo ٨ ”.
INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE
Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite limitar
el rango AF (fig.5). El interruptor tiene los tres modos siguientes.
FULL (LLENO) 8m ᳸Đ 4m 8m
SONY AF y PENTAX AF
Seleccione el modo de autoenfoque en su cámara y ajuste el aro de enfoque
de su objetivo a la posición AF (fig.3) para enfocar en modo automático. Para
enfocar en modo manual seleccione el modo manual en su cámara y ajuste
M” en el objetivo (fig.4).
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
Si no selecciona enfoque manual en la cámara, podría girar
automáticamente el aro del objetivo aunque estuviera ajustado a “M”,
pudiendo dañar el motor de la cámara.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala
de distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más
ostensible en ajuste infinito.
ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el
cierre del aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el
encuadre vertical u horizontal (fig.6).
TELE CONVERTIDORES
El objetivo puede utilizarse con los convertidores Sigma 1.4x EX o 2.0x EX Apo.
(Opcional), convirtiéndose en un Teleobjetivo 700mm F6.3 o en un Teleobjetivo
1000mm F9 (Sólo para utilizar en enfoque manual).
No utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
Se recomienda utilizar la version DG de los Apo Teleconvertidores cuando se
usan camaras DSLR.
Puede utilizar el enfoque automático con Visión Directa (Live View) si la
camera está en modo AF “Detección por contraste”.
FILTROS
No es posible montar un filtro en la parte frontal del objetivo. Para colocar un
filtro al conjunto del objetivo, utilice el cajetín del filtro que se inserta en la
ranura para filtros cerca de la parte posterior del cuerpo del objetivo. Este
objetivo tiene una ranura para filtros de 46mm.
ALOJAMIENTO PARA FILTROS
Se suministra un filtro normal (neutro) con el adaptador para filtros. Para sacar
el filtro presione primero el clip de sujeción, después saque el portafiltros del
objetivo; una vez sacado sujete el aro A y desenrosque el filtro girándolo en
sentido antihorario (fig.7). Para colocar un nuevo filtro sujete el aro A
nuevamente y enrósquelo en sentido horario. Para reinstalar el portafiltros
vigile que la anotación (Ø46) esté situada en la parte izquierda del mismo
mientras el objetivo està con la parte frontal hacia usted (fig.8).
Se suministra un filtro polarizador gris (PL) con su objetivo. La función de
este filtro es reducir los reflejos indeseados producidos por el agua o
superficies reflejantes, incrementando el contraste de los paisajes y
oscureciendo el cielo. Gire el aro del portafiltros hasta que la imagen que
aparece en su visor coincida con el efecto deseado (fig.9).
Este objetivo ha sido diseñado para ser utilizado con un filtro insertado en el
alojamiento, por tanto la calidad de la toma disminuirá si no se utiliza; al
tiempo que puede entrar polvo en el interior de la óptica causando posibles
averías.
La posición del punto blanco del aro es importante, sobretodo cuando se
utilizan filtros polarizadores (PL).
Compruebe las dimensiones del filtro antes de adquirir uno nuevo. Algunos
filtros de 46mm tienen un aro demasiado grueso, impidiendo que puedan
alojarse en el portafiltros. El grosor del aro de los filtros debe ser igual o
inferior a 5mm (fig.10).
Este objetivo solo acepta filtros polarizadores de Sigma. Otros filtros pueden
no adaptarse a su objetivo.
PARASOL
Con este objetivo se suministra un parasol a bayoneta que le permite prevenir
reflejos indeseados causados por una iluminación brillante. Coloque el parasol
y gírelo hasta el tope, posteriormente fíjelo con el tornillo (fig.11).
Para guarder el objetivo y el parasol en su caja primero debe sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo.
CORREA
Coloque la correa por los pasadores tal como se muestra en la figura 12.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
ESPAÑOL
ਥ䬹઀᭽䎃 ଐஜᛖ
ȬȳǺನ঺Ტ፭Ყ௏Უ 8 – 11 இٻજࢨ̿ྙ 1:7.7
ဒ ȕǣȫǿȸǵǤǺ 46mm
இݱ዁Ǔ 32 இٻࢲ X μᧈ 123 x 350mm
இჺજࢨុᩉ 4m ᣻ 3150g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
z
APO
ȬȳǺƸཎഷ˯Ў૝ǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵƜƷȬȳǺƸ஬ឋƷཎࣱɥŴݱ
ƞƳൢණǛٶݲԃljئӳƕƋǓŴƦǕƕЭͨƷȬȳǺưਘٻƞǕƯᙸƑǔƜƱƕƋ
ǓLJƢƕŴီࠝưƸƋǓLJƤǜŵLJƨŴȬȳǺƷήܖࣱᏡƴƸμƘࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
zƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
TECHNICAL SPECIFICATIONS ENGLISH
Lens construction 8 – 11 Filter Size 46mm
Angle of View
Dimensions
Dia.gLength
123 x 350mm
(4.84 x 13.8in)
Minimum Aperture 32
Minimum Focusing Distance
4m (13.1ft)
Weight
3150g
(111 oz)
Magnification 1:7.7
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
z APO lenses use Special Low Dispersion glass. This special glass normally has
some tiny air bubbles but it does not affect the optical performance.
z The glass materials used in the lens do not contain environmentally hazardous
lead and arsenic.
TECHNISCHE DATEN DEUTSCH
Glieder – Linsen 8 – 11
Größter Abbildungsmaßstab
1:7.7
Diagonaler Bildwinkel Filterdurchmesser 46mm
Kleinste Blende 32
Abmessungen Ø ×
Baulänge
123 x 350mm
Naheinstellgrenze 4m Gewicht
3150g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
z In einigen Linsen der APO-Objektive finden hochbrechende und ELD-Gläser
besonders niedriger Dispersion Verwendung. Kleine Lufteinschlüsse sind bei
diesen Spezialgläsern unvermeidlich. Sie haben keinen Einfluß auf die
Abbildungsleistung des Objektives.
z Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein umweltschädliches Blei
und Arsen.
CARACTERISTIQUES FRANÇAIS
Construction de l’ objectif 8 – 11 Rapport de reproduction 1:7.7
Angle de champ Diamétre de filtre 46mm
Ouverture minimale 32
Dimension:
diamentreglongueur
123 x 350mm
Distance minimale de
mise au point
4m
Poids 3150g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
z Certains éléments optiques des objectifs APO sont constitués de verres avec haut
indice de réfraction et de faible dispersion. Dans cette sorte de verres, des
minuscules bulles d’air peuvent apparaître, sans aucune influence sur les
performances de I’objectif.
z Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière nuisibles à
l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
TECHNISCHE GEGEVENS NEDERLANDS
Lensconstructie
(groepen – elementen)
8 – 11
Maximale vergrotings
maatstaf
1:7.7
Beeldhoek 5° Filtermaat 46mm
Kleinste diafragma 32
Afmetingen (diam.
g
lengte)
123 x 350mm
Kortste instelafstand 4m Gewicht 3150g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
z Voor Sigma APO objectieven wordt gebruik gemaakt van speciale glassoorten met
een hoge refractie index en lage dispersie karakteristieken. Het is normaal bij deze
glassoorten dat er zich zeer kleine luchtbelletjes in bevinden. Echter wordt de
kwaliteit van uw objectief hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed.
z De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend lood of a
rsenicum.
CARACTERISTCAS ESPAÑOL
Construcción del objetivo 8 – 11 Ampliación 1:7.7
Ángulo de visión Diámetro filtro 46mm
Apertura mínima
32
Dimensiones
(diámglong)
123 x 350mm
Distancia mínima enfoque 4m Peso 3150g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
z Los objetivos APO utilizan unos cristales de alto indice de reflexión y baja
dispersión, en algunos elementos. Estos cristales especiales presentan
normalmente unas pequeñas burbujas de aire que no afectan al rendimiento óptico
del objetivo.
z Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos para la
salud ni el medio ambiente.
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die
dokumentiert, daß das betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien
einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté
Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).
SIGMA (Deutschland) GmbH Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 1.58 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Sigma. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Sigma
Модель APO 500MM F4.5 EX DG HSM
Категория Объективы
Тип файла PDF
Размер файла 1.58 MB

Все инструкции для Sigma Объективы
Больше руководств Объективы

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что означает "f" с объективами фотоаппаратов? Проверенный

Отношение f означает величину, обратную относительной апертуре. Это отношение фокусного расстояния системы к диаметру входного зрачка. Более высокий коэффициент f означает меньший вход и, следовательно, меньше света, попадающего в объектив.

Это было полезно (17) Читать далее

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Руководство Sigma APO 500MM F4.5 EX DG HSM Объектив

Сопутствующие товары

Связанные категории