Руководство Eberle RTR-E 6749 Термостат

Вам нужно руководство для вашего Eberle RTR-E 6749 Термостат? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать PDF-инструкцию на русском языке. В настоящее время этот продукт имеет 2 часто задаваемых вопроса, 0 комментариев и имеет 0 голосов. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Loading…

Instrucciones de montaje y uso
para termostatos
E
¡Atención!
El dispositivo puede ser abierto solamente por un electricista cualicado e instalado de
acuerdo al esquema de conexión indicado en la tapa o en este manual. Se deben respetar
todas las normas de seguridad vigentes. Para alcanzar los requisitos de la clase de protec-
ción II, se tomarán las medidas adecuadas de instalación. Este dispositivo electrónicos o
electromecánicos autónomo puede ser utilizado solamente para la regulación de la tem-
peratura en estancias cerradas y secas en condiciones normales. Este dispositivo eléctrico
cumple con la norma EN 60730, y funciona de acuerdo al modo 1C.
Al girar manualmente et mando de ajuste de temperatura et punto de conexión es más
bajo que de regulación por el mismo termostato. La precisión de la conmutación solo se
alcanzará después de 1 a 2 horas de funcionamiento.
La humedad relativa admitida: ...................... máx. 95 %, sin condensar
Tensión de corriente asignada ....................... 4 KV
Temperatura para ensayo de dureza Brinell ............ 75 ± 2 °C
Tensión y corriente para control de
compatibilidad electromagnética .................... 230 V; 0,1 A
Grado de polución ................................. 2
Clase energética ................................... I = 1 %
(según UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Návod k použití pro
termostaty série
Pozor!
Přístroj smí otevírat pouze kvalikovaný elektrikář a musí ho instalovat podle schématu
zapojení zobrazeného na krytu nebo v této příručce. Musí být dodržovány platné bezpeč-
nostní předpisy. Pro dosažení požadavků třídy ochrany II musí být při instalaci zajištěna
příslušná měření a opatření. Tento elektronické nebo elektromechanické přístroj, který
může být nainstalován nezávisle, může být používán pouze k regulaci teploty v suchých
a uzavřených místnostech s normálním prostředím. Tento elektronický přístroj odpovídá
normě EN 60730, pracuje v souladu se způsobem provozu 1C.
Při otáčení regulačním knoíkem leží bod spínání níže než pří vlastní regulaci. Udávaná
přesnost regulace je dosažena asi po 1-2 hodinách provozu.
Max. rel. vlkost .................................... 95 % - nekondenzující voda
Domezovací rázové napětí .......................... 4 KV
Teplota pro kontrolu kulového tisku: .................. 75 ± 2 °C
Napětí a proud pro účely kontroly rušivých
Avysílání elektromagnetické kompatibility ............ 230 V; 0,1 A
Stupeň znečištění ................................. 2
Energetická třída .................................. I = 1 %
(dle EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Instrukcja montażu i obsługi
termostatów pokojowych
Uwaga!
Urządzenie może być otwarte wyłącznie przez wy
kwalikowanego elektryka i pod-
łączone zgodnie ze schematem podłączeń znajdującym się na pokrywie produktu lub w
niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. In-
stalację należy wykonać tak, aby zapewnić wymagany stopień ochrony w klasie II. Niniejsze
urządzenie elektroniczne lub elektromechaniczne, które może być instalowane niezależnie,
może być stosowane wyłącznie do kontroli temperatury w suchych i zamkniętych pomiesz-
czeniach oraz w standardowym otoczeniu.
Urządzenie odpowiada normie EN 60730 oraz działa zgodnie ze sposobem pracy 1C.
Kiedy pokrętło regulatora obraca się w systemie automatycznym, stopień przełączenia jest
niższy. Dokładny stopień przełąc zenia zostanie osiagniety wtedy, gdy czas klimatyzacji
osiągnie od 1 do 2 godzin.
Odpowiedni stopień
wilgotności ...................... maksimum 95 % bez kondensacji
Pomiar napięcia uderzeniowego .................... 4 kV
Temperatura kontroli ciśnienia kulkowego ............ 75 ± 2 °C
Napięcie i prąd dla celów EMV-kontroli
zgodliwości zakłuceń elektromagnetycznych ......... 230 V; 0,1 A
Stopień zanieczyszczenia .......................... 2
Klasa energetyczna ............................... I = 1 %
(zgodnie z UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Montasje- og betjeningsanvisning
for termostater
N
Advarsel!
Produktet skal installeres av godkjent montør og i samsvar med koplingsskjemaet som
fremgår av brukerveiledningen. For å tilfredsstille Beskyttelsesklasse II skal det utføres
nødvendige målinger. Produktet skal kun benyttes til temperaturregulering i tørre rom.
Dette elektronikk produktet tilfredsstiller spesikasjonen EN 60730 og fungerer i henhold
til drifstype 1C.
Innstilt temperatur er noe lavere når reguleringsrattet dreies manuelt enn ved automa-
tisk drift. Nøyaktig koplingspunkt oppnås etter 1 – 2 driftstimer. Tekniske opplysninger og
bruksinformasjon fremgår av våre kataloger.
Relativ fuktighet .................................. maks. 95 % RH
(uten kondensering)
Nominell støtspenning ............................. 4 KV
Brinell prøvetemperatur ............................ 75 ± 2 °C
Spenning og strøm for EMC-prøving .................. 230 V; 0,1 A
Forurensningsgrad ................................ 2
Energiklasse ......................................I = 1 %
(ifølge EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Monterings-og betjeningsvejledning
for rumtermostat
Advarsel!
Apparatet må kun åbnes og installeres i henholdtil ledningsdiagram på enheden af en
autoriseret elektriker. Installation skal ske i hht gældenden sikkerhedsregler. Forholds-
regler skal tages, således af man opnår den korrekte beskyttelse efter klasse IIDenne
uafhængigt monterbar elektromekaniske ellerelektroniske enhed er designet til styring af
temperaturi tørre og lukkede rum, under normale forhold.Enheden lever op til EN 60730,
der virker efterfunktionsprincip 1C.
Skiftepunktet er lavere når knappen drejes manuelt end under normal drift når termosta-
ten skifter automatisk. Det korrekte skiftepunkt opnås først efter 1-2 timers drift.
Relativ fugtighed .................................. Max 95 % uden kondens
Dimensioneringsstødspænding ...................... 4 KV
Temperatur for Brinell-hårdhedsprøvning ............. 75 ± 2 °C
Spænding og strøm til test af støjemission i for-
bindelse med elektromagnetisk kompatibilitet ......... 230 V; 0,1 A
Grad af forurening ................................. 2
Energiklasse ...................................... I = 1 %
(i henhold til 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 EU)
Montage- en gebruikershandleiding
voor de kamerthermostaat
Voorzichtig!
Het apparaat mag alleen door een gekwaliceerd elektricien geopend en geïnstalleerd
worden volgens de instructies en het aansluitschema op de behuizing van het apparaat.
De bekende veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden. De correcte
installatie voorschriften dienen te worden toegepast, zodat aan de beschermings klasse
II wordt voldaan. Dit onafhankelijk te plaatsen of monteren elektromechanisch of elek-
tronisch apparaat, is ontworpen voor het regelen van temperatuur, alleen onder normale
omstandigheden in droge en afsluitbare ruimten. Deze electronische regelaar voldoet aan
EN 60730 en functioneert volgens werk wijze 1C.
Bij het draaien van de temperatuurinstelknob ligt het schakelpunt lager als bij het zelf-
standig regelen van de thermostaat. De nauwkeurigheid van het schakelpunt wordt na
ca. 1-2 uren bereikt.
Toelaatbare relatieve vochtigheit .................... max. 95 %, geer. condensvorming
Drieelektrische sterkte test ......................... 4 KV
Thermische kogeldruk test ......................... 75 ± 2 °C
Spanning en stroom voor EMC imuniteit .............. 230 V; 0.1 A
Vervuilingsgraad ................................. 2
Energieklasse .................................... I = 1 %
(conform EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Huonetermostaattien
asennusja käyttöohjeet
Tärkeää!
Laitteen saa asentaa ainoastaan sähköasennusoikeudet omaava henkilö. Asennuksessa
on huomioitava laitteen kannen sisäpuolella oleva kytkentäkaavio ja mukana seuraava
asennusohje. Lisäksi on noudatettava voimassa olevia sähköturvallisuusmääräyksiä. Huo-
mioi suojausluokka II edellyttämät asennustoimenpiteet. Tämä itsenäisesti toimiva säädin
on tarkoitettu lämpötilan säätöön kuivissa ja suljetuissa huoneissa normaaliympäristössä.
Laite vastaa normia EN 60730 ja toimii 1 C:n mukaisesti.
Kytkentäpiste om matalampi säätönuppia kääntäessä kuin automaattisessa toiminassa.
Oikea kytkentäpiste saavutetaan vasta n. 1…2 tunnin käytön jälkeen.
Suhteellinen kosteus .............................. maks. 95 % ilman kondensointia
Mitoitussyöksyjännite ............................. 4 KV
Brinell-kovuuskokeen lämpötila .................... 75 ± 2 °C
EMC-häiriönkestomittauksen jännite ja virta .......... 230 V; 0,1 A
Likaisuusluokka .................................. 2
Energialuokka ................................... I= 1 %
(EU-standardien 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013 mukaisesti)
Mounting and operating instructions
for room thermostats
Caution!
The device may only be opened and installed according to the circuit diagram on the de-
vice or these instructions by a qualied electrician. The existing safety regulations must be
observed. Appropriate installation measures must be taken to achieve the requirements of
protection class II. This independently mountable electromechanical or electronic device
is designed for controlling the temperature in dry and enclosed rooms only under normal
conditions. The device conrms to EN 60730, it works according operating principle 1C.
The switching point is lower when temperature control knob is turned than in automatic
operation. The exact switching point is reached only after a climatisation period of approx.
1-2 hours.
Relative humidity ................................ max. 95 % without condensation
Rated impulse voltage ............................ 4 KV
Ball pressure test temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ± 2 °C
Voltage and Current for the for purposes
of interfernce measurements ...................... 230 V; 0,1 A
Pollution degree ................................. 2
Energy class ..................................... I = 1 %
(acc. EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Notice de montage et d’utilisation
des thermostats
F
Attention !
L’appareil ne doit être ouvert et installé que par un professionnel conformément aux
schémas et aux instructions de montage. Les règles de sécurité existantes doivent être
crupuleusement observées. Les mesures d’installation adéquates doivent être prises pour
satisfaire aux exigences de la classe de protection II. Cet appareil électromécanique ou
électronique est conçu pour réguler la température dans les locaux secs et fermés et dans
des conditions d’utilisation normales. Cet appareil est conforme à la norme EN 60730 et
fonctionne selon la Directive 1C.
Le point de déclenchement est inférieur lorsquon tourne le bouton que lors du fonctionne-
ment automatique. Le point de déclenchement correct n’est attoint qu’au bout d’une à deux
heures de fonctionnement.
Humidité relative .................................. max. 95 % sans condensation
Calculation impulse voltage ......................... 4 KV
Température d’essai du test de dureté de BRINELL ....... 75 ± 2 °C
Intensité et tension nécessaires à la mesure
des interférences électromagnétiques (CEM) ........... 230 V; 0,1 A
Degré de pollution ................................. 2
Classe énergétique ................................ I = 1 %
(selon UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Monterings-och skötselföreskrifter
för rumstermostater
S
Viktigt!
Termostaten får endast monteras av fackman enligt kopplingsschema i termostatkåpan
och i enlighet med denna montageanvisning. Gällande säkerhetsföreskrifter måste följas.
För att uppnå skyddsklass II måste erforderliga installationsåtgärder vidtagas. Denna själv-
ständiga, elektroniska eller elektromekaniska apparat är för reglering av temperatur i torra
och slutna utrymmen med ormala förhållanden. Apparaten motsvarar norm EN 60730 och
arbetar enligt verkningssätt 1C.
Thermostaten växlar vid en lägre punkt då ratten vrids manuellt än då den växlar automa-
tiskt. Den exakta växlingspunkten nås först efter ca 1-2 timmars drift.
Relativ fuktighet ..................................max 95 % utan kondensation
Stötspänning .....................................4 KV
Temperatur för kultrycksprovet ......................75 ± 2 °C
Spänning och ström för att kontrollera EMK-störsändning 230 V; 0,1 A
Föroreningsklass .................................. 2
Energiklass ....................................... I = 1 %
(enligt EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
U 468 931 002195-08
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕГУЛЯТОРА
ТЕМПЕРАТУРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО В
ПОМЕЩЕНИЯХ
T
Прибор может быть вскрыт и установлен только квалифицированным электриком в
соответствии с электрической схемой, расположенной на крышке прибора или в этих
инструкциях. Должны быть соблюдены действующие правила безопастности. Для
достижения класса защиты II должны быть применены соответствующие меры по
установке Эти независимо устанавливаемые электрамеханічныя або электронныя
устройства спроектированы для управления температурой в сухих и закрытых
помещениях только при нормальных условиях. Прибор соответствует EN 60730, и
работает в соответствии с принципом функционирования 1С.
При вращении кнопки настройки/регулировки температуры точка переключения
располагается ниже, чем при автоматическом регулировании температуры.
Точность точки переключения достигается только прибл. через 1-2 часа работы
прибора.
Допускаемая влажность в помещениях ............. макс. 95 %, конденсация
не допускается.
Pасчетное импульсное напряжение ................ 4 кВ
Температура для определения
твердости вдавливанием шарика .................. 75 ± 2 °C
Напряжение и ток для целей испытаний на
электромагнитную совместимость ................. 230 В; 0,1 A
Степень загрязнения ............................. 2
Класс энергопотребления ......................... I = 1 %
(согл. нормативам ЕС811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte nur
in speziellen Einrichtungen für Elektronikschrott entsorgen. Erkundigen
Sie sich bei den örtlichen Behörden zur Recycling Beratung.
This product should not be disposed of with household waste.Please
recycle the products where facilities for electronic waste exist. Check
with your local authorities for recycling advice.
Ces produits ne peuvent pas être traités comme des déchets ménagers.
Veuillez faire recycler ces produits par une entreprise qui se charge du
recyclage des déchets électroniques. Veuillez contacter les autorités
locales pour avoir de plus amples informations concernant la liquidation
des déchets.
Este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Por favor,
recicle los productos en las instalaciones de residuos electrónicos.
Consulte con las autoridades locales para obtener información sobre el
reciclaje.
Produktet må ikke bortskaes som usorteret kommunalt aald. Pro-
dukterne må kun genanvendes på særlige anlæg til bortskaelse af
EE-aald. De lokale myndigheder bør rådføres vedrørende yderligere
oplysninger om bortskaelsesanvisninger.
Dit product mag niet met het gewone huisafval worden meegegeven.
Breng producten ter recyclering naar ocieel aangewezen inzamelpunt
voor elektronische afval. Neem voor meer informatie contact op met
plaatselijke autoriteiten.
Laitetta ei saa heittää talousjätteiden mukana. Kierrättäkää laite toi-
mittamalla se elektroniikkaromun käsittelykeskukseen. Kierrätysohjeet
saa pyytämällä paikallisilta viranomaisilta.
Denna produkt skall inte slängas tillsammans med kommunalt avfall.
Var vänlig avfallshantera produkterna där det nns hantering av elekt-
roniskt skrot. Angående råd om avfallshanteringen, kontakta dina loka-
la myndigheter.
Questo prodotto non deve essere smaltito con i riuti domestici. Ricicla
gli articoli presso le strutture adibite allo smaltimento di riuti elettro-
nici. Informati presso le autorità locali sulle modalità di smaltimento.
Dette produktet får ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Venn-
ligst lever produktet til gjenvinning på innsamlingspunkter for elektrisk
avfall. Forhør deg med lokale myndigheter for råd ang. gjenvinning.
Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми
отходами. Рециклируйте изделия там, где существуют
предприятия по переработке электронных отходов. Инструкции
по переработке можно получить в местных органах власти.
Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.
Recyklujte prosím výrobky tam, kde existují podniky pro likvidaci elekt-
ronického odpadu. Ohledně pokynů pro likvidaci se informujte u míst-
ních orgánů.
Niniejszego wyrobu nie wolno likwidować wraz z odpadem komunal-
nym. Wyroby recyklować w zakładach przeznaczonych do likwidacji od-
padu elektronicznego. W sprawie instrukcji dotyczących likwidacji na-
leży zwrócić się do lokalnych organów.
Montage- u. Bedienungsanleitung
für Raumtemperaturregler
D
Achtung!
Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann geönet und gemäß dem Schaltbild am
Gerät bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheits-
vorschriften zu beachten. Um die Anforderungen der Schutzklasse II zu erreichen, müssen
entsprechende Installationsmaßnahmen ergrien werden. Dieses unabhängig montierba-
re elektronische oder elektromechanische Gerät dient der Regelung der Temperatur aus-
schließlich in trockenen und geschlossenen Räumen, mit üblicher Umgebung. Dieses Gerät
entspricht der EN 60730, es arbeitet nach der Wirkungsweise 1C.
Beim Drehen des Temperatureinstellknopfes liegt der Schaltpunkt tiefer als beim selbst-
ständigen Regeln des Temperaturreglers. Die Schaltpunktgenauigkeit ist erst nach ca. 1-2
Stunden Betriebsdauer erreicht.
Zul. rel. Raumfeuchte: .............................. max 95 %, nicht kondensierend
Bemessungsstoßspannung ......................... 4 KV
Temperatur für die Kugeldruckprüfung ............... 75 ± 2 °C
Spannung und Strom für Zwecke der
EMV-Störaussendungsprüfungen ....................230 V; 0,1 A
Verschmutzungsgrad .............................. 2
Energie-Klasse .................................... I = 1%
(nach EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Istruzioni per l’installazione e l’uso
dei termostati ambiente
I
Attenzione!
Questo apparecchio può essere aperto ed installato solo da un elettricista qualicato, se-
guendo lo schema elettrico riportato sul dispositivo o secondo queste istruzioni. Vanno ri-
spettate le norme di sicurezza vigenti. Per ottenere la classe di protezione II, vanno adottate
misure di installazione adeguate. Questo dispositivo elettromeccanico ed elettronico, che
può essere montato separatamente, serve per la regolazione della temperatura esclusiva-
mente in ambienti asciutti e chiusi, in normali condizioni d‘uso. Il dispositivo è conforme
alla EN 60730, funziona secondo il principio di funzionamento 1C.
Il dierenziale è più elevato quando si ruota manualmente la manopola della temperatura
rispetto all’operazione in automatico. Il punto di intervento esatto si raggiunge dopo 1-2
ore di impiego.
Umidità relativa ................................... 95 % max, senza condensa
Tensione nominale impulsiva ........................ 4 KV
Temperatura per la verica di durezza alla sfera ......... 75 ± 2 °C
Tensione e corrente per le veriche
di compatibilità elettromagnetica ................... 230 V; 0,1 A
Grado di inquinamento ............................ 2
Classe energetica ..................................I = 1 %
(secondo UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)
Загрузить руководство на русскийском (PDF, 0.11 MB)
(Помните о необходимости охраны окружающей среды и распечатывайте настоящее руководство только в том случае, если это действительно необходимо)

Loading…

Рейтинг

Сообщите нам, что вы думаете о Eberle RTR-E 6749 Термостат, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Вы довольны Eberle RTR-E 6749 Термостат?
Да Нет
Будьте первым, кто оценит это изделие
0 голоса

Присоединиться к беседе по данному изделию

Здесь вы можете поделиться тем, что думаете о Eberle RTR-E 6749 Термостат. Если у вас есть вопросы, сначала внимательно прочтите инструкцию. Запросить руководство можно с помощью контактной формы.

Подробнее об этом руководстве

Мы понимаем, что приятно иметь бумажное руководство для вашего Eberle RTR-E 6749 Термостат. Вы всегда можете скачать инструкцию с нашего сайта и распечатать самостоятельно. Если вы хотите получить оригинальное руководство, мы рекомендуем вам связаться с Eberle. Возможно, они смогут предоставить оригинальное руководство. Вы ищете руководство для вашего Eberle RTR-E 6749 Термостат на другом языке? Выберите предпочитаемый язык на нашей домашней странице и найдите номер модели, чтобы узнать, есть ли она у нас в наличии.

Технические характеристики

Бренд Eberle
Модель RTR-E 6749
Категория Термостаты
Тип файла PDF
Размер файла 0.11 MB

Все инструкции для Eberle Термостаты
Больше руководств Термостаты

Часто задаваемые вопросы о Eberle RTR-E 6749 Термостат

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Что такое мертвая зона термостата? Проверенный

Многие современные термостаты имеют мертвую зону. Если температура отклоняется менее чем на 4 ° C от заданной, система не будет нагреваться или охлаждаться. Эта так называемая мертвая зона термостата предотвращает слишком частое включение и выключение системы, экономя электроэнергию.

Это было полезно (1593) Читать далее

В каком месте лучше всего установить термостат? Проверенный

Лучшее место для термостата - примерно 1,5 метра над землей. Никогда не ставьте термостат рядом с батареей отопления или другим теплоизлучающим оборудованием или под прямыми солнечными лучами. Выбирайте комнату, которая используется часто. В большинстве случаев это гостиная.

Это было полезно (996) Читать далее
Руководство Eberle RTR-E 6749 Термостат

Сопутствующие товары

Связанные категории